Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-30
Przedmiot ogłoszenia:Zakup oprogramowania do zarządzania PLM
Organizator:Ultratech Sp.zo.o
Adres: Fabryczna 4A, 39-120 Sędziszów Małopolski
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 608 536 285
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zakup oprogramowania do zarządzania PLM
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest nabycie wartości niematerialnych i prawnych: oprogramowania do zarządzania PLM, w ramach Programu Operacyjnego, Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3, Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, konkurs nr 3, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup oprogramowania do zarządzania PLM w ramach Programu Operacyjnego, Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3, Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, konkurs nr 3, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie do zarządzania PLM.
Wymagania odnośnie systemu PLM
1. Zarządzanie dokumentacją utworzoną w systemie NX(*) do wersji 1876 włącznie.
2. Pełna, bezpośrednia integracja z aplikacją NX w najnowszych wersjach w momencie, gdy się takie pojawią.
3. Możliwość zarządzanie przygotowanymi paczkami postprocesorów i szablonów operacji bezpośrednio w systemie zarządzania.
4. Wstawianie maszyn do symulacji w systemie NX CAM bezpośrednio z systemu PLM.
5. Automatyczne tworzenie plików JT na podstawie zapisywanej geometrii z systemów CAD.
6. Podgląd modeli i złożeń na podstawie wygenerowanych plików JT.
7. Możliwość wysyłania klientom zabezpieczonych plików JT z możliwością dokonywania pomiarów i wstawiania komentarzy bezpośrednio z systemu zarządzania.
8. Dostępność interfejsów zarówno za pomocą instalowanej aplikacji jak i wersji przeglądarkowej, w tym także na tablety i smartfony.
9. Dostęp do systemu zarówno przez interfejs 2-Tier (bez serwera http) jak i 4-Tier (z serwerem http)
10. Możliwość pracy zarządzanej w NX w trybie Off-line.
11. Praca w systemie MultiCAD z poziomu systemu zarządzania PLM (bezpośrednie wykorzystanie modeli utworzonych w różnych systemach CAD bez konieczności wykorzystywania dodatkowych translatorów.
12. Wykorzystywanie lokalnego synchronizowania plików (biblioteka podręczna) z serwerem w celu minimalizacji wymiany danych z systemem zarządzania.
13. Wsparcie baz danych MS SQL Server oraz Oracle.
14. Możliwość zarządzania bazą narzędzi i przyrządów (3D) współpracującą z NX CAM
15. Możliwość wysyłania danych (programów NC) na maszyny bezpośrednio z systemu PLM z możliwością pobrania do systemu informacji zwrotnej
(*) Systemem CAD/CAM wykorzystywanym do projektowania i opracowywania technologii w firmie Ultratech jest system NX CAD/CAM
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 09-09-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę wraz z załącznikami należy przekazać na adres e-mail: m.bujny@ultratech.pl lub osobiście
w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: Ultratech Sp.zo.o. ul. Fabryczna 4A, 39-120 Sędziszów Młp., Polska (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę oferenta,
- adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,
- datę sporządzenia,
- termin ważności oferty,
- wartość oferty przedstawioną w kwocie netto i brutto,
- warunki płatności,
- odniesienie do sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferta oraz załączniki do niej muszą być podpisane przez osobę, lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.
Do oferty należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty/oświadczenia oraz wycenę wykonaną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
Termin składania:2019-09-09
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: ropczycko-sędziszowski Miejscowość: Sędziszów Młp.
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.10.2019
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena 100%
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ULTRATECH SP.ZO.O.
Adres
Fabryczna 4A/N/D
39-120 Sędziszów Małopolski
podkarpackie , ropczycko-sędziszowski
Numer telefonu
+48608536285
Fax
+ 48 17 8503511
NIP
8133169328
Tytuł projektu
Wdrożenie technologii obróbki łopatek turbinowych oraz technologii wysokowydajnej obróbki krytycznych struktur nośnych statków powietrznych.
Numer projektu
POIR.03.02.01-18-0024/17-00
Załączniki

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marek Bujny
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 608 536 285
Kod CPV:48781000-6
Numer dokumentu:1203722, 7/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: