Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-04-03
Przedmiot ogłoszenia:Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
Organizator:Gmina Łodygowice
Adres: ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. żywiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel 33 863 05 00/ 33 863 05 01
E-mail:
Opis:zapraszamy do składania ofert na ,,Zbieranie, transport i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łodygowice w 2024 r."
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)
II.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
,,Zbierania, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Łodygowice w 2024 r."
2. Szacunkowa ilość odpadów: ok 150 t
3. Zakres zamówienia:
1) odbiór wyrobów zawierających azbest z miejsc ich tymczasowego złożenia na
posesjach na terenie Gminy Łodygowice,
2) ważenie zapakowanych odpadów w obecności właściciela posesji.
3) załadunek wyrobów zawierających azbest zapakowanych w szczelne opakowania
o wytrzymałości uniemożliwiającej ich rozdarcie i zabezpieczonych przed
możliwością uwalniania pyłów do otoczenia, przy użyciu własnych maszyn i
urządzeń, pisemne potwierdzenie przez mieszkańca ilości odebranych z posesji
odpadów.
4) wywóz odpadów własnym specjalistycznym pojazdem z zachowaniem
obowiązujących przepisów,
5) przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
6) dostarczenie Zamawiającemu protokołów potwierdzający odbiór wyrobów
zawierających azbest od właścicieli nieruchomości,
7) dostarczenie Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów tj. kart
przekazania odpadów na składowisko odpadów,
8) dostarczenie zestawienia właścicieli nieruchomości od których odebrano wyroby
zawierające azbest,
9) Wszelkie prace muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz.U. Nr 71 poz. 649 z późn.zm.).4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu potwierdzenia
zgłoszenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów
zawierających azbest dokonanego na co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do prac
będących przedmiotem umowy zgłoszenia zamiaru przeprowadzenie tych prac:
- właściwemu organowi nadzoru budowlanego,
- właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy,
- właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.
5. Na Wykonawcy spoczywają wszystkie obowiązki wynikające z:
? ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
? ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
? ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
? ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;
? uchwały nr XIX/202/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2020 r. w
sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Łodygowice na lata 2020-2032.
Miejsce i termin składania ofert: VII.
Termin i miejsce składania ofert
1. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 18 kwietnia 2024 r., do godz. 1500
2. Miejsce składania ofert:
? w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Łodygowice, 34-325 Łodygowice,
ul. Piłsudskiego 75,
? w skrzynce podawczej Urzędu Gminy Łodygowice dzień przed zakończeniem
terminu składania ofert,
? pocztą elektroniczną na adres gmina@lodygowice.pl (tylko wnioski podpisane
elektronicznie) lub
? przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej (esp) dostępnej na platformie
e-puap https://epuap.gov.pl.
3. UWAGA -za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do
siedziby Zamawiającego. Oferta w formie pisemnej musi być złożona bezpośrednio
do Zamawiającego osobiście lub przesłana za pomocą poczty lub dostarczona za
pośrednictwem kuriera z dopiskiem ,,Oferta na zbieranie, transport i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest w 2024 r.". Oferty nadesłane pocztą lub dostarczone
kurierem będą zakwalifikowane do oceny pod warunkiem ich dostarczenia przez
pocztę do dnia 18.04.2024 r. do godz.: 15:00. Oferty złożone po ww. terminie
zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
Termin składania:2024-04-18
Miejsce i termin realizacji:III.
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2024 r.
Wymagania:IV.
Istotne warunki zamówienia:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego.
2. Do oferty należy załączyć:
1) Wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do transportu odpadów
niebezpiecznych o kodach: 17 06 05* 17 06 01* prowadzonego przez marszałka
województwa.
2) Aktualną umowę z podmiotem przyjmującym do unieszkodliwienia wyroby .
3) Klauzule RODO stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania.
3. Zamawiający informuje, że w przypadku niedostarczenia ww. dokumentów oferta
zostanie odrzucona.
4. Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot
zamówienia. Cena ma uwzględniać koszty: załadunku, transportu i unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest.
5. Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej (wg załączonego wzoru).W
ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę
brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający planuje uzyskanie współfinansowania ze środków Wojewódzkiego
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
7. Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń spowodowanych na
szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których dopuścił się podczas wykonywania
usługi.
V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium dotyczącym najniższej ceny
za wykonanie usługi. Cena - 100 %. Przedstawiony w ofercie koszt brutto winien zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
2. O wynikach postępowania wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie
z podaniem Wykonawcy, który został wybrany oraz na stronie internetowej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny unieważnienia
Kontakt:VI.
Osoby uprawnione do porozumiewania się w sprawie zapytania ofertowego
1. W celu uzyskania bliższych informacji należy skontaktować się z:
Martą Czereczyn, e-mail: gmina@lodygowice.pl, tel. 33 863 05 30Referat Rozwoju Inwestycji i Promocji Urzędu Gminy Łodygowice,
ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice
Źródło: Internet i własne
Załączniki: