Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-07-17
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowania i przeprowadzenia kursu operatora koparki jednonaczyniowej
Organizator:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Adres: ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58 347 82 99 lub 502 986 387
E-mail:
Opis:przez nich zatrudnienia lub samozatrudnienia.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie podstawowego kursu operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień oraz zapewnienie możliwości przystąpienia do egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie dla 1 Uczestnika Projektu ,,Cała Naprzód I".
Istnieje możliwość dołączenia Uczestnika projektu do otwartych grup szkoleniowych prowadzonych przez Wykonawcę.
2. Czas kursu: łączny wymiar zajęć teoretycznych i praktycznych na 1 Uczestnika - minimum 134 godziny (1 godzina szkoleniowa = 60 minut).
3. Zakres kursu:
a) zajęcia teoretyczne w wymiarze minimum 52 godzin;
b) zajęcia praktyczne (na placu manewrowym) w wymiarze minimum 82 godzin.
4. Program kursu musi być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zawartymi w:
a) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2017, poz. 134)
b) Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016, poz. 65);
c) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. 2016, poz. 2263).
5. Miejsce realizacji kursu: zapewnia Wykonawca na terenie Trójmiasta.
6. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) prowadzenia zajęć teoretycznych wyłącznie w formie stacjonarnej - nie dopuszcza się możliwości realizacji kursu w formie e-learningowej;
b) skierowania Uczestnika na badania lekarskie wymagane przed przystąpieniem do uczestnictwa w kursie (koszty badań lekarskich powinny być doliczone do ceny kursu i wliczone w cenę oferty);
c) zapewnienia Uczestnikowi niezbędnych materiałów szkoleniowych (koszty materiałów szkoleniowych powinny być doliczone do ceny kursu i wliczone w cenę oferty);
d) pokrycia kosztów ubezpieczenia Uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków - od dnia rozpoczęcia kursu do dnia jego zakończenia (koszty ubezpieczenia powinny być doliczone do ceny kursu i wliczone w cenę oferty);
e) ustalenia terminów i pokrycia kosztów egzaminów zewnętrznych (teoretycznego i praktycznego), zdawanego przez Uczestnika przed komisją IMBiGS.
f) wydania Uczestnikowi zaświadczenia o ukończeniu kursu;
g) zapewnienia wydania Uczestnikowi świadectw/certyfikatów potwierdzających posiadanie uprawnień operatora koparek jednonaczyniowych III kl., oraz książeczki operatora maszyn roboczych - wydawanych zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2017, poz. 134) w przypadku uzyskania przez Uczestnika pozytywnego wyniku egzaminu zewnętrznego.
Miejsce i termin składania ofert: 2. Termin składania ofert: do dnia 25 lipca 2018 r. do godz. 10:00:
a) w kancelarii MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A lub
b) pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk
lub
c) w formie elektronicznej na adres: agnieszka.witek@mopr.gda.pl
Otwarcie ofert:3. Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi w dniu 25 lipca 2018 r. o godz. 10:15 w pok. 302 (III piętro) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A.
Termin składania:2018-07-25
Miejsce i termin realizacji:5. Miejsce realizacji kursu: zapewnia Wykonawca na terenie Trójmiasta.
IV. Termin realizacji zamówienia: Realizacja usługi będzie odbywała się w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2018 r.
Wymagania:II. Informacje o Projekcie, w ramach którego udzielane jest zamówienie:
1. Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pn. ,,Cała Naprzód I", zwanego dalej Projektem.
2. Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2, poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - mechanizm ZIT, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Pszczółki i Gminą Suchy Dąb.
4. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu: osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należące do przynajmniej jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach - mieszkańcy gmin: Gdańsk, Pszczółki i Suchy Dąb.
5. Głównym celem Projektu jest aktywizacja zawodowa Uczestników/Uczestniczek prowadząca do uzyskania przez nich zatrudnienia lub samozatrudnienia.
r. Termin realizacji przedmiotu zamówienia powinien być możliwie najkrótszy. Jako końcową datę obowiązywania umowy rozumie się zakończenie kursu i zgłoszenie Uczestnika do egzaminu zewnętrznego oraz dokonanie opłaty za ten egzamin (sam egzamin może odbyć się w terminie późniejszym).
V. Wymagania wobec Wykonawcy:
1. Kompleksowa, rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy.
2. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry wykładowców/instruktorów, posiadających wiedzę i doświadczenie do wykonywania działalności i czynności z zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy obowiązującego prawa polskiego nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Prowadzenie dokumentacji przebiegu kursu, którą stanowią:
a) dzienniki zajęć teoretycznych zawierające wymiar godzinowy zajęć, tematy zajęć edukacyjnych oraz imię i nazwisko wykładowcy/trenera;
b) listy obecności za każdy dzień uczestnictwa w kursie (zajęcia teoretyczne i praktyczne) zawierające datę zajęć, podpis Uczestnika oraz osoby prowadzącej zajęcia;
c) potwierdzenie odbioru przez Uczestnika materiałów szkoleniowych;
d) zaświadczenie o ukończeniu kursu przez Uczestnika, podpisane przez Wykonawcę.
4. Oznakowanie prowadzonej w ramach usługi dokumentacji zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
5. Przekazanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć do 5 dni po zakończeniu kursu, a zeskanowanych dokumentów, np.: dziennika zajęć, listy obecności, na każde wezwanie Zamawiającego.
6. Informowanie Uczestnika o współfinansowaniu kursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub elektronicznej informacji o Uczestniku, jeśli opuszcza on spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
8. Niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Zarządzającej (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) lub innych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.
9. Prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie ww. wpisu.
VII. Kryteria wyboru oferty
1. Cena brutto całości zamówienia - max. 70%
2. Termin rozpoczęcia kursu (gotowość Wykonawcy do rozpoczęcia kursu) - 30%
Sposób oceny oferty:
Kryterium CENA (C) - 70%
1) Maksymalna liczba punktów przyznanych wg kryterium może wynieść 70 punktów.
2) Maksymalna liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną.
3) Cena oferty jest ceną brutto.
4) Liczba punktów wg kryterium obliczona zostanie na podstawie wzoru:
najniższa cena ofertowa
C = ------------------------------------ x 100 x 70% = liczba punktów
cena badanej oferty
Kryterium TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU (T) - 30%
1) Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium może wynieść 30 punktów.
2) Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najszybszym terminem rozpoczęcia kursu (rozumianym jako gotowość Wykonawcy do rozpoczęcia kursu).
3) Zamawiający będzie punktował termin rozpoczęcia kursu w następujący sposób:
Termin rozpoczęcia kursu (licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert):
a) powyżej 4 tygodni - 0 pkt;
b) powyżej 3 do 4 tygodni - 15 pkt;
c) do 3 tygodni - 30 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana wykonawcy wg wszystkich kryteriów obliczona zostanie wg wzoru: P = C + T
gdzie:
P - łączna liczba punktów przyznana ocenianej ofercie;
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie wg kryterium CENA;
T - liczba punktów przyznana wykonawcy wg kryterium TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą łączną liczbą punktów.
VIII. Wymagania w stosunku do ofert
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Kompletna oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia musi zostać opracowana na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wraz z wypełnionymi załącznikami.
IX. Dodatkowe i informacje i zastrzeżenia
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz konieczność spełnienia Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP 2014 - 2020 a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn przed podpisaniem umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Uczestnikowi ukończenie kursu w zakładanym terminie.
4. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.
5. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 21 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę i zaakceptowania przez Zamawiającego faktury/rachunku oraz innych wymaganych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
X. Miejsce i termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego wraz z innymi wymaganymi załącznikami. Ofertę składaną w formie elektronicznej powinny stanowić podpisany i zeskanowany formularz ofertowy wraz z załącznikami oraz inne wymagane, zeskanowane dokumenty.
Ofertę w formie papierowej należy złożyć w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego wraz z dopiskiem: ,,Oferta na przeprowadzenie kursu operatora koparek jednonaczyniowych - Projekt Cała Naprzód I".
Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. O wyborze oferty powiadomimy Państwa 27.07.2018 r. drogą telefoniczną lub elektroniczną.
5. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą - do dnia 01.08.2018 r.
Kontakt:Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Agnieszka Witek, tel. 58 347 82 99 lub 502 986 387, e-mail: agnieszka.witek@mopr.gda.pl
Numer dokumentu:PS.WA.0631.84.18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: