Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-06-05
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowania szkolenia
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu
Adres: ul. Wojska Polskiego 195 a,, 86-100 Świecie
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. świecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (52) 33 32 277
E-mail:
Opis:zorganizowania szkolenia finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: ,,Szkolenie komputerowe
z egzaminem ECDL" dla maksymalnie 2 osób bezrobotnych z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) art. 4 pkt. 8 tj. zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
Miejsce i termin składania ofert: Instytucje szkoleniowe zainteresowane zorganizowaniem szkolenia mogą do dnia 12.06.2018 r.
do godziny 15.00 w biurze podawczym tutejszego urzędu (pok. nr 10) złożyć oferty wyłącznie na druku urzędowym (,,Formularz ofertowy") wraz z załącznikami. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Instytucji szkoleniowej.
Termin składania:2018-06-12
Wymagania:Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ,,Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych
w powiecie świeckim (III)" (Działanie 8.1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu ma prawo wezwać Instytucję szkoleniową o uzupełnienie lub wyjaśnienie oferty.
Oferty mogą być dostarczone:
- drogą pocztową na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu,
ul. Wojska Polskiego 195 a,
86-100 Świecie,
- drogą elektroniczną na adres: pup@pupswiecie.pl,
- osobiście do biura podawczego urzędu.

Urząd informuje, że w roku 2018 obowiązuje limit środków na koszt szkolenia 1 osoby bezrobotnej w kwocie 4 000,00 zł.
Pracownik urzędu sprawdzi ofertę pod kątem formalnym oraz dokona jej oceny zgodnie
z poniższymi kryteriami oceny ofert określonymi w § 69.1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. ,poz. 667).
1. Koszt szkolenia.
2. Jakość oferowanego programu szkolenia, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych.
3. Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia.
4. Certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową.
5. Doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru zlecanego lub powierzonego szkolenia.
Rezygnacja osoby (-ób) bezrobotnej (-ych) przed podjęciem szkolenia spowoduje niepodpisanie umowy w sprawie zorganizowania szkolenia bądź jej realizację dla mniejszej niż maksymalna liczba osób.
Kontakt:Kontakt: J. Świerczyńska, tel. (52) 33 32 277, I piętro, pok. nr 110.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: