Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15638342 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-06-29
Przedmiot ogłoszenia:Zakup odczynników biologicznych
Organizator:SELVITA S.A.
Adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:0048 122 974 700
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zakup odczynników biologicznych 29 06 2018 A
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Odczynniki biologiczne
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup materiałów zużywalnych służących do realizacji badań w projekcie pt. ,,Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów".
Przedmiot zamówienia
1. 5' triphosphate hairpin RNA (3p-hpRNA), 25 ?g
o RIG-I agonist
o Concentration: 10 ng- 1 ?g/ml
o sequence:
o 5'-pppAGCAAAAGCAGGGUGACAAAGACAUAAUGGAUCCAA ACACUGUGUCAAGCUUUCAGGUAGAUUGCUUUCUUU GGCAUGUCCGCAAAC- 3'
Ilość: 10 KOD CPV: 33696500-0
2. Secreted luciferase detection medium, 5 pouches (5 x 25ml)
o Coelenterazine-based luminescence assay reagent
o Lyophilized assay reagent containing all the components required to quantitatively measure the activity of coelenterazine-utilizing luciferases
o Reconstituted substrate is stable for up to a month
o No cell lysis required Ilość: 8 KOD CPV: 33696500-0
3. Armenian Hamster IgG Isotype Control, 100 ug
o Isotype: IgG
o Conjugate: Super Bright 600
o Concentration: 0.2 mg/mL
o Buffer: PBS, pH 7.2, with BSA, contains 0.09% sodium azide
o Sensitive to photo-induced oxidation
o Excitation: 405 nm; Emission: 600 nm Ilość: 1 KOD CPV: 24956000-0
4. Rat IgG2a kappa Isotype Control, 100 ug
o Conjugate: PE-Cyanine7
o Concentration: 0.2 mg/mL
o buffer: PBS, pH 7.2, with 0.1% gelatin, contains 0.09% sodium azide
o sensitive photo-induced oxidation
o 0.2 um post-manufacturing filtered
o Excitation: 488-561 nm; Emission: 775 nm Ilość: 1 KOD CPV: 24956000-0
5. Armenian Hamster IgG Isotype Control, 100 ug
o Conjugate: eFluor 450
o Concentration: 0.2 mg/mL
o Buffer: PBS, pH 7.2, with 0.1% gelatin contains 0.09% sodium azide
o 0.2 um post-manufacturing filtered
o Excitation: 405 nm; Emission: 445 nm; Laser: Violet Laser Ilość: 1 KOD CPV: 24956000-0
6. Rat IgG2b kappa Isotype Control, 100 ug
o Conjugate: FITC
o Concentration: 0.5 mg/mL
o Buffer: PBS, pH 7.2, with 0.1% gelatin, contains 0.09% sodium azide
o 0.2 um post-manufacturing filtered
o Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm Ilość: 1 KOD CPV: 24956000-0
7. Armenian Hamster IgG Isotype Control, 100 ug
o Conjugate: Alexa Fluor 700
o Concentration: 0.2 mg/mL
o Buffer: PBS, pH 7.2, with 0.1% gelatin, contains 0.09% sodium azide
o 0.2 um post-manufacturing filtered
o Excitation: 633-647 nm; Emission: 723 nm Ilość: 1 KOD CPV: 24956000-0
8. Rat IgG2b kappa Isotype Control, 100 ug
o Conjugate: eFluor 506
o Concentration: 0.2 mg/mL
o Buffer: PBS, pH 7.2, with 0.1% gelatin, contains 0.09% sodium azide
o 0.2 um post-manufacturing filtered
o Excitation: 405 nm; Emission: 506 nm; Ilość: 1 KOD CPV: 24956000-0
9. Rat IgG2a kappa Isotype Control, 100 ug
o Conjugate: eFluor 660
o Concentration: 0.2 mg/mL
o Buffer: PBS, pH 7.2, with 0.1% gelatin, contains 0.09% sodium azide
o 0.2 um post-manufacturing filtered
o Excitation: 633-647 nm; Emission: 668 nm Ilość: 1 KOD CPV: 24956000-0
10. Mouse IgG1 kappa CD83 Monoclonal Antibody, 100 ug
o Conjugate: APC
o Concentration: 5 uL/Test
o Buffer: PBS, pH 7.2, with 0.1% gelatin, 0.2% BSA, contains 0.09% sodium azide
o 0.2 um post-manufacturing filtered
o 633-647 nm; Emission: 660 nm Ilość: 1 KOD CPV: 24956000-0
11. Mouse IgG1 kappa Isotype Control, 100 ug
o Conjugate: APC
o Concentration: 0.2 mg/mL
o Buffer: PBS, pH 7.2, with 0.1% gelatin, contains 0.09% sodium azide
o 0.2 um post-manufacturing filtered
o Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm
o for use in flow cytometric analysis Ilość: 1 KOD CPV: 24956000-0
1.1 Pozostałe wymagania:
a. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania umowy);
w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy;
b. Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) - min. 30 dni kalendarzowych;
W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach z punktu 1.1 na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 06-07-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@selvita.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
tenders@selvita.com
Termin składania:2018-07-06
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania umowy)
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie
Nie dotyczy
Potencjał techniczny
Nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy
Dodatkowe warunki
1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*.
2. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.:
o występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia (np. czystość, postać itd.);
o występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w pkt. 1.1 w części II.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty przekraczają wyznaczony w zapytaniu termin dostawy, a wydłużenie terminu dostawy nie wpływa na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium wskazane w pkt.2 w części V.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
o złożenie oferty w terminie;
o przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
o zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert:
o Cena 100%
3. Sposób dokonywania oceny:
o Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania.
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry - w pierwszej kolejności termin realizacji, następnie czystość produktu, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):
o najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
o najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
o pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt
Wykluczenia
Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SELVITA S.A.
Adres
Profesora Michała Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków
małopolskie , Kraków
Numer telefonu
122974700
Fax
12 297 47 01
NIP
6792942955
Tytuł projektu
Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0404/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Natalia Miara
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
0048 122 974 700
Kod CPV:24956000-0
Numer dokumentu:1122201, 29 06 2018 A
Źródło: Internet i własne
Załączniki: