Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-09-22
Przedmiot ogłoszenia:Zakup sprzętu komputerowego
Organizator:MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O
Adres: WŁOŚCIAŃSKA 52, 01-710 WARSZAWA
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 568-75-70; 721 380 027
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na zakup sprzętu komputerowego
Opis przedmiotu zamówienia: zakup sprzętu komputerowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w budynku M-l,w Kancelarii pokój 01. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 04.10.2021 o godz. 9.30
Termin składania:2021-10-04
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2021 r.
Wadium:Nie wymagane
Wymagania:Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Siwz można pobrać osobiście, ze strony internetowej: www.mza.waw.pl. Siwz jest bezpłatny.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Kryteria oceny ofert: Cena 100%.
9. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania, przed terminem składania ofert, warunków zawartych w ogłoszeniu i Siwz.
10. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podawania przyczyn.
Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Kontakt:Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Agnieszka Kacprzak tel. 22 568-75-70; 721 380 027; e-mail: akac@mza.waw.pl
Kod CPV:30213100-6
Numer dokumentu:106/RI/AK/21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: