Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21775355 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-08-24
Przedmiot ogłoszenia:Zakup prac badawczych
Organizator:Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o.o
Adres: T. Rejtana 23, 35-326 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
lubelskie
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/65894
Opis:Zapytanie ofertowe nr 1/08/2021/1.2RPOWL
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.01.02.00-06-0014/19 - ,,Opracowanie systemu lokalizacji czasu rzeczywistego z wykorzystaniem znaczników ultraszerokopasmowych"

Część 1
Zakup prac badawczych

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi badawcze
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczych polegających na opracowaniu algorytmów machine learning. Algorytmy zostaną wykorzystane do analizy i rekonstrukcji obrazów z danych pomiarowych. Metody oparte o machine learning pozwalają rozwiązywać problemy, których nie można rozwiązać metodami analitycznymi. Dobór i optymalizacja odpowiednich algorytmów pozwala na zwiększenie jakości danego rozwiązania.
Zakres zleconych prac badawczych obejmuje:
- przygotowanie bazy danych pomiarowych/symulacyjnych,
- opracowanie pięciu algorytmów dla czterech różnych wariantów analizowanej przestrzeni przy różnym stopniu zagęszczenia i topologii siatki elementów skończonych w zakresie:
1. Powierzchnia w kształcie prostokąta,
2. Powierzchnia w kształcie kwadratu,
3. Powierzchnia w kształcie okręgu,
4. Powierzchnia w kształcie litery L Siatka jednorodna - rzadka Siatka jednorodna - zagęszczona Siatka niejednorodna - rzadka Siatka niejednorodna - zagęszczona,
- analizę jakości metod,
- testy algorytmów,
- opracowanie dokumentacji z prac badawczych.
Efektem końcowym z przeprowadzonych prac badawczych będzie raport z uzyskanych wyników w formacie pdf.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-09-01
Termin składania:2021-09-01
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od momentu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 31.12.2021 r.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Nowy termin zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą.
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku:
1. konieczności zmiany terminu lub sposobu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie wyboru wykonawcy i podpisywania umowy.
2. zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie wyboru wykonawcy i podpisywania umowy.
3. zmiany adresu miejsca zamieszkania lub siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
4. zmiany adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
5. konieczności likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
6. gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia) po obustronnym wyrażeniu zgody.
7. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
8. wystąpienia siły wyższej, zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia w chwili zawierania umowy.
9. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci/Wykonawcy, którzy:
- posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz zasoby techniczne, kadrowe i finansowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca dołącza do oferty uzupełniony i podpisany załącznik nr 1.
- posiadają status jednostki naukowej lub instytutu naukowego lub centrum badawczo- rozwojowego - Zamawiający będzie oceniał na podstawie informacji zawartych w for-mularzu ofertowym (załącznik nr 1) lub innych dokumentach dołączonych przez Oferenta,
- posiadają doświadczenie w projektowaniu algorytmów - minimum 1 projekt - warunek zostanie spełniony w przypadku uzupełnienia wykazu zrealizowanych projektów znajdującego się w formularzu ofertowym (załącznik nr 1),
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca dołącza do oferty uzupełniony i podpisany załącznik nr 2.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane przez Zamawiającego na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).
2. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
3. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
5. Termin ważności oferty: min. 60 dni liczone od daty złożenia oferty.
6. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i/lub wariantowych. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert przez Oferenta.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-24
Data ostatniej zmiany
2021-08-24

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto 100%
Ocena oferty będzie realizowana na podstawie wzoru:
CENA = cena minimalna brutto wśród wszystkich otrzymanych ofert/cena brutto oferty badanej * 100
Za kryterium ,,Cena brutto" można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Przemysław Adamkiewicz
tel.: -
e-mail: przemyslaw.adamkiewicz@cbrti.pl
Kod CPV:73000000-2
Numer dokumentu:2021-6516-65894, 1/08/2021/1.2RPOWL
Źródło: Internet i własne
Załączniki: