Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27270355 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-03
Przedmiot ogłoszenia:Zapewnienie ochrony fizycznej osób i mienia oraz zapewnienie porządku publicznego podczas imprezy masowej, plenerowej
Organizator:Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim
Adres: Osiek Jasielski 9, 38-223 Osiek Jasielski
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. jasielski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 664928770
E-mail:
Opis:IMPREZA PLENEROWA ,,DOŻYNKI GMINNE 2024,, ,,DNI GMINY OSIEK JASIELSKI 2024,,
zapewnienie ochrony fizycznej osób i mienia oraz zapewnienie porządku publicznego podczas imprezy masowej, plenerowej
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zapewnienie ochrony fizycznej osób i mienia oraz zapewnienie porządku publicznego podczas imprezy plenerowej zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U.2023. 616 t.j
od godz. 13.00 do godz. 16.00 - 5 osób
od godz.16.00 do godz. 2.00 - 38 osób
Miejsce i termin składania ofert: VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim
38-223 Osiek Jasielski 9 w terminie od 03.06.2024r. do dnia 12 czerwca 2024 r. do godz. 15:00
osobiście, e-mailem (na adres gokibp@osiekjasielski.pl) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, kuriera.
Termin składania:2024-06-12
Miejsce i termin realizacji:IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
18 sierpnia (niedziela ) 2024r. ( od godz. 13.00) do 2.00 - 19.08.2024r. ( poniedziałek ) Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Osieku Jasielskim)
Wymagania:II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023.1605 t.j.).
UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. nie podlegają wykluczeniu,
b. dysponują niezbędnym sprzętem oraz zapleczem pracowników do realizacji zadania,
c. wykonają przedmiot zamówienia w terminie,
d. rozliczą się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku,
e. przyjmą zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między
zamawiającym a Wykonawcą.
f. posiadają ponad 3-letni staż w zabezpieczaniu imprez masowych zgłoszonych na 3000 tys osób potwierdzone fakturami oraz referencjami
VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
CENA BRUTTO- 50%
REFERENCJE- 30 %
DOŚWIADCZENIE OSÓB PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZADANIA- 20%
W przypadku złożenia oferty o takich samych kryteriach decydować będzie kolejność wpłynięcia oferty. Oferta, która wpłynie wcześniej do biura GOKiBP i posiada taką samą najniższą cenę będzie ofertą wybraną do realizacji.
Składający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkości środków przeznaczonych przez Składającego zapytanie ofertowe na sfinansowanie zamówienia. Składający zapytanie ofertowe złoży zamówienie u Oferenta, który spełni wymagania Zapytania ofertowego oraz otrzyma najniższą ceną.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
2.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3. Treść złożonych ofert musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
6. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne.
7.Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
8.Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w Zapytaniu ofertowym należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11.Cena podana w ofercie musi być ceną kompletną i jednoznaczną, i stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie.
Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
IX. ODRZUCENIE OFERTY
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2.Oferta została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym
3. Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym.
X. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1.Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu rzeczowo-finansowego.
2.Zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji zadania jest możliwa na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających realizację zadania. Fakt pojawienia się okoliczności uniemożliwiających realizację zadania musi być zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu.
XI. DODATKOWE INFORMACJE
Oferent, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zostanie poinformowany telefonicznie do dnia 17.06.2024 r. do godz. 15.00.
Kontakt:XIII. OSOBA DO KONTAKTU
Marta Łaba
tel: 664928770, e-mejl: mlaba@osiekjasielski.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: