Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24009234 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-10
Przedmiot ogłoszenia:Zakup urządzenia do regranulacji
Organizator:Drimer Sp. z o.o. Sp. K
Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 85A, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
NIP:PL8792698189
Telefon / fax:570-144-423
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/129931
Opis:Zapytanie ofertowe nr 01M/10/2022 na zakup urządzenia do regranulacji
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.01-04-0011/20 - Wdrożenie wyników badań w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej folii w firmie DRIMER.

Część 1
Układ technologiczny do wytłaczania regranulatu

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego urządzenia do regranulacji.
1. Specyfikacja techniczna:
? podajnik taśmowy wraz z wykrywaczem metali,
? synchronizacja urządzenia z silosem płatka,
? zagęszczarka zintegrowana z wytłaczarką,
? ślimak pojedynczy o średnicy min. 120mm i nie więcej niż 140 mm skręcany z minimalnie 3 części tak żeby można było w razie konieczności (np. w razie zużycia lub konieczności zastosowania do innego wielomateriałowego odpadu) wymienić tylko jedną część ślimaka,
? napęd o wytłaczarki o mocy min 250 kW nie i wiecej niż 300 kW,
? napęd zagęszczarki o mocy min 250 kW,
? średnica zagęszczarki min 1500 mm,
? extruder z minimum podwójnym odgazowaniem,
? filtr pracy ciągłej, np. typu backflasch lub inny samoczyszczący umieszczony przed strefą odgazowania,
? cięcie granulatu w płaszczu wodnym,
? wirówka pozioma do suszenia granulatu,
? podwójna stacja big-bag z silosem,
? zużycie prądu do kilograma powinno być maksymalnie 0,38 kWh/kg,
? wydajność linii min 950 kg/h
2. Dodatkowe wymagania dla wszystkich urządzeń:
a. gwarancja minimum 24 miesiące
b. urządzenie będzie posiadać Certyfikat Zgodności i będzie zaopatrzone Znakiem Zgodności CE zgodnie z wymaganiami określonymi w aktach prawnych Unii Europejskiej,
c. transport, montaż, szkolenie, nadzór znajdują się po stronie Dostawcy,
d. instrukcja obsługi w języku polskim
3. Wspólny słownik zamówień
42000000-6 Maszyny przemysłowe
42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych
42996100-5 Rozdrabniarki
42417200-4 Przenośniki
UWAGA! Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub innej części zapytania ofertowego, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i rozwiązań niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
Okres gwarancji
24 miesiące
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-11-14
Termin składania:2022-11-14
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Toruń
Gmina
Toruń
Miejscowość
Toruń
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Określone zostały w pkt. XIII Zapytaniu ofertowego z dn. 10.10.2022
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie - załącznik nr 2.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie -załącznik nr 2
Typ
Potencjał techniczny
Opis
c) dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie- załącznik nr 2.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie- załącznik nr 2.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
e) posiadają wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia - załącznik nr 2 . W celu spełnienia warunku wykonawca musi udowodnić należytą realizację co najmniej 3 zamówienia na dostawę urządzeń do regranulacji w zakresie zgodnym lub przybliżonym do przedmiotu zamówienia o wartości netto nie mniejszej niż 2 000 000 zł każde tj. wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej 3 zamówienia na dostawę urządzenia do regranulacji w zakresie zgodnym lub przybliżonym do przedmiotu zamówienia o wartości netto nie mniejszej niż 2 000 000 zł każde.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
d) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie załącznik nr 2.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-10-10
Data ostatniej zmiany
2022-10-10 15:18:11

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria oceny oferty:
a) Cena netto (łącznie) - 100 %
Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 100% - wartość punktowa kryterium ,,cena" (max 100 pkt.) wyliczona według wzoru:
[(najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert/ cena netto wskazana w badanej ofercie)] x 100 pkt
Kontakt:Osoby do kontaktu
Ewa Sulińska-Ott
tel.: 570-144-423
e-mail: e.sulinska@drimer.eu
Kod CPV:42000000-6, 42417200-4, 42994200-2, 42996100-5
Numer dokumentu:2022-38005-129931, 01M/10/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: