Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15560597 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-15
Przedmiot ogłoszenia:Zakupu licencji i wdrożenia modułu Simple.e-ZLA
Organizator:POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE
Adres: UL. RYBACKA 1, 70-204 SZCZECIN
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:91 48 00 700/800 fax 91 48 00 705
Opis:PUM ogłasza zamiar zakupu licencji i wdrożenia modułu Simple.e-ZLA do komunikacji z systemem ZUS PUE. Zadaniem modułu jest pobranie informacji o zwolnieniach lekarskich z systemu ZUS PUE i zaimportowanie ich do systemu Simple.ERP.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert wyznacza się na dzień 20.06.2018 roku do godziny 1000 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.
Termin składania:2018-06-20
Wymagania:INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy - wypełniony Załącznik nr 1 do Zaproszenia;
2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami stanowiącymi załączniki do Zaproszenia.
3. Ofertę składa się w formie elektronicznej na adres: dzit@pum.edu.pl
4. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 20.06.2018 roku do godziny 1000 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.
KRYTERIA OCENY OFERT
Jako najkorzystniejszą, Zamwaiajcy wybierze ofertę, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów otrzymanych w zakresie następujących kryteriów:
1) Kryterium nr 1 - Cena
Wartość punktowa w kryterium nr 1 jest obliczana wg wzoru:

Wartość punktowa ceny =
gdzie:
R - waga ocenianego kryterium = 100,
Cn - najniższa całkowita cena zaoferowana za przedmiot zamówienia,
Cb - badana całkowita cena zaoferowana za przedmiot zamówienia.
POZOSTAŁE POSTANOWNIENIA
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, warunkowych lub wariantowych.
2. Wykonawcy będą związani swoimi ofertami przez okres 30 dni od daty ich otwarcia.
3. Zamawiający odrzuci oferty wykonawców, które:
1) są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami;
2) są niezgodne z treścią niniejszego Zaproszenia;
4. Jeżeli dokumenty lub oświadczenia przedłożone przez Wykonawcę w ofercie zawierają błędy, Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do ich ponownego złożenia w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia/zakończenia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
Kontakt:Osoby do kontaktu w zakresie postępowania:
1) Dział Informatyki PUM, dzit@pum.edu.pl
Numer dokumentu:DIT-0400-6629/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: