Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-10
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
Adres: ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
Województwo / powiat: lubuskie, pow. krośnieński (odrzański)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 68 455 82 14
E-mail:
Opis:Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osoby bezrobotnej w zakresie: Operator koparki jednonaczyniowej do 25 ton.

Ilość osób - 1
Miejsce i termin składania ofert: Termin złożenia oferty - 17.10.2022 r. do godz. 15:00
Ofertę w formie elektronicznej proszę przesłać na adres e-mail: i.zak@pup.powiatkrosnienski.pl
Oryginał proszę podpisać i wysłać do tut. Urzędu pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy
w Krośnie Odrzańskim Filia w Gubinie, Ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin.
Termin składania:2022-10-17
Wymagania:Oferta powinna zawierać:

Dane instytucji szkoleniowej: pełna nazwa, adres siedziby, NIP, REGON oraz imię i nazwisko osoby
upoważnionej do zatwierdzania umów.
Wykaz wykładowców z określeniem ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
Kosztorys szkolenia z uwzględnieniem: osobogodziny szkolenia oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium oraz którym przysługuje stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 3b Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Informacje dotyczące:
certyfikatów jakości usług posiadanych przez instytucję szkoleniową,
dostosowania kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia,
dostosowania wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb kursu,
doświadczenia instytucji szkoleniowej w organizacji szkoleń w danej lub pokrewnej tematyce.

Do oferty proszę przedstawić jako załączniki:

Program szkolenia zawierający w szczególności:
nazwę, zakres i cele szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia (w tym liczbę godzin i miejsce odbywania zajęć teoretycznych i praktycznych),
wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem w miarę potrzeb części teoretycznej i części praktycznej,
opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
sposób sprawdzania efektów szkolenia/ przewidziane sprawdziany i egzaminy.
Wzór ankiety dla uczestników szkolenia służący do oceny szkolenia (wg załącznika)
Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.
Harmonogram zajęć z podaniem godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
Kontakt:Szczegółowych informacji udziela: Iwona Żak - specjalista ds. rozwoju zawodowego - Filia w Gubinie- pok. nr 13, tel. 68 455 82 14.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: