Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27124586 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-07
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie i realizacja kursu języka hiszpańskiego
Organizator:Lubuska Wojewódzka Komenda OHP
Adres: Ludwika Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra
Województwo / powiat: lubuskie, pow. Zielona Góra
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 68 328 48 70
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Kurs języka hiszpańskiego, w ramach projektu pt. ,,Stażowanie przez gotowanie na Półwyspie Iberyjskim", realizowanego w ramach projektu ,,Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków programu FERS na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i Szkolenia zawodowe realizowanego przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP w Zielonej Górze.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i realizacja kursu języka hiszpańskiego w miejscowości: Strzelce Krajeńskie, dla 10 uczestników projektu, według programu zatwierdzonego przez Zamawiającego, a opracowanego przez Wykonawcę. Kurs ma zostać przeprowadzony w wymiarze 60 godzin/1 uczestnik.
Jedna godz. zajęć wynosi 45 minut zajęć dydaktycznych oraz dopuszcza się 15 minut przerwy. Zajęcia mają się odbywać w dni robocze w godz.ch między 16:00 - 20:00, maksymalnie 4 godz. dziennie (45 min zajęć dydaktycznych, 15 min przerwy). W sytuacjach wyjątkowych za zgodą Zamawiającego dopuszcza się także realizowanie zajęć w soboty i niedziele w przedziale czasowym: 10:00 - 18:00 (4 godz. dziennie), po ustaleniu harmonogramu z opiekunem grupy w danej miejscowości.
Szczegółowy zakres usługi opisany jest w załączniku o nazwie ,,szczegółowy opis przedmiotu zamówienia."
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przesłać do dnia 14 maja 2024 r. do godz. 09:00 na adres:
Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze, Ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra z dopiskiem na kopercie: ,,Kurs języka hiszpańskiego" lub pocztą elektroniczną na adres mailowy m.czesnowicz@ohp.pl (skan podpisanej oferty lub oferta sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Będzie brana pod uwagę data wpływu do Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy
Termin składania:2024-05-14
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 20.09.2024 r. (z wyłączeniem okresu wakacyjnego od 01.07.2024 r - 01.09.2024 r.)
Wymagania:Warunki płatności:
Zapłata za wykonanie usługi nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą zapłaty za wykonaną usługę będzie prawidłowo wystawiona faktura, po realizacji całości przedmiotu zamówienia wraz z podpisanym protokołem odbioru. Fakturę VAT/rachunek należy wystawić na Zamawiającego: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra, NIP: 929-00-06-411. Z przyczyn od siebie niezależnych Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu zapłaty należności za wykonanie usługi w przypadku opóźnienia przekazania środków do planu finansowego na realizację projektu. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Należność uregulowana zostanie ze środków przyznanych w ramach projektu ,,Stażowanie przez gotowanie na Półwyspie Iberyjskim" realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uwagi:Kryterium oceny ofert:
1) cena-100%
Punkty przyznane za kryterium ,,Cena" liczone będą według następującego wzoru:
C = (CN:CB)x 100
gdzie:
C - liczba punktów, jakie uzyskała dana oferta w kryterium cena, CN - najniższa cena spośród ofert niepod legających odrzuceniu, CB - cena oferty badanej.
Istotne warunki zamówienia zawarte są w Projekcie umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). Warunki wyma2ane od Wykonawców:
Osoba prowadząca kurs języka hiszpańskiego musi posiadać wykształcenie zgodne z wytycznymi Ministerstwa i Edukacji Narodowej (dyplom filologii hiszpańskiej lub lingwistyki wraz z przygotowaniem pedagogicznym np. ukończony kurs pedagogiczny) oraz co najmniej rok doświadczenia w prowadzeniu kursów z języka hiszpańskiego lub nauczaniu języka hiszpańskiego.
Numer dokumentu:LWK.ZZP.273.11.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: