Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-09
Przedmiot ogłoszenia:Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych
Organizator:Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy "Centrum Edukacji i Rozwoju" im. św. Jana Pawła II w Opocznie
Adres: Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno
Województwo / powiat: łódzkie, pow. opoczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:515355004
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Przedszkolu Specjalnym
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Przedszkolu Specjalnym
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy dostawcy materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Przedszkolu Specjalnym
Przedmiot zamówienia
Wg. szczegółowego formularza ofertowego załączonego poniżej
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 17-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.10.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego tj. Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym ,,Centrum Edukacji i Rozwoju" im. św. Jana Pawła II w Opocznie, ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno w sekretariacie w zamkniętej kopercie ub mailem: ceir.opoczno@gmail.com. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
Termin składania:2019-10-17
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: opoczyński Miejscowość: Opoczno
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin dostarczenia sprzętu muzycznego w terminie podanym w ofercie
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie
Potencjał techniczny
Odpowiadając na ogłoszenie Wykonawca potwierdza że posiada zasoby techniczne umożliwiające prawidłową realizację dostaw.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Odpowiadając na ogłoszenie Wykonawca potwierdza że posiada zasoby kadrowe umożliwiające prawidłową realizację dostaw.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy
Dodatkowe warunki
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia jednej oferty na całość zamówienia.
2. Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec Oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego.
3. Oferta musi w pełni odpowiadać Zapytaniu ofertowemu, zawierać wszystkie informacje wskazane w Zapytaniu ofertowym i udzielać odpowiedzi na wskazane sprawy.
4. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu ofertowym ponosi podmiot składający ofertę.
5. Umowa z wybranym wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta po zakończeniu przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy.
6. Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie pocztą elektroniczną na adres: ceir.opoczno@gmail.com nie później niż na 3 (trzy) dni przed terminem złożenia ofert.
WARUNKI WYNAGRODZENIA WYKONAWCY:
Zamawiający zakłada wynagrodzenie za usługę dostawy wykonaną w całości, jednorazowo.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Rozeznanie cenowe
2. Szczegółowy formularz ofertowy
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
cena - 60%
termin płatności - 15%
czas dostawy - 25%
Do porównania ofert będzie brana cena brutto.
Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru:
C = - Cena najtańszej oferty/Oferowana cena x 60 pkt. - Cena (60%)
P = Oferowany termin płatności/Najdłuższy oferowany termin płatności x 15 pkt. - Termin płatności (15%)
D = Najkrótszy oferowany termin dostawy/Oferowany czas dostawy x 25 pkt. - Czas dostawy (25%)
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + P + D
gdzie: L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium ,,Cena",
P - punkty uzyskane w kryterium ,,Termin płatności",
D - punkty uzyskane w kryterium ,,Czas dostawy",
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy "Centrum Edukacji i Rozwoju" im. św. Jana Pawła II w Opocznie
Adres
Piotrkowska 61
26-300 Opoczno
łódzkie , opoczyński
Numer telefonu
515355004
NIP
7681838209
Numer naboru
RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/19
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Agnieszka Nalewczyńska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
515355004
Kod CPV:30190000-7
Numer dokumentu:24159
Źródło: Internet i własne
Załączniki: