Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-02-21
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia
Organizator:Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców
Adres: ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 578-47-01/02 fax 22 578-47-47, Telefon/fax 077 453 88 82
E-mail:
Opis:zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia
z zakresu obsługi programów komputerowych dla 25 uczestników projektu ,,Od
szkolenia do zatrudnienia - EFS", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy działa w imieniu i na rzecz
Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
nr KG.BPE.012.1.93.2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi programów
komputerowych dla 25 uczestników projektu ,,Od szkolenia do zatrudnienia - EFS",
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
11.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia:
o Wsparcie adresowane jest dla osób z terenu województwa opolskiego w wieku 18-24
lata, biernych zawodowo, niekształcących się i nie szkolących się (tzw. grupa NEET),
nie posiadających kwalifikacji zawodowych, posiadających niskie kwalifikacje
zawodowe lub posiadających kwalifikacje zawodowe niedostosowane do rynku pracy,
zagrożonych wykluczeniem społecznym, wywodzących się z rodzin niepełnych,
bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.
o Zajęcia realizowane będą na terenie województwa opolskiego w obrębie następujących
miejscowości:
- Nysa dla 8 osób
- Prudnik dla 7 osób
- Kluczborki dla 10 osób
o Kurs należy przeprowadzić w wymiarze 30 godzin.
o Tematyka szkolenia obok podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera i nauki
obsługi konkretnych programów powinna obejmować również np. kwestie
bezpieczeństwa w sieci, kwestie praw autorskich, graficzną obróbkę zdjęć, tworzenie
prostych stron internetowych, media społecznościowe oraz ich wykorzystanie
w poszukiwaniu pracy. Charakter i tematykę kursu należy dostosować do umiejętności
i zainteresowań uczestników. Efektem szkolenia ma być uzyskanie
kompetencji/kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem, który powinien
zawierać informacje nt. uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020. Wystawienie zaświadczenia/certyfikatu należy
poprzedzić procesem weryfikacji nabytych kompetencji/kwalifikacji poprzez
przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu, testu itp.)
o Wykonawca w swoim zakresie zapewnia w miejscowości w której szkoli się grupa salę
wykładową na potrzeby przeprowadzenia zajęć w ramach kursu (z wyjątkiem zajęć
w Prudniku - salę wykładową zapewnia Prowadzący postępowanie),.
o Kurs będzie realizowany od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00, zgodnie
z harmonogramem uzgodnionym z koordynatorem lokalnym działającym z ramienia
Prowadzącego postępowanie. W uzasadnionych sytuacjach, po uzyskaniu zgody
koordynatora lokalnego, dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w innych godzinach
oraz w soboty i niedziele, zachowując formę pisemną ustaleń. Ostateczny termin
realizacji zamówienia nie może ulec zmianie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik pkt 15 w WZUS.
Nr części Miasto - miejsce realizacji wsparcia Szkolenie z zakresu obsługi programów komputerowych
Maksymalna ilość uczestników zajęć Wymiar godzinowy szkolenia
Część nr 1 Nysa 8 osoby 30 godz.
Część nr 2 Prudnik 7 osoby 30 godz.
Część nr 3 Kluczbork 10 osoby 30 godz..
ŁĄCZNIE: 25 osób 90 godz.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 27.02.2018r. godzina 13:00, miejsce: Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych
Hufców Pracy w Opolu ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole w sekretariacie.
Termin składania:2018-02-27
Miejsce i termin realizacji:Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.05.2018r.
Wymagania:Oferty częściowe i wariantowe
o Prowadzący postępowanie dopuszcza składanie ofert częściowych - Wykonawcy
mogą składać oferty na dowolną ilość części. Prowadzący postępowanie nie
wprowadza ograniczeń dotyczących maksymalnej ilości części. Zamówienie będzie
podzielone w następujący sposób:
o Prowadzący postępowanie nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
o Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
o Prowadzący postępowanie nie dopuszcza możliwość udzjelenia zamówień
uzupełniających.
o Wadium nie jest wymagane.
Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom:
Wykonawca musi wskazać w formularzu ofertowym część zamówienia, którą zamierza
powierzyć podwykonawcom. W przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom należy podać firmę podwykonawcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Warunki udziału w postępowaniu na zamówienie na usługi społeczne
1.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w zamówieniu społecznym, oraz nie podlegają wykluczaniu (wzór
oświadczeń w formularzu ofertowym).
1.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Nie podlegają wykluczeniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.
U. z 2016 r. póz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. póz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. póz. 60
i 1051),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r
- Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. póz. 769);
c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt b.;
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2016 r. póz. 1541 oraz z 2017 r. póz. 724 i 933);
k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. póz.
229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: Spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
- posiadania przez instytucje szkolące wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy (prowadzonego w trybie art. 20 ustawy ,,O promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy"). Prowadzący postępowanie żąda
złożenia i podpisania Oświadczenia o posiadaniu wymaganego wpisu. (Wzór
oświadczenia w formularzu ofertowym)
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Prowadzący postępowanie nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Kurs mogą prowadzić tylko i wyłącznie, osoby posiadające wykształcenie
wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie
danego wsparcia oraz doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być
krótsze niż 2 lata.
Warunki zostaną spełnione, jeśli wykonawca złoży oświadczenia wg wzorów
w formularzu ofertowym - (oświadczenia nr 2, 3, 4 i 5) o spełnianiu warunków
udziału, o braku podstaw do wykluczenia, o posiadaniu wpisu do WUP, oraz
oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, lub złoży listę członków
grupy kapitałowej.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Prowadzącemu
postępowanie, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów oddanymi mu do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia.
Prowadzący postępowanie oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia.
Prowadzący postępowanie zastrzega sobie, że najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzjelenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Rozdziału 6
art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r.
póz. 1579 ze zm).
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1 - Cena - 60
o 2 - Doświadczenie zawodowe - 30
o 3 - Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej - 10
IV.2.2)
Przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna - NIE
IV.3) ZMIANA UMOWY
3.1. Prowadzący postępowanie dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy
w zakresie:
3.1.1. zmian organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji lub siedziby firmy,
3.1.2. zmian osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji warunków umowy,
3.1.3. w przypadku zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących na
przykład zmiana urzędowej stawki podatku VAT, stawki ZUS. W przypadku
zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, stawki ZUS Prowadzący
postępowanie dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT lub ZUS. Strony
dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w przypadku realizacji tej części
zamówienia, której w dniu zmiany stawki podatku VAT, stawki ZUS, jeszcze nie
dokonano,
3.1.4. w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których
wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg
podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania,
3.1.5. zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,
3.1.6. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację umowy,
3.1.7. zmiana osoby realizującej zamówienie w imieniu Wykonawcy w trakcie realizacji
zamówienia możliwa jest wyłącznie za pisemną zgodą Prowadzącego
postępowanie lub na wniosek Prowadzącego postępowanie. Nowy prowadzący
musi spełniać minimalne kryteria określone w tym WZUS
3.1.8. zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Prowadzącego postępowanie.
3.1.9. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy,
stanowią uprawnienia Prowadzącego postępowanie nie zaś jego obowiązek
wprowadzenia takich zmian.
3.1.10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności za zgodą obu stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępne są Warunki Zamówienia na
Usługę Społeczną - WZUS: http://ohp.opole.sisco.info/
(WZUS) można uzyskać pod adresem: Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych
Hufców Pracy z siedzibą w Opolu (45-071) przy ulicy Armii Krajowej 4
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
Uwagi:Godziny urzędowania: 745- 1545
Kod CPV:80533100-0
Numer dokumentu:DW 7/2018/OWK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: