Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20940414 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-03-22
Przedmiot ogłoszenia:Zakup wraz z dostawą aparatów telefonicznych
Organizator:Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o
Adres: Pstrągowa 11 lok. 16, 90-361 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:509983121
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38935
Opis:Zakup wraz z dostawą aparatów telefonicznych
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.02.01.02-10-0137/19 - RAPID - Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń

Część 1
Zakup wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
Celem niniejszego postępowania jest zakup aparatów telefonicznych wraz z dostawą do siedziby lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego w ramach projektu o nazwie ,,RAPID - Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń". Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatów telefonicznych - 5 sztuk o następujących parametrach:
Wymagania techniczne:
? ekran dotykowy o przekątnej ekranu minimum 6,6 [cal],
? liczba kolorów ekranu - minimum 16 mln,
? rozdzielność ekranu - minimum 1600 x 720,
Full HD+
? ekran wykonany ze szkła hartowanego,
? odświeżanie ekranu [Hz] - minimum 60,
? pamięć RAM [GB] - minimum 4,
? pamięć wbudowana [GB] - minimum 128,
? co najmniej ośmiordzeniowy procesor,
? możliwość rozszerzenia pamięci poprzez dodatkową kartę pamięci microSD - do 1000 GB
? kolor: czarny lub szary
? dual SIM,
? rodzaj akumulatora: litowo-jonowy o pojemności min. 5.000 [mAh],
? tryb głośnomówiący,
? dyktafon,
? aparat fotograficzny przedni: minimum 20 Mpx,
? aparat fotograficzny tylny: minimum 48 Mpx +
8 Mpx + 5 Mpx + 5 Mpx,
? funkcje aparatu: co najmniej: czujnik głębi, Makro, szerokokątny obiektyw, tryb portretowy,
? złącza i interfejsy: GPRS, LTE, MMS, EDGE, 5G, HSDPA, Standard Bluetooth - minimum - 5.1,
? system bezpieczeństwa danych: czynnik ekranowy linii papilarnych oraz technologia rozpoznawania twarzy,
? obudowa wykonana ze szkła i aluminium.
? system operacyjny zainstalowany przez producenta,
? wyposażenie producenta (w zestawie): co najmniej ładowarka, kabel USB, szpilka do wyciągania karty SIM,
Dostarczony sprzęt musi umożliwiać uzyskanie wsparcia telefonicznego zarówno dla platformy sprzętowej, jak i systemu operacyjnego u producenta w okresie objętym gwarancją.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich, oraz nie będący przedmiotu zabezpieczenia.
Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty i deklaracje dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej -- znak CE i instrukcja w języku polskim.
Szczegółowy opis zawarty został w zapytaniu ofertowym.
Okres gwarancji
24 miesiące
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-03-30
Termin składania:2021-03-30
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Śródmieście
Miejscowość
Łódź
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
1. Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający przedstawi projekt umowy realizacji zamówienia.
2. Zmiana umowy, jest możliwa o ile nie prowadzi ona do zasadniczej zmiany charakteru
i przedmiotu zamówienia oraz umowy a wartość zmiany nie przekracza 30% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3. Zmiana umowy może dotyczyć Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, jeżeli dotychczasowego Wykonawcę ma zastąpić nowy Wykonawca, który powstał
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
4. Ponadto zmianę umowy dopuszcza się w następujących przypadkach:
a) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
b) wystąpienia siły wyższej,
c) wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego, które wynikło po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia lub utrudnia wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów usług zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
d) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
e) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i realizowanego projektu.
5. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca wobec, którego nie otwarto likwidacji lub nie została ogłoszona upadłość.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego w ofercie.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-03-22
Data ostatniej zmiany
2021-03-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium: CENA BRUTTO (C) - 100 pkt
C = (Cmin / Cob) x 100 pkt
C - ilość punktów w ramach kryterium cena,
Cmin - oferta z najniższą ceną,
Cob - cena oferty badanej,
Szczegółowy opis oceny określa zapytanie ofertowe.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Maciej Kokotek
tel.: 509983121
e-mail: maciej.kokotek@ldb.net.pl
Kod CPV:32500000-8
Numer dokumentu:2021-4960-38935, R.I.3.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: