Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-04-17
Przedmiot ogłoszenia:Zapewnienie obsługi technicznej podczas wydarzeń artystycznych
Organizator:Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Adres: pl. W. Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48583237520
E-mail:
Opis:Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu- Zapewnienie obsługi technicznej podczas pięciu wydarzeń artystycznych organizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w ramach III Edycji Festiwalu Kultury Utraconej w terminie od 19.05.2024 r. do 15.06.2024 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
z zakresu działalności kulturalnej
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.
Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37 a ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia (art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy - Pzp), których wartość jest
większa niż 130.000 zł. netto, a poniżej progów ,,unijnych" określonych na podstawie
przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
II.
Przedmiot zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zapewnienie obsługi technicznej podczas pięciu wydarzeń artystycznych
organizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w ramach III Edycji
Festiwalu Kultury Utraconej w terminie od 19.05.2024 r. do 15.06.2024 r.
Zapytanie dotyczy zapewnienia usługi realizacji dźwięku, oświetlenia i obsługi technicznej
podczas Festiwalu Kultury Utraconej w 2024 roku. W celu zapewnienia powyższych usług
Wykonawca powinien szczegółowo zapoznać się z riderami technicznymi każdego
z wydarzeń, które stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. Wykonawca zapewnieni
doświadczonych realizatorów dźwięku i oświetlenia a także techników sceny.
Zamawiający dopuszcza możliwość zapewnienia równoważnego wyposażenia technicznego
tylko po wyrażeniu zgody i zatwierdzeniu zaproponowanego wyposażenia przez opiekunów
artystów. Wykonawca zapewnieni system nagłośnieniowy odpowiadający charakterowi
każdego z pieciu wydarzeń, uwzględniając różnorodność form artystycznych. Montaż,
konfiguracja oraz testowanie sprzętu audio jest obowiązkowe przed każdym wydarzeniem.
Optymalizacja dźwięku nastąpi z uwzględnieniem specyfiki miejsca oraz akustyki.
Wykonawca zapewnieni personel techniczny do obsługi sprzętu dźwiękowego podczas prób
i trwania wydarzeń. Wymagana jest konsultacja z organizatorami wydarzeń w celu określenia
wymagań oświetleniowych dla każdego wydarzenia i zapoznanie z riderami, które są
załącznikami do ogłoszenia. Projektowanie i montaż oświetlenia sceny nastąpi
z uwzględnieniem aspektów artystycznych i z zachowaniem norm bezpieczeństwa.
Wymagane jest programowanie i sterowanie efektami świetlnymi podczas trwania
wydarzeń. Do zadań wykonawcy należy również:
- zapewnienie personelu technicznego do obsługi oświetlenia,
- przygotowanie, wykonanie, montaż i demontaż sceny zgodnie z riderami artystycznymi
i specyfikacjami technicznymi,
- zapewnienie niezbędnych udogodnień scenicznych, takich jak podesty, kable, złącza, itp.,
- koordynacja z zespołem artystycznym oraz innymi wykonawcami w celu zapewnienia
sprawnego przebiegu prób i wydarzeń,
- dostawa urządzeń technicznych, dostarczenie kompletnego zestawu urządzeń technicznych
niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia każdego z pięciu wydarzeń. Weryfikacja
i testowanie urządzeń,
- konstrukcja sceny zgodnie z wymaganiami technicznymi, bezpieczeństwa oraz estetyki,
- montaż podestów, barier scenicznych oraz innych elementów infrastruktury scenicznej,
- dostarczenie barierek koncertowych zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i regulacjami
dotyczącymi organizacji wydarzeń publicznych. Ustawienie i zabezpieczenie barierek wokół
obszaru wydarzenia zapewniającego bezpieczeństwo zarówno publiczności, jak
i wykonawcom,
- dostarczenie agregatu prądotwórczego o odpowiedniej mocy zapewniającej niezakłócone
źródło zasilania podczas każdego z wydarzeń w plenerze. Instalacja i konserwacja agregatu
oraz zapewnienie personelu do jego obsługi i monitorowania.
Wszystkie świadczone usługi oraz dostarczane urządzenia muszą spełniać najwyższe
standardy jakościowe, gwarantując niezakłócony przebieg każdej imprezy kulturalnej na
terenie placu muzeum.
Opis przedmiotu zamówienia i warunków udziału, w tym termin składania prac/ofert,
kryteria wyboru, warunki umowy itd./ szczegółowy opis z niezbędnymi informacjami stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
W trybie: konkurencyjnym/
Zamówienie z zakresu
działalności twórczej/artystycznej.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami poświadczającymi doświadczenie zawodowe
oferenta (oświadczenie własne wykonawcy) należy wysłać na adres mailowy
j.zambrzycki@muzeum1939.pl oraz w tytule maila opisać: ,,Oferta na realizację
Festiwalu Kultury Utraconej 2024 - (nazwa firmy)."
Oferty należy składać do 23.04.2024.
Termin składania:2024-04-23
Wymagania:FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
Oferta
obejmuje
wycenę
oraz
projekt
sceny
wraz
z zagospodarowaniem placu muzeum, który powinien zawierać ogólny opis
użytych podstawowych materiałów, co najmniej 2 wizualizacje oraz rzut
ilustrujący aranżację przestrzenną. W ofercie, przygotowanej z uwzględnieniem
kwot brutto i netto, należy wycenić każde z pięciu wydarzeń artystycznych
wskazanych w tabeli Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do
ogłoszenia zgodnie z załącznikami do Opisu przedmiotu zamówienia w
odniesieniu do poszczególnych wydarzeń.
Oferent w trakcie rozstrzygania zapytania ofertowego może zostać
poproszony o złożenie wyjaśnień do złożonej oferty.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: