Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-28
Przedmiot ogłoszenia:Zakup przedłużenia wsparcia
Organizator:Centrum Nauki Kopernik
Adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel 22 596 4 100
Opis:Z A P Y T A N I E O F E R T O W E
zamówienie publiczne o wartości szacunkowej zamówienia
poniżej 130 000,00 złotych
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA ORAZ OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z
pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
2.2. Niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem sprawy: IT.261.36.2022. Wykonawcy
zobligowani są do powoływania się na wyżej wskazane oznaczenie we wszelkich kontaktach z
Zamawiającym.
2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polski.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup przedłużenia wsparcia do posiadanych licencji Solid Works
według poniższego zestawienia:
3.1.1. Subskrypcja SOLIDWORKS Professional RESEARCH - przedłużenie - 1 Rok, - 2 sztuki
3.1.2. Subskrypcja SOLIDWORKS Premium RESEARCH - przedłużenie - 1 Rok, - 1 sztuka
3.1.3. Subskrypcja SOLIDWORKS Professional Network RESEARCH - przedłużenie - 1 Rok- 6 sztuk
3.1.4. Subskrypcja SOLIDWORKS Standard Network RESEARCH - przedłużenie - 1 Rok- 1 sztuk
3.2. Oznaczenie CPV: 48321000-4 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego
komputerowo (CAD)
Miejsce i termin składania ofert: 7. TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT
7.1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 04.11.2022 roku o godz. 12.00
7.2. Celem dokonania zmian bądź poprawek - Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i
złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowanie określonego w pkt. 7.1. terminy
składania ofert.
Otwarcie ofert:7.3. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 7.1., nie później jednak niż następnego dnia roboczego.
Termin składania:2022-11-04
Miejsce i termin realizacji:3.3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 30.11.2022
Wymagania:4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
WYMAGANYCH OD WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA
4.1 W niniejszym postępowania o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.
5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
5.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
5.2. Wszelka korespondencja do Zamawiającego powinna być kierowana na adres poczty
elektronicznej e-mail osoby uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami (pkt.
5.7) z zastosowaniem pkt. 2.2.
5.3. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert 01.11.2022
5.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt. 5.3. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5.5. Zamawiający najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert opublikuje na stronach
internetowych treść pytań wraz z odpowiedziami.
5.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa
w pkt. 5.3.
5.7. Zamawiający do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnia: p. Krzysztofa Szymajdę E-mail:
krzysztof.szymajda@kopernik.org.pl, oraz p. Marzenę Jankowską E-mail:
marzena.jankowska@kopernik.org.pl
6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
6.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę.
6.2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
6.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.5. Oferta, o której mowa w pkt. 6.1. powinna zawierać:
6.5.1. Ofertę cenową
6.5.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów lub
pełnomocnictw złożonych wraz z ofertą.
6.6. Cenę za realizację przedmiotu zamówienia zamieszcza się w Ofercie z podaniem ceny ofertowej
netto oraz brutto
6.7. Przy kalkulacji ceny oferty powinny zostać uwzględnione wszystkie należności publiczno-prawne,
kwotę podatku VAT obliczoną według stawki zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień
składania Ofert, zobowiązania, koszty (w tym koszty robocizny oraz materiałów
eksploatacyjnych), narzuty i składniki, które poniesie Wykonawca w związku z realizacją
zamówienia, a także wszelkie ewentualne upusty, rabaty.
6.8. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6.9. W przypadku składania przez Wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym,
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podpisanego przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy tłumaczenia na język polski.
6.10. Ofertę Wykonawcy o których mowa w pkt. 6.5 należy przesłać na adres poczty elektronicznej
e-mail: marzena.jankowska@kopernik.org.pl
6.11. Płatność za zrealizowane zamówienie będzie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Centrum Nauki Kopernik prawidłowo wystawionej faktury.
7.4. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej Zamawiającego
informację zawierającą zestawienie złożonych ofert podając dane wykonawców, którzy złożyli
oferty, cenę.
7.5. Termin związania ofertą wynosi: 30 (trzydzieści) dni.
7.6. Bieg terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 7.5. rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
Uwagi:8. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
8.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące
kryteria:
8.1.1. ,,Cena" - 100% (100 pkt) - będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Oferty będą badane według poniższego wzoru:
Liczba punktów zdobytych w kryterium "cena" =
najniższa cena brutto z ocenianych ofert
cena brutto badanej oferty
× 100. pkt
8.2. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8.3. Zamawiający ma prawo do:
8.3.1. wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
8.3.2. poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki
polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących zmian w treści
oferty - zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postanowienia
niniejszego zapytania ofertowego oraz uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert
- według kryteriów, o których mowa w pkt. 8.1.
8.5. O wynikach niniejszego postępowania, wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
poinformuje Wykonawców zamieszczając informację na stronach internetowych Zamawiającego.
Kod CPV:48321000-4
Numer dokumentu:IT.261.36.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: