Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14083607 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-09-11
Przedmiot ogłoszenia:Zakup odczynników chemicznych
Organizator:Selvita S.A.
Adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 12 297 47 00.
E-mail:
Opis:zakup odczynników chemicznych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są następujące odczynniki o poniższej specyfikacji:

L.p. Nazwa Ilość CAS Cena netto
1.09.2017 Lithium diisopropylamide solution 2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene 4x25ml 4111-54-0
Miejsce i termin składania ofert: . MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert: 18.09.2017 r. godz. 23.59 CET.
2. Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@selvita.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków w terminie podanym w pkt. 1, część VII.
Termin składania:2017-09-18
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 7 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania umowy).
Wymagania:Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*.
2. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim.
2. Oferta musi:
o Zawierać nazwę Oferenta, dane kontaktowe.
o Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty).
o Zawierać, co najmniej cenę netto (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert).
o Zawierać opis produktu (np. nazwa, numer katalogowy, itp.) oraz informację o pozostałych wymaganiach zgodnie z punktem 1.1 z części II (o ile są wymagane).
o Zawierać wszystkie wymagane załączniki, wskazane w części III (o ile są wymagane).
o Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 11 09 2017 G
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
o złożenie oferty w terminie;
o przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
o zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert:
o Cena 100%
3. Sposób dokonywania oceny:
o Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania.
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry - w pierwszej kolejności termin realizacji, następnie czystość produktu, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):
o najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
o najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
o pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt.
Kod CPV:33696300-8
Numer dokumentu:11 09 2017 G
Źródło: Internet i własne
Załączniki: