Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27096692 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-04-29
Przedmiot ogłoszenia:Zakup środków czystości
Organizator:Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku
Adres: ul. Sienkiewicza 79u, 15-003 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax: 85 66 48 519, tel. 85 65 45 867, tel. 85 65 45 867
E-mail:
Opis:zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakup środków czystości.
Miejsce i termin składania ofert: 11. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.05.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku, Ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok na trzecim piętrze w formie pisemnej (osobiście, listownie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,DOSTAWA środków czystości" oraz nazwą Wykonawcy lub email: szpitalpck@bialystok.home.pl
Termin składania:2024-05-09
Miejsce i termin realizacji:1. Termin realizacji zamówienia: Usługa wykonywana będzie sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty podpisania przedmiotowej umowy.
Wymagania:2. Wartość zamówienia jest wartością szacunkową i może ulec zmianie zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
3. Wykonawca dostarcza atesty PZH na wymagane środki czystości.
4. Zamawiający nie dopuszcza dostawy zamienników.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest dostarczyć do każdego produktu chemicznego aktualną kartę charakterystyki.
7. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Cena winna być sporządzona zgodnie z Formularzem cenowym będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
10. Oferty nie spełniające wymagań określonych przez Zamawiającego oraz niekompletne zostaną odrzucone.
12. Termin płatności - 60 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
13. Kryterium oceny ofert - najniższa cena.
15. Z firmą, która zaproponuje najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Jako kryterium oferty przyjmuje się najniższą zaproponowaną cenę za dostarczenie przedmiotu zamówienia przy zachowaniu wysokiej jakości produktu. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę elektronicznie, faxem lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz zamieści na stronie internetowej.
16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
Uwagi:17. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119.2016, str. 1 sprost. Dz. Urz. UE L127.2018., str. 2, sprost. Dz. Urz. UE L74 s.35 z 2021 r.), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem danych jest Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok;
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, e-mail: dpo@onet.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakościowej oferty np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta;
4) Dane osobowe mogą być ujawniane Wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone -- w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;
b) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana -- w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;
Kontakt:14. Osobami do kontaktu w sprawie zamówienia są:
- Irena Olejnik - tel. 85 65 45 867 - procedura wyboru Wykonawcy
- Bożena Michalczuk - tel. 85 65 45 867 - przedmiot zamówienia
Źródło: Internet i własne
Załączniki: