Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21803948 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-08-30
Przedmiot ogłoszenia:Zestaw do przygotowania i formowania żywności w skali laboratoryjnej
Organizator:OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o
Adres: Pustynia 84F, 39-200 Dębica
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. dębicki
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/66852
Opis:Zestaw do przygotowania i formowania żywności w skali laboratoryjnej
Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0124/17 - Rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories Future Food 4.0

Część 1
Zestaw do przygotowania i formowania żywności

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa laboratoryjnego zestawu do przygotowania i formowania żywności
Kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny
1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
W zakresie zadania jest dostarczenie Zestawu do przygotowania i formowania żywności fukcjonalnej w skali laboratoryjnej w postaci stacji przygotowania masy, miksera pracującego w trybie ciągłym, walców wyrównujących oraz tunelu chłodzącego.
1 Stacja przygotowania masy składa się z: zbiornika magazynowego, pompy dozującej, jednostki wibracyjnej, contimixera i sterowania elektrycznego
2 Jednostka dozująca składniki sypkie - zbiornik nie mniej niż 35l
3 Zbiornik magazynowy do masy zlepiającej - nie mniej niż 20l, grzany elektrycznie
4 Pompa dozująca masę - wydajność 20 - 80l/h przy lepkości 7,500mPas.
5 Panel sterujący dotykowy HMI
6 Wałki wyrównujące - dwa wałki średnicy 180 mm ze skrobakami
7 Szerokość wałków nie mniej niż 70 mm
8 Tunel chłodzący w wykonaniu ze stali nierdzewnej i generatorem zimnego powietrza
9 Dostawca ma zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 48 godz. (w dni powszednie, przy zgłoszeniu od godz. 8 do 16). W czasie trwania okresu gwarancji Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych oddeleguje eksperta na miejsce zainstalowania maszyny, aby zlokalizować i usunąć usterkę. Ostateczny termin usunięcia usterki nie będzie dłuższy niż 23 dni roboczych od zgłoszenia usterki.
Za usunięcie usterki uważa się pełne przywrócenie sprawności urządzenia.
10 Dostawca ma zapewnić okres gwarancji minimum 12 miesiące. Gwarancja oznacza bezpłatną (bez dodatkowych opłat), pełną (obejmującą wszystkie komponenty, elementy urządzenia) i nieograniczoną (bez ograniczeń czasem użytkowania na dobę) gwarancje dla urządzeń (wszystkich). Przy tym warunku zakłada się wykonywanie wszelkich czynności obsługowych i konserwacyjnych wymaganych w DTR. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z normalną eksploatacją i konserwacją oraz części zużywalnych.
11 Dostawca na własny koszt dokona uruchomienia urządzenia oraz szkolenia 4 dla grupy minimum 2 osób z zakresu obsługi urządzenia oraz minimum 2 osób z zakresu konserwacji urządzenia.
12 Materiały i Urządzenia oferowane muszą być nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, nie mogą być użytkowane przez firmy trzecie. Dopuszczalne jest ich uruchomienie przez Dostawcę w celu przeprowadzenia testów odbiorowych i pomiarów dokumentujących uzyskiwane parametry, lub w celu przeprowadzenia kontroli urzędowych
Zamówienie musi zostać zrealizowane do czternastu tygodni od daty podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadania rozumie się poprzez podpisanie końcowego protokołu odbioru
Wszystkie pozostałe wymagania oraz informacje zostały zawarte w załączniku "Warunki Postępowania", który jest obowiązującym dokumentem Postępowania.
Okres gwarancji
Dostawca ma zapewnić okres gwarancji minimum 12 miesiące
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-09-09
Termin składania:2021-09-09
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
dębicki
Gmina
Dębica
Miejscowość
Pustynia
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego)
w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach:
a) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);
b) poprawienia parametrów technicznych przedmiotu urządzenia, wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, bez wpływu na cenę ryczałtową brutto
c) przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.6 poniżej;
d) przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
e) zmiany parametrów przedmiotu Umowy, nie prowadzące do zmiany charakteru Umowy - zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w Zapytaniu ofertowym, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.7. poniżej;
f) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług Wykonawcy, nieobjętych Umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach podstawowego przedmiotu Umowy,
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto;
g) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto;
h) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
i) zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214.000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy netto.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Zmiany Umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
5. Dostawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie oraz wykazać, że wykonał (ukończył) z należytą starannością co najmniej jedną dostawę, odpowiadającą rodzajem Przedmiotowi Zamówienia. W celu udokumentowania musi przedstawić listę referencyjną zawierającą co najmniej: zakres dostaw, ich miejsce oraz datę wykonania poszczególnych wdrożeń. Referencja musi dotyczyć urządzenia do przygotowania
i formowania żywności w formie batonu
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. W odniesieniu do braku powiązań z Zamawiającym: oświadczenie o braku powiązań będące załącznikiem do Warunków Postępowania (oświadczenie musi przedstawić bezpośredni oferent oraz ewentualni pośrednicy),
2. W celu umożliwienia zweryfikowania spełnienia wymagań, dtr, folder lub opis Przedmiotu Zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów
i wymogów określonych przez Zamawiającego.
3. Uzupełniony wzór oferty.
4. Pełnomocnictwa - jeśli dotyczy
5. Dostawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie oraz wykazać, że wykonał (ukończył) z należytą starannością co najmniej jedną dostawę, odpowiadającą rodzajem Przedmiotowi Zamówienia. W celu udokumentowania musi przedstawić listę referencyjną zawierającą co najmniej: zakres dostaw, ich miejsce oraz datę wykonania poszczególnych wdrożeń. Referencja musi dotyczyć urządzenia do przygotowania
i formowania żywności w formie batonu
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-30
Data ostatniej zmiany
2021-08-30

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Nazwa kryterium Waga kryterium Sposób punktowania
Cena netto 100% Cena netto (koszt)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Kontakt:Osoby do kontaktu
Adam Sowiźrał
tel.:
e-mail: oferty.bazakonkurencyjnosci@olimp-labs.com
Kod CPV:38000000-5
Numer dokumentu:2021-498-66852, F.POIR/Zak.095/2021_III
Źródło: Internet i własne
Załączniki: