Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23992551 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-06
Przedmiot ogłoszenia:Zakup licencji systemu antywirusowego
Organizator:Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji systemu antywirusowego ESET PROTECT Entry ON-PREM na 1700 stanowisk na 2 lata (na okres od 1.01.2023 do 31.12.2024).
Płatność w dwóch równych ratach na podstawie wystawionej co rok faktury.
Obecne licencje posiadane przez Zamawiającego to:
ESET Endpoint Antivirus / liczba stanowisk: 1600
Licencja ważna do dnia: 2022-12-31
Identyfikator publiczny: 33B-BRK-XGT (liczba stanowisk: 1200) Identyfikator publiczny: 3AJ-MRD-W9U (liczba stanowisk: 400)
Miejsce i termin składania ofert: V. TERMIN SKŁADANIA odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Ofertę w formacie PDF proszę przesłać na adresy e-mail: tbielat@poznan.uw.gov.pl, djanik@poznan.uw.gov.pl, kmichalak@poznan.uw.gov.pl do dnia 12 października 2022 r.
Termin składania:2022-10-12
Miejsce i termin realizacji:1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:III. Opis kryteriów wyboru wykonawcy
Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie kierował się ceną za wykonanie zamówienia.
IV. Warunki realizacji zamówienia
2. Faktury VAT za przedmiot zamówienia będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji przedmiotu Umowy co najmniej 1 osoba była zatrudniona przez Wykonawcę na postawie umowy o pracę.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar umownych:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na skutek okoliczności, niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto;
b) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto za każdy roboczy dzień opóźnienia;
c) za niezatrudnienie przez Wykonawcę jednej osoby na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy dzień niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę.
Oferta musi być wyrażona w PLN z podaniem jednostkowej ceny netto i brutto oraz całkowitym kosztem realizacji zamówienia wraz z dostawą.
VII. Postanowienia ogólne:
? Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
? Wykonawca jest związany przedstawioną ofertą przez okres 30 dni.
? Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia oferty w terminie przez siebie wskazanym.
UWAGA!
Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone w celu rozeznania dostępności, parametrów technicznych i ceny przedmiotu zamówienia, w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego zakupu. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
Kontakt:VI. Sposób komunikacji
Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami obywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osobami uprawnionymi do kontaktu są:
? Tomasz Bielat - e-mail: tbielat@poznan.uw.gov.pl,
? Daniel Janik - e-mail: djanik@poznan.uw.gov.pl.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: