Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21882755 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-14
Przedmiot ogłoszenia:Zakup oprogramowania
Organizator:Common S.A
Adres: ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:42 253 66 21
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/69038
Opis:Postępowanie nr 9/2021 - Zakup oprogramowania składającego się z:
1. Systemu CAD 3D - ( 2szt)
2. Systemu CAM - (1szt)
3. Programu wspomagającego zarządzanie projektami inżynieryjnymi - (2szt)
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.01-10-0014/18 - Wprowadzenie na rynek nowego typoszeregu niskopulsacyjnych, dwukierunkowych gazomierzy rotorowych, o unikalnych właściwościach metrologicznych i eksploatacyjnych

Część 1
Zakup oprogramwania CAD/CAM

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakup oprogramowania składającego się z:
1. Systemu CAD 3D - ( 2szt)
2. Systemu CAM - (1szt)
3. Programu wspomagającego zarządzanie projektami inżynieryjnymi - (2szt)
PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH ELEMENTÓW OPROGRAMOWANIA:
Komercyjna licencja sieciowa (pływająca) ;
Licencja wieczysta (licencja bezterminowa);
Polska wersja językowa programu;
Co najmniej 12 miesięczne wsparcie/ utrzymanie do ww. oprogramowania;
Pełna współpraca pomiędzy wszystkimi modułami;
W pełni kompatybilne z używanymi systemami CAD/CAM/CAE/PLM w firmie Common S.A.;
PARAMETRY SYSTEMU CAD 3D:
System umożliwiający modelowanie bryłowe 3D;
System umożliwiający modelowanie powierzchniowe 3D;
System umożliwiający bezpośrednią edycję geometrii i parametryzacja modeli 3D;
System zapewniający modelowanie parametryczne i synchroniczne;
System oparty na jądrze Parasolid lub równoważnym;
Możliwość wykonywania złożeń z poszczególnych detali;
Możliwość wykonywania operacji boole'a;
Możliwość generowania dokumentacji płaskiej 2D (produkcyjnej);
funkcje inżynierii odwrotnej (budowa modelu części na bazie skanu 3D);
System posiadający zintegrowane narzędzia do analizy kinematyki i dynamiki mechanizmów;
PARAMETRY SYSTEMU CAM:
System oparty na jądrze Parasolid lub równoważnym;
System posiadający pakiet do generowania ścieżek w zakresie frezowania (frezowanie indeksowane oraz płynną, tzw. symultaniczne) oraz wiercenie;
System zapewniający strategie obróbki zgrubnej i wykańczającej na dowolnych powierzchniach 3D;
System zapewniający kontrolę posuwu w zależności od objętości obrabianego materiału;
System zapewniający operacje frezowania 2.5, 3 oraz 5 osiowego;
System zapewniający możliwość rozbudowy oprogramowania o symulację pracy maszyny wykonywana w oparciu o kod NC pochodzący z modułu CAM - symulacja dostępna bezpośrednio podczas tworzenia obróbek;
System zapewniający możliwość rozbudowy oprogramowania o symulację pracy maszyny w oparciu o kod NC pochodzący z innego źródła - programy NC pisane ręcznie lub pochodzące z innych systemów CAM;
System posiadający moduł do samodzielnego tworzenia postprocesorów;
System zapewniający edycję bezpośrednią importowanych brył;
System zapewniający parametryzację modeli importowanych dzięki technologii synchronicznej;
System zapewniający Generowanie kodu NC;
PARAMETRY PROGRAMU WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INŻYNIERSKIMI:
System kompatybilny z systemem TeamCenter;
System zapewniający bezpieczne przechowywanie danych w bazie np. SQL;
System umożliwia przydzielanie uprawnień dostępu do dokumentacji na podstawie przyznanych uprawnień użytkownika;
System zapewniający zarządzanie harmonogramami;
System zapewniający planowanie możliwości produkcyjnych;
System zapewniający zarządzanie procesami wprowadzania zmian inżynierskich;
System zapewniający zarządzanie strukturą produktu i konfiguracją;
System zapewniający zarządzanie zestawieniami materiałowymi;
System zapewniający zarządzanie zgodnością z wymogami;
System zapewniający zarządzanie procesem symulacji;
WYMOGI DOTYCZĄCE WDROŻENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOSTAWA przedmiotu zamówienia Locco do siedziby zamawiającego
Instalacja i uruchomienie oprogramowania u kupującego
Szkolenie min. 2 dni robocze dla min 8 osób
Termin realizacji umowy: dostawa oprogramowania w terminie do 31.12.2021
Okres gwarancji
min. 12 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-09-28
Termin składania:2021-09-28
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Bałuty
Miejscowość
Łódź
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych;
- zmiany parametrów urządzenia na lepsze bez zmiany ceny.
Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany umowy, Oferent zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną ofertą.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferent zobowiązany jest dostarczyć formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia, oraz ofertę wraz ze specyfikacją oprogramowania
Szczegółowe wymagania:
1. Należy wypełnić wszystkie pola formularza ofertowego. Cena powinna być określona z uwzględnieniem wszelkich upustów oraz powinna określać całościową kwotę przedmiotu zamówienia. Termin realizacji powinien zostać wyrażony w tygodniach kalendarzowych (ilość tygodni kalendarzowych). Okres wsparcia/utrzymania na przedmiot zamówienia powinien zostać wyrażony w miesiącach. Udzielenie co najmniej 12-miesięcznego wsparcia/utrzymania na przedmiot zamówienia jest warunkiem minimalnym. Okres wsparcia/utrzymania liczony będzie od dnia podpisania protokółu dostawy.
2. Do formularza należy załączyć szczegółową specyfikację oprogramowania pozwalającą na ocenę spełnienia parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Skan formularza ofertowego, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, należy przesłać na adres azurawski@common.pl lub złożyć ofertę poprzez stronę bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnienia. Uzupełnieniu podlegać mogą wyłącznie braki/omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Niezłożenie wyjaśnień bądź uzupełnień w terminie 3 dni od otrzymania wezwania skutkować będzie odrzuceniem oferty.
8. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji, potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty, w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie. W przypadku wątpliwości zamawiającego, czy specyfikacja oferowanego oprogramowania jest zgodna z zapytaniem ofertowym zamawiający wezwie oferentów do uzupełnienia specyfikacji lub złożenia wyjaśnień.
10. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do wydłużenia terminu składania ofert, zmiany treści zapytania ofertowego, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie prowadzonego postępowania. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższych uprawnień. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
11. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty, z wyjątkiem części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
12. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy składać nie później niż 10 dni przed końcem terminu składania ofert.
13. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-09-14
Data ostatniej zmiany
2021-09-14

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium: CENA (C) rozumiana jako cena netto w PLN, waga: 70%.
Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 70 pkt.
C = (najniższa oferowana cena / cena oferty badanej) x 70 pkt
Przeliczenie ceny podanej w innych walutach nastąpi po kursie średnim NBP z dnia upływu terminu składania ofert.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
OKRES WSPARCIA (G), waga: 30%.
Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 30 pkt.
Sposób przyznawania punktów - okres bezpłatnego wsparcia:
- krótszy niż 18 m-cy: 0 pkt.
- od 18 m-cy, ale krótszy niż 24 m-ce: 10 pkt.
- od 24 m-cy, ale krótszy niż 36 m-cy: 20 pkt.
- od 36 m-cy: 30 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Artur Żurawski
tel.: 42 253 66 21
e-mail: azurawski@common.pl
Kod CPV:48000000-8
Numer dokumentu:2021-1680-69038, 9/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: