Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18138439 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-11
Przedmiot ogłoszenia:Zakup materiałów stomatologicznych
Organizator:10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
Adres: ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261 417 291 fax. 261 417 308
E-mail:
Opis:Zakup materiałów stomatologicznych
Przedmiotem zamówienia jest: zakup materiałów stomatologicznych

2. Opis przedmiotu zamówienia:(lub w odrębnym załączniku do Formularza oferty) zgodnie z opisem technicznym w załączniku szczegółowym.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Forma złożenia oferty:
Ofertę (wypełniony ,,Formularz oferty - część B" wraz z wymaganymi załącznikami
gdy dotyczą) należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2019r. do godz. 15 00 w formie:
c) w wersji elektronicznej na adres e-mail: (*) t.wasowska@10wsk.mil.pl
Oferta złożona po terminie, nie będzie rozpatrywana (oceniana).
Termin składania:2019-10-15
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia: 1-5 dni
Wymagania:4. Płatność w terminie minimum 30 dni
5. Kryteria i zasady oceny ofert
cena 100%
7. Do oferty należy dołączyć: świadectwo dopuszczenia do obrotu i oświadczenie o wyłączności na terenie RP, jeżeli dotyczy.
8. Informacje dodatkowe:
a) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane
do Wykonawcy z najkorzystniejsza ofertą ;

c) niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
do zawarcia umowy/ zlecenia .

e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania
bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania;
Uwagi:10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje, że:
a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego " laboratoryjnych" - znak, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców Warszawy 5 85-681 Bydgoszcz
Tel.: 261 417 001; 261 417 448, Faks: 261 416 110, e-mail: szpital@10wsk.mil.pl
c) inspektorem ochrony danych osobowych w 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest p. Marek Powała kontakt: marek.powala@10wsk.mil.pl
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
f) itp. ...
Numer dokumentu:925/CMSJU/19
Źródło: Internet i własne
Załączniki: