Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-08-12
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie i prowadzenie warsztatów żeglarskich
Organizator:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 (42) 42 685 43 62,
E-mail:
Opis:,,Zorganizowanie i prowadzenie warsztatów żeglarskich dla podopiecznych łódzkiej pieczy zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu ,,Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych" z Budżetu Obywatelskiego. Sprawa numer 32/2019.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i prowadzeniu warsztatów żeglarskich dla podopiecznych łódzkiej pieczy zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu ,,Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych" z Budżetu Obywatelskiego.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 12.2 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a, sekretariat III piętro (godziny pracy sekretariatu: pn., śr.- pt. 8.00-16.00, wt. 9.00 - 17.00),
w nieprzekraczalnym terminie: 19.08.2019 r., godz. 09:30
Otwarcie ofert:12.4 12.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, w pokoju nr 206 II piętro w terminie 19.08.2019r., godz. 10:00
Termin składania:2019-08-19
Miejsce i termin realizacji:4.1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2019 r.
4.2. Szczegółowy harmonogram Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Harmonogram musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:3.3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.3 Ogłoszenia oceniane będzie łącznie.
5.3. Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
5.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
6.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
6.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
6.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

7.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
7.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia).
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5.1.3 Ogłoszenia powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1.1 Ogłoszenia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1 Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7.1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Ogłoszenia).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.2 Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1.2 Ogłoszenia.
7.2. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

10.1 Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę punktową:
Kryterium
Znaczenie
procentowe
kryterium
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
Cena oferty brutto w PLN (C)
100%

100 punktów

10.2 Zasady oceny ofert wg kryterium ,,Cena":
Wykonawcy otrzymają odpowiednią liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
C = Cn / Co x 100 pkt.
gdzie:
C - ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium ,,Cena"
Cn - cena brutto oferty najtańszej
Co - cena brutto oferty ocenianej
10.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą sumę punktów spośród wszystkich złożonych ofert. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
10.4 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

11.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
11.2 Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Ogłoszenia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
11.3 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11.4 Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.
11.5 Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy, musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
11.6 W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski, winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
11.7 Dokumenty wchodzące w skład oferty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11.8 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.
11.9 Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.
11.10 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
11.11 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
11.12 Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu jest zobowiązany nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu zachowania ich poufności, zaleca się umieścić w odrębnej kopercie lub teczce niż oferta, z dopiskiem ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać osobom trzecim".
11.13 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.14 Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
11.15 Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez osoby uprawnione.
11.16 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
11.16.1 Formularz ofertowy, przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
11.16.2. Oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu- Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
11.16.3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
11.16.4 Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
11.16.5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
11.16.6. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, dołącza on do oferty oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie, których Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11.17 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
11.18 Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE". W przypadku złożenia kilku ,,ZMIAN" kopertę każdej ,,ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem ,,zmiana nr .....".
11.19 Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
11.20 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert koperty (paczki) oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty:
11.20.1 Zmiany zostaną dołączone do oferty,
11.20.2 W przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium (jeżeli wymagano jego wniesienia) w sposób wskazany we wniosku, a w przypadku braku takiego wskazania prześle na adres siedziby Wykonawcy, natomiast wycofana oferta pozostanie w posiadaniu Zamawiającego.
12.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane:

nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

,,Zorganizowanie i prowadzenie warsztatów żeglarskich dla podopiecznych łódzkiej pieczy zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu ,,Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych" z Budżetu Obywatelskiego.
Sprawa numer 32/2019.

,,Nie otwierać przed dniem 19.08.2019 r. do godz. 10:00"
12.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
12.3.1 Złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
12.3.2 Złożenie oferty w innym miejscu niż określonym w pkt 12.2 Ogłoszenia, złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt 12.1 Ogłoszenia - uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy.
12.3 12.3.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym w pkt 12.2 Ogłoszenia, oraz zwróci ofertę.
12.5. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi www.mops.lodz.pl Biuletynu Informacji Publicznej - Urzędu Miasta Łodzi http://przetargi.bip.uml.lodz.pl w zakładce ,,Inne informacje", informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

13.1
13.2
13.3
13.1 Ceną ofertową wymienioną w formularzu ofertowym jest całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w Formularzu oferty.
13.2 W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług / podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy.
13.3 Ceny podane w Formularzu ofertowym muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).
13.4 13.3.1. Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym Ogłoszeniu, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
13.5 13.3.2. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze umowy (stanowiący załącznik nr 5 do Ogłoszenia).
14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14
15
16
17
18
19
20
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

20.1
20.2
20.3
15.1 Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.
15.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawieraniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
15.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert.
15.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
16. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

20.4
20.5
20.6
16.1 W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).
16.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
16.4 Korespondencję do Zamawiającego (powołując się na nazwę postępowania: Zorganizowanie
i prowadzenie warsztatów żeglarskich dla podopiecznych łódzkiej pieczy zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu ,,Dajmy radość dzieciom
z domów dziecka i rodzin zastępczych" z Budżetu Obywatelskiego. Sprawa numer 32/2019)
pisemnie na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź
drogą elektroniczną na adres: zamowienia@mops.lodz.pl
UWAGA! Załączniki do poczty elektronicznej mogą być przekazywane w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader

faksem na numer +48 42 632 41 30
16.5 Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.

17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).
18. INFORMACJE DODATKOWE

18.1

18.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do występowania do Wykonawców
z wezwaniami do złożenia wyjaśnień treści oferty lub dokumentów składanych wraz z ofertą,
w szczególności w sytuacji, gdy zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
18.2 Zamawiający nie przewiduje prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.
18.3 Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do Ogłoszenia.
18.4 Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
18.5 Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, w przypadku zagadnień nieuregulowanych w Ogłoszeniu, będą miały zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w szczególności
w zakresie:
oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw - art. 26 ust. 3 i ust. 3a, art. 26 ust. 4
wykluczenia Wykonawcy - art. 24 ust. 1 pkt 12;
odrzucenia ofert - art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3;
wyjaśnień treści złożonych ofert - art. 87 ust. 1;
poprawek w ofercie dokonywanych przez Zamawiającego - art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2;
unieważnienia postępowania - art. 93 ust. 1.
Kontakt:Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Ewa Tąborek- Parka i Roland Kozłowski
Kod CPV:80 500 000- 9, 80000000-4
Numer dokumentu:32/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: