Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-23
Przedmiot ogłoszenia:Zakup podajników i zbiorników
Organizator:EUROCERAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
Województwo / powiat: opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Państwo: Polska
Telefon / fax:691 399 963
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NR 39/POIR/1.1.1/2018 na zakup podajników i zbiorników
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup podajników i zbiorników.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup podajników i zbiorników.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup podajników i zbiorników,
o parametrach nie gorszych niż:
1. Podajnik podciśnieniowy - 1 szt.:
o Moc 3,75 kW
o Wymiary 1380x505x590 (HxWxDmm)
o Waga netto 175kg
o Wydajność do 1200 kg/h
2. Zbiornik odbiorczy (filtr płócienny) - 1 szt.:
o Pojemność 24 litry
o Wymiary 825x335x405 (HxWxDmm)
o Średnica węża z materiałem 2 cale
3. Podajnik podciśnieniowy - 2 szt.:
o Moc 3,75 kW
o Wymiary 1380x490x590 (HxWxDmm)
o Waga netto 74kg
o Wydajność do 1000kg/h
4. Zbiornik odbiorczy (10 filtrów workowych, wydajność do 30% pyłu) - 2 szt.:
o Pojemność 60 litrów
o Wymiary 1500x780x500 (HxWxDmm)
o Filtry workowe poliestrowe 10szt.
o Możliwość podawania tworzywa z zapyleniem do 30%
5. Zbiornik stacjonarny na tworzywo o pojemności 1000 litrów - 2 szt.:
o Zbiornik 1000x1000mm
o Wysokość całkowita ok. 1500mm
o Wykonany ze stali nierdzewnej H17 o grubości ścianek 1,0mm
o Konstrukcja z kątownika 40x40x3mm malowana proszkowo
o Zbiornik zgrzewany punktowo
o Konstrukcja spawana.
Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy wraz z dokumentami odbiorowymi i wszelkimi wymaganymi prawem próbami/certyfikatami i atestami oraz oznakowaniem wymaganym prawem.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 31-10-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 31.10.2018 r. elektronicznie na adres: agnieszka.gross@euroceras.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów lub w wersji papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres wymieniony w pkt 1.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.
Należy również dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
Istnieje również możliwość uzyskania wzorów dokumentu (załącznik nr 1 oraz nr 2) w wersji angielskiej bądź niemieckiej, po uprzednim kontakcie z P. Agnieszką Gross: tel. 691 399 963, e-mail: agnieszka.gross@euroceras.pl.
Dostawca zobowiązany jest do uwzględnienia wytycznych Zamawiającego oraz wszystkich dodatkowych wymagań potrzebnych do zrealizowania kompletnego, bezpiecznego, niezawodnego, zgodnego
z warunkami gwarancji oraz obowiązującymi przepisami i normami przedmiotu zakupu.
Termin składania:2018-10-31
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: kędzierzyńsko-kozielski Miejscowość: Kędzierzyn - Koźle
Harmonogram realizacji zamówienia
1) Kompletna dostawa przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 2 na adres w podany w pkt 1 Zapytania, wraz z dokumentami odbiorowymi i wszelkimi wymaganymi prawem próbami/certyfikatami i atestami oraz oznakowaniem wymaganym prawem musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie
do 30 listopada 2018 r.
2) Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Dostawca.
3) Jeżeli Dostawca nie wywiąże się z wyznaczonego terminu kompletnej dostawy, Zamawiający uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, jak również skutkować będzie naliczeniem kar umownych założonych w Umowie z dostawcą i przedstawionych w pkt. 12 niniejszego Zapytania ofertowego.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
1) Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Przedmiot zamówienia stanowi dla zamawiającego jedną całość i nie dopuszcza się składania ofert obejmujących część zakresu zamówienia.
3) Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania i wprowadzania zmian w postępowaniu.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w Umowie Zamówienia finansowych kar umownych za każdy dzień opóźnienia
w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego przez wybranego Oferenta w ofercie.
6) W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
7) Termin związania ofertą: 90 dni od terminu złożenia oferty.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
10) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11) Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
12) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
- jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach).
Warunki zmiany umowy
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.
3) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
- wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi poniżej:
a) Całkowita cena netto za realizację zamówienia - 80 pkt;
(W przypadku podania ceny netto w innej walucie niż PLN wartość do PLN będzie przeliczana wg średniego kursu NBP podanego na dzień oceny ofert).
b) Okres gwarancji (liczony w miesiącach) - 20 pkt.
ad. a) Liczba punktów w kryterium ,,cena" przyznawana będzie wg poniższego wzoru:
Pa= Cmin/ Ca x 80 pkt, gdzie:
Pa- liczba punktów dla oferty nr ,,a" w kryterium ,,cena",
Cmin- najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,
Ca- cena całkowita oferty ,,a".
ad. b) Liczba punktów w kryterium ,,okres gwarancji" będzie przyznawana wg poniższego wzoru:
Pa= Ga/ Gmax x 20 pkt, gdzie:
Pa - liczba punktów dla oferty ,,a" w kryterium ,,okres gwarancji",
Ga - okres gwarancji wskazany w ofercie ,,a" liczony od daty zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia
Gmax - najdłuższy okres gwarancji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny.
Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena + okres gwarancji).
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.
Wykluczenia
1) Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
EUROCERAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle
opolskie , kędzierzyńsko-kozielski
Numer telefonu
691399963
NIP
7491868940
Tytuł projektu
Prace B+R w firmie EUROCERAS dotyczące innowacyjnej technologii produkcji wosków utlenionych
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-1120/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela Pani Agnieszka Gross, dane do kontaktu: tel. 691 399 963, e-mail: agnieszka.gross@euroceras.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
691 399 963
Kod CPV:42994200-2
Numer dokumentu:1145152, 39/POIR/1.1.1/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: