Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-26
Przedmiot ogłoszenia:Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznych
Organizator:Tran - Spal SP. Z O.O. SP. K.
Adres: Dzwola 57B, 23-304 Dzwola.
Województwo / powiat: lubelskie, pow. janowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:606410324 Fax 158752880
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby własne , na terenie nieruchomości stanowiących własność firmy Trans - Pal
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby własne , na terenie nieruchomości stanowiących własność firmy Trans - Pal tj.
1. ul. Rejowiecka 16, 22 - 300 Krasnystaw, działka 128/2
moc generatora PV 39,96 kWp
2. ul. Wałowa 85, 23 - 300 Janów Lubelski, działka 1748/1, 1748/2
moc generatora PV 39,96 kWp
3. ul. Urzędowska 563, 23 - 200 Kraśnik , działka 67/2
moc generatora PV 39,96 kWp
4. Dzwola 57 B, Dzwola 23 - 304 Dzwola, działka 1527/11
moc generatora PV 13,77 kWp
Szczegółowe informacje zawarte w załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE
Cel zamówienia
Wyłonienie wykonawcy na kompleksowe zaprojektowanie oraz wybudowanie dachowych mikroinstalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną ze słońca na potrzeby własne na terenie nieruchomości:
1. ul. Rejowiecka 16, 22 - 300 Krasnystaw, działka 128/2
moc generatora PV 39,96 kWp
2. ul. Wałowa 85, 23 - 300 Janów Lubelski, działka 1748/1, 1748/2
moc generatora PV 39,96 kWp
3. ul. Urzędowska 563, 23 - 200 Kraśnik , działka 67/2
moc generatora PV 39,96 kWp
4. Dzwola 57 B, Dzwola 23 - 304 Dzwola, działka 1527/11
moc generatora PV 13,77 kWp
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby własne , na terenie nieruchomości stanowiących własność firmy Trans - Pal tj.
1. ul. Rejowiecka 16, 22 - 300 Krasnystaw, działka 128/2
moc generatora PV 39,96 kWp
2. ul. Wałowa 85, 23 - 300 Janów Lubelski, działka 1748/1, 1748/2
moc generatora PV 39,96 kWp
3. ul. Urzędowska 563, 23 - 200 Kraśnik , działka 67/2
moc generatora PV 39,96 kWp
4. Dzwola 57 B, Dzwola 23 - 304 Dzwola, działka 1527/11
moc generatora PV 13,77 kWp
Szczegółowe informacje zawarte w załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE
Kod CPV
45000000-7
Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty zamówienia
09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5 : instalacje słoneczne
45231000-5 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45311000-0 : Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 11-04-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w firmie Tran - Spal, Dzwola 57B, 23 - 304 Dzwola. Termin składania ofert upływa dnia: 11.04.2018.
Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności
w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w wersji elektronicznej.
Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane
do zamawiającego na adres Trans - Pal Stanisław Gzik, Dzwola 57B,
23 - 304 Dzwola i opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
Dodatkowo na opakowaniu oferty należy umieścić następującą informację: "Oferta na budowę instalacji fotowoltaicznych" - nie otwierać przed 11.04.2018 r.
W przypadku braku ww. danych, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Termin składania:2018-04-11
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: janowski Miejscowość: 1. ul. Rejowiecka 16, 22 - 300 Krasnystaw, działka 128/2; 2. ul. Wałowa 85, 23 - 300 Janów Lubelski, działka 1748/1, 1748/2; 3. ul. Urzędowska 563, 23 - 200 Kraśnik , działka 67/2; 4. Dzwola 57 B, Dzwola 23 - 304 Dzwola, działka 1527/11
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonanie przedmiotu zamówienia z podziałem na dwa etapy tj.
I ETAP
Wykonanie instalacji w miejscowości Dzwola (13,77 kWp) i Janów Lubelski
(39,96 kWp ) do dnia 18.05.2018 r.
II ETAP
Wykonanie instalacji w miejscowości Krasnystaw ( 39,96 kWp) i Kraśnik (39,96 kWp) od dnia 18.05.2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek:
Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy
i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał min 2 instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 35,00 kWp każda oraz 1 instalacje fotowoltaiczną o mocy min. 130 kWp wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dane zamówienie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający oczekuje wskazania przez Wykonawcę całości lub części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek:
Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj.
W zakresie robót budowlanych:
- jedną osobą w randze kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
W zakresie usług projektowych:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Dodatkowe warunki
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału w zamówieniu:
a/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b/ Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy
i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał min 2 instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 35,00 kWp każda oraz 1 instalacje fotowoltaiczną o mocy min. 130 kWp wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dane zamówienie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający oczekuje wskazania przez Wykonawcę całości lub części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
c/ Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj.
W zakresie robót budowlanych:
- jedną osobą w randze kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
W zakresie usług projektowych:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Uwaga
Wskazane osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
d/ Wymagany minimalny okres gwarancji producenta w odniesieniu do poszczególnych
elementów składowych instalacji:
- moduły fotowoltaiczne: nie mniej niż 10 lat,
- falowniki: nie mniej niż 5 lat,
- konstrukcja nośna/montażowa instalacji: nie mniej niż 10 lat
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę.
e/ Przedstawią podstawowe parametry instalacji fotowoltaicznej, poprzez podanie wszystkich parametrów według kryteriów wymienionych w Tabeli nr 1 i nr 2 dokumentu pn. "Wymagania techniczne i technologiczne inwestycji". Wartości podane w ww. Tabeli nr 1 należy traktować jako wymagania minimalne, których nie spełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Brak podania jakiegokolwiek z parametrów będzie skutkował odrzuceniem oferty. Ponadto wykonawca winien złożyć oświadczenie, iż oferowana przez niego instalacja spełnia wszystkie wymagania zawarte w dokumencie pn. "Wymagania techniczne i technologiczne inwestycji". Brak złożenia tego oświadczenia będzie skutkował odrzuceniem oferty.
Zamawiający wymaga aby w złożonej ofercie zostały uwzględnione informacje dotyczące modelu i producenta falowników, modułów fotowoltaicznych oraz kart katalogowych z parametrami technicznymi.
Powyższe służy weryfikacji i ocenie przez Zamawiającego minimalnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń.
Uwaga dodatkowa:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani częściowej. Zamawiający nie przewiduje również udzielania zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia , o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w szczególności gdy:
o nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umowy z Instytucją Pośredniczącą.
o nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
Zamawiający wymaga, iż nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy z Wykonawcą w stosunku do treści niniejszego zapytania ofertowego oraz złożonej oferty.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Dokument, które wykonawca musi złożyć w ofercie:
a. wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;
b. Oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek do wykluczenia
z postepowania - załącznik nr 2
c. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
f. wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
g. wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 3, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
h. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000.000, 00 mln.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Kryteria formalne:
1. Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym
2. Kompletność oferty - oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz zawierać ,,wymagania techniczne i technologiczne inwestycji" stanowiące załącznik nr 5.
3. Złożenie oferty w formie i terminie określonym w punkcie ,,Opis sposobu przygotowania ofert" niniejszego zapytania
Ocena formalna będzie oceną zerojedynkową. Wszystkie kryteria formalne muszą zostać spełnione. Oferty niekompletne, niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu będą odrzucone.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Ocena punktowa / waga kryterium
Kryterium 1
Cena całkowita wykonania przedmiotu zamówienia uwzględniająca 23 % vat waga -60%
Kryterium 2
Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej - ilość wyprodukowanej energii Waga - 15%
Kryterium 3
Okres gwarancji Max 15 pkt.
Kryterium 4
Deklaracja producenta modułów fotowoltaicznych, na pokrycie kosztów związanych z demontażem i wymianą, w przypadku defektu modułu w czasie trwania gwarancji Max 10 pkt.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
-kryterium nr 1 - Cena całkowita: waga 60% (CC)
Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:
Cmin ofert
CC = * 60 % x 100 = ............... pkt
Coferty x
CC - liczba punktów dla badanej oferty w kryterium ,,cena całkowita"
Cmin ofert - najniższa zaoferowana cena (zł) spośród wszystkich badanych ofert
Coferty x - cena zaoferowana w ofercie badanej (zł)
-kryterium nr 2 - Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej - rozumianej jako realna ilość wyprodukowanej energii z instalacji PV rocznie: waga 15 % (PT)
Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:
P min ofert
PT = ----------------------- x 15 % x 100 = .................... pkt
P oferty x
PT- liczba punktów dla badanej oferty w kryterium ,,ilość wyprodukowanej energii"
Pmin ofert - najniższa zaoferowana ilość wyprodukowanej energii rocznie (MWhe/rok) spośród wszystkich badanych ofert
Poferty x - ilość wyprodukowanej energii rocznie (MWhe/rok) zaoferowana w ofercie badanej
-kryterium nr 3 - Okres gwarancji wykonania zlecenia (OG)
Opis sposobu przyznawania punktacji :
1. Okres gwarancji wykonania zlecenia 2 lata - 5 pkt
2. Okres gwarancji wykonania zlecenia 3 lata - 10 pkt
5. Okres gwarancji wykonania zlecenia 6 lat - 15 pkt
-kryterium nr 4 - Deklaracja producenta modułów fotowoltaicznych, na pokrycie kosztów związanych z demontażem i wymianą, w przypadku defektu modułu w czasie trwania gwarancji (DP)
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.
1. Pisemna deklaracja producenta na pokrycie kosztów wymiany modułów fotowoltaicznych - 10 pkt.
2. Brak deklaracji producenta na pokrycie kosztów wymiany modułów fotowoltaicznych - 0 pkt.
Wzór na obliczenie punktacji oceny oferty (POO):
POO= CC + PT + OG + DP
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszych Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane kryteria oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykluczenia
1. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z firmą Trans-Pal. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach 1, 2, 3 i 4 które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
TRANS-PAL SP. Z O.O. SP. K.
Adres
23-304 Dzwola
lubelskie , janowski
Numer telefonu
606410324
Fax
158752880
NIP
8621642791
Tytuł projektu
3. Instalacja fotowltaiczna w firmie TRANS-PAL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Numer projektu
RPLU.04.02.00-06-0265/17-00
Załączniki

Załącznik nr 4 - wykaz robót
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - wykaz osób
Załącznik nr 5 - Wymagania techniczne-technologiczne inwestycji
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Stanisław Gzik, Wojciech Łuczak, Mikołaj Rogalski
Kod CPV:45000000-7
Numer dokumentu:1099179
Źródło: Internet i własne
Załączniki: