Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-06-28
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie szkolenia
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Adres: ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 61 8345-640 tel. 61 8345-679 fax. 61 8339-808
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z ustaleniami zawartymi w przedstawionym na stronie internetowej (www.bip.pup.poznan.pl) ,,Regulaminie Zamówień Publicznych Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu" wraz z zał. 3 - Zasady wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonych w złotych 30 000 Euro, zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy niżej wymienionego szkolenia:
,,Obsługa komputera od podstaw"

Uczestnikiem szkolenia będzie osoba poszukująca pracy, posiadająca orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy jako pracownik biurowy.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności obsługi komputera.

Zamawiający planuje, że szkolenie zostanie przeprowadzone w Poznaniu i zakończy się w terminie do 31.07.2019r.

Zamawiający oczekuje, że:
- program szkolenia będzie zawierać 60 godzin dydaktycznych oraz uwzględniać zagadnienia z zakresu: MS Word, poczta elektroniczna, przeglądarka internetowa
- zajęcia będąodbywać się codziennie w dni robocze - zgodnie z art. 40 ust 4 ustawy o promocjizatrudnienia i instytucjach rynku pracy, szkolenia organizowane dla osób bezrobotnych w formie kursu powinny obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych zajęć tygodniowo.
W przypadku, jeśli powyższa liczba godzin jest niemożliwa do realizacji, ze względu na przepisy szczególne, określające warunki organizacji specyficznych szkoleń, np. szkoleń w zawodach regulowanych, gdzie program szkolenia, w tym wymiar i rozkład godzinowy szkolenia określił minister właściwy dla danego zawodu, prosimy, aby zajęcia odbywały się codziennie w liczbie godzin określonej w odrębnych przepisach.
- szkolenie będzie kończyć się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności oraz wydaniem dokumentu o ukończeniu kursu zgodnego z obowiązującymi przepisami, tj. z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14.05.2014r. (Dz.U. poz. 667 §71 ust.4) zawierającego: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika kursu, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej kurs, formę i nazwę kursu, okres trwania kursu, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie lub zgodnego z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 roku poz. 622)
Miejsce i termin składania ofert: W przypadku zainteresowania niniejszym zaproszeniem należy dostarczyć (osobiście, lub e-mailem na adres: kancelaria@poznan.praca.gov.pl) z zaznaczeniem w temacie wiadomości ,,Odpowiedź na zaproszenie z dnia 28.06.2019r. nr PUP-XII/2.2622/00057/19.SM, wstępną ofertę szkoleniową (druk do pobrania ze strony internetowej Urzędu http://bip.pup.poznan.finn.pl/bipkod/14497507) w terminie do dnia 04.07.2019r. godz. 12.00 w zamkniętej i opisanej kopercie (decyduje data stempla pocztowego). W przypadku dostarczenia dokumentów w formie elektronicznej uznaje się, że oferta została złożona w terminie, jeśli jej wersja papierowa zostanie złożona w kancelarii lub przesłana pocztą w dniu określonym w zaproszeniu - decyduje data nadania przesyłki.
Termin składania:2019-07-04
Miejsce i termin realizacji:Zamawiający planuje, że szkolenie zostanie przeprowadzone w Poznaniu i zakończy się w terminie do 31.07.2019r.
Wymagania:Oferta powinna zawierać informacje niezbędne do oceny i wyboru wykonawcy, uwzględniające:

program szkolenia (zawierający: nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji zajęć, wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, cele szkolenia, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, części teoretycznej i praktycznej, treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury, sposób sprawdzania efektów szkolenia),
kwalifikacje kadry (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, doświadczenie pedagogiczne),
bazę lokalową, wyposażenie w sprzęt i urządzenia, środki dydaktyczne, materiały szkoleniowe,
nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonych szkoleń,
posiadane certyfikaty jakości usług oraz referencje za prowadzenie szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,
koszt szkolenia,
informacje dotyczące zaangażowania instytucji szkoleniowej w pozyskiwanie miejsc pracy dla przeszkolonych osób,
doświadczenie instytucji szkoleniowej w organizacji szkoleń w danej lub pokrewnej tematyce.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron oraz, że w trakcie
oceny ofert możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonywaniu oceny.
Oferta oceniana jest wg ,,Zasad wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonych
w złotych 30 000 Euro", będących załącznikiem do Regulaminu Zamówień Publicznych obowiązującego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, które dostępne są pod adresem http://bip.pup.poznan.finn.pl/bipkod/14497507.
Zamówienie będzie realizowane w całości ze środków publicznych - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kontakt:W przypadku pytań prosimy kontaktować się ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego pod numerem telefonu 61 8345-705.
Numer dokumentu:PUP-XII/2.2622/00057/19.SM
Źródło: Internet i własne
Załączniki: