Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18042813 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-25
Przedmiot ogłoszenia:Zakup mikrobusu
Organizator:Gmina Horyniec - Zdrój
Adres: ul. Aleja Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. lubaczowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 16 631 34 55
E-mail:
Opis:,,Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 215r. poz. 2164 z późn. zm.), (dalej ,,ustawa Pzp") Zamówienie jest współfinansowane ze środków PFRON Horyniec - Zdrój, 25.09.2019 r.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego mikrobusu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis (charakterystykę) przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji oraz inne wymagania Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
2. Kody CPV: 34114400-3 - mikrobusy 34.12.00.00-4 - pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w niniejszym Zaproszeniu. W takim przypadku Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że sprzęt / urządzenie są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.
4. Zamawiający wymaga, by termin płatności za wykonaną dostawę wynosił 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia określa Wzór umowy - Załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach. Koperta powinna być oznakowana następująco: ,,Postępowanie - Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nie otwierać przed dniem 11 października 2019 r. 12.00.", oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. ŚDS Horyniec - Zdrój, ul. Jana III Sobieskiego 2 B, 37-620 Horyniec - Zdrój, w pokoju nr 27.
2. Termin składania ofert upływa dnia 11 października 2019 r. o godz. 12.00
Otwarcie ofert:Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
Termin składania:2019-10-11
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia Do 30 dni od dnia zawarcia Umowy (Wykonawca może zaoferować termin krótszy - kryterium punktowane oceny ofert).
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Niewykazanie spełnienia choćby jednego z podanych warunków udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.
1. Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi złożyć wypełniony i podpisany ,,formularz oferty" - załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia - w formie oryginału. Zamawiający informuje, że jego niezłożenie spowoduje odrzucenie oferty.
2. Do oferty należy załączyć uzupełniony i podpisany załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dot. warunków gwarancji i inne wymagania Zamawiającego)- w formie oryginału.
3. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy przedstawić: Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zaproszenia - w formie oryginału.
5. Pełnomocnictwo - jeżeli ofertę składa osoba, której upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentu wymienionego w pkt 4. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych.
6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych w pkt 3 i 4 oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego ww. oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane w pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: marhot@interia.pl W tym przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Forma pisemna jest zastrzeżona do złożenia oferty z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa.
4. Pracownikiem upoważnionym przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Mariusz Husiatyński.
5. Kontaktowanie się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść Zaproszenia. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Zaproszenie, zamieści ją także na swojej stronie internetowej.
8. Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści Zaproszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Zaproszenie, oraz zmiany zamieści na stronie internetowej. VII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. VIII. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią Zaproszenia.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane.
6. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub skoroszycie.
7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę/ osoby uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez Wykonawcę na piśmie
(pełnomocnictwo). Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą zostać parafowane przez ww. osobę. Przez podpis należy rozumieć czytelny podpis imię i nazwisko lub podpis nieczytelny z pieczątką imienną pozwalającą odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami ,,Zmiana". Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
4. Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie. XI. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium oceny o znaczeniu:
2. A) Kryterium : Cena - 70 %
3. Oferta - będzie oceniana na podstawie ,,formularza oferty", stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. W ramach kryterium ceny porównywane będą ceny brutto za całość przedmiotu zamówienia.
4. Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 70 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 70 pkt. Całkowita cena ofertowa: najniższa oferowana cena z ważnych ofert (wartość w PLN) Ilość punktów = -------------------------- x 100 pkt x 70% cena badanej oferty (wartość w PLN)
5. Sposób obliczania punktów za kryterium terminu realizacji: poprzez podzielenie wartości najkrótszego terminu realizacji umowy zaproponowanego w ofertach (podanego w dniach kalendarzowych od daty zawarcia umowy) przez wartość terminu realizacji umowy przewidzianego w ofercie ocenianej i pomnożenie wyniku przez wagę nadaną kryterium terminu wykonania zamówienia. Uwzględniając wartość tego kryterium 30 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 30 pkt.
Wykonawca może zaoferować termin realizacji umowy nie krótszy niż 7 dni. W przypadku zaoferowania krótszego terminu na potrzebę oceny oferty w ramach kryterium Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 7 dni. Aby jednak uzyskać punkty w przedmiotowym kryterium należy skrócić czas dostawy o minimum 7 dni, okres dostawy pomiędzy 30-24 dni nie będzie punktowany. Termin wykonania: najkrótszy termin wykonania zaproponowany w ważnych ofertach (wartość w dniach kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, nie mniej niż 7) ilość punktów= ---------------------------x100 pkt x 30% termin wykonania zaproponowany w ofercie ocenianej (wartość w dniach kalendarzowych od dnia zawarcia umowy nie mniej niż 7)
6. Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za kryterium oceny oferty i terminu realizacji - 100%.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ocenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. XII. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XII. Istotne postanowienia umowy Zamawiający zawrze z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, umowę na warunkach określonych szczegółowo w jej wzorze zawartym w Załączniku nr 4 do niniejszego Zaproszenia. XIV. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Kod CPV:34114400-3, 34.12.00.00-4
Źródło: Internet i własne
Załączniki: