Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20183304 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-11-09
Przedmiot ogłoszenia:Zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych
Organizator:Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie
Adres: ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933
E-mail:
Opis:Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie
z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania
następującego zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia, w tym inne istotne warunki zamówienia:
Zakup wraz Z dostawą środków dezynfekcyjnych dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
- 8 Pakietów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Pakiet 1 - Microdacyn 60 Wound Care:
a. roztwór o działaniu antybakteryjnym i przeciwzapalnym;
b. do odkażania ran ostrych oraz przewlekłych;
c. butelka z atomizerem, pojemność 100 mi;
d. ilość 300 szt.
Pakiet 2 - Sensiva:
a. emulsja do pielęgnacyjnego mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk;
b. kanister, pojemność 5 l;
c. ilość 50 szt.
Pakiet 3 - Desderman Pure:
a. środek do dezynfekcji rąk;
b. kanister, pojemność 5 l;
c. ilość 50 szt.
Pakiet 4 - Balmea:
a. krem do pielęgnacji rąk po dezynfekcji;
b. butelka z pompką, pojemność 500 mi;
c. ilość 300 szt.
Pakiet 5 - Chemisept Wipes:
a. chusteczki do higienicznej dezynfekcji skóry rąk oraz małych powierzchni;
b. opakowanie, 200 szt. chusteczek;
c. ilość 50 opak.
Pakiet 6 -Medisept:
a. chusteczki do higienicznej dezynfekcji skóry rąk oraz małych powierzchni;
b. opakowanie, 50 szt. chusteczek;
c. ilość 200 opak.
Pakiet 7 -Incidin Foam:
a. środek do dezynfekcji powierzchni;
b. kanister, pojemność 5 l;
c. ilość 100 szt.
Pakiet 8 - Virkon S:
d. preparat do mat dezynfekcyjnych;
e. postać - proszek, opakowanie 5 kg;
f ilość 80 szt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tzn. Wykonawca może złożyć ofertę
zarówno na wszystkie Pakiety, jak i na wybrany/e przez siebie Pakiet/y.
Miejsce i termin składania ofert: VII. Forma złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 16 listopada 2020r.:
w wersji elektronicznej na adres: a.wojtasik@jpr.com.pl
Z dopiskiem w temacie wiadomości: ,,Zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych
dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (8 Pakietów) - 3385/ZP/2020"
Termin składania:2020-11-16
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji dostawy nie dłuższy niż czternaście (14) dni od daty złożenia zamówienia.
Wymagania:II. Warunki stawiane Wykonawcom:
1. Dostarczony asortyment jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
2. Dostarczony asortyment ma posiadać co najmniej 24 miesięczny okres zdatności do użycia
liczony od dnia dostarczenia do Zamawiającego. Parametr punktowany.
3. Realizacja dostawy do Działu Logistyki Medycznej zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego,
ul. Księżycowa 5 w Warszawie, na koszt Wykonawcy.
4. Warunki płatności - przelew, w terminie do dwudziestu jeden (21) dni na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury' VAT.
V. Oferta powinna zawierać:
1. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz oferty wraz
z formularzem cenowym -- załącznik nr 1 do niniejszego postępowania dla Pakietów nr 1-8.
2. Aktualną ulotkę produktu ze składem chemicznym i dozowaniem i/lub czasem oddziaływania
(stężenia i czas działania na poszczególne drobnoustroje) -- z wyłączeniem Pakietu r 7.
3. Aktualna ulotka produktu ze składem chemicznym - dla Pakietu nr 7.
4. Aktualna karta charakterystyki produktu niebezpiecznego -- dla Pakietu 3, 5, 6, 7, 8.
Oferta powinna zostać złożona w języku polskim. Wszystkie dokumenty i oświadczenia
składane wraz z ofertą, które w oryginale zostały sporządzone w języku obcym powinny
zostać złożone razem z tłumaczeniem.
VIII. Uwagi:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę, pod
warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie wzorowi oferty określonemu przez Zamawiającego.
Zamawiający, zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. Zmiana może nastąpić
w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej
zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie ogłoszona w taki sam sposób, w jaki dokonano
upublicznienia zapytania.
W uzasadnionych przypadkach, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki
finansowe zaplanowane na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
skierowania ponownego zapytania ofertowego łub zaproszenia do negocjacji
do Wykonawców, nie więcej niż trzech, którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze oferty.
Ponowne zapytanie ofertowe lub zaproszenie do negocjacji może być skierowane także jedynie
do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich
w/w kryteriów oceny ofert.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający nie będzie brał pod uwagę:
a. oferty, gdzie zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek
z wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia, z tym że Zamawiający może uwzględnić
ofertę, w której zaoferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje
się parametrami wyższymi niż określone w Zapytaniu ofertowym;
b. oferty, która nie spełnia wszystkich wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.
W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna,
lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w niniejszym zapytaniu, Zamawiający
może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy
o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie,
do czasu zawarcia umowy. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zamknięcia
postępowania bez wyboru oferty, jak i po jej wyborze do czasu podpisania umowy.
Z tytułu zamknięcia postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca akceptuje warunki zastrzeżone przez
Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Kontakt:VI. Osoba uprawniona do kontaktu:
Aldona Wojtasik, tel (22) 22 99 824, 509 142 248
Numer dokumentu:3385/ZP/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: