Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:zlecenie - Polska
Data dodania oferty:2018-07-26
Przedmiot ogłoszenia:W związku z przygotowywaniem oferty przetargowej proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie robót branży sanitarnej w rozbiciu na rodzaje robót i etapy
Organizator:Klient Serwisu O2510
Adres: 98-220 Zduńska Wola
Województwo / powiat: łódzkie, pow. zduńskowolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 533 306 775
E-mail:
Opis:Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - instalacje sanitarne wewnętrzne
W związku z przygotowywaniem oferty przetargowej na w/w zadanie proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie n/w robót branży sanitarnej w rozbiciu na rodzaje robót i etapy jak w załączonych przedmiarach j/n;
1. Instalacje wewnętrzne (segment A )- I etap
2. Instalacje wewnętrzne (segment B )- II etap
Zakres robót branży sanitarnej obejmuje n/w instalacje wewnętrzne.
1. Instalacja wody zimnej
2. Instalacja wody ciepłej
3. Instalacja hydrantowa ppoż
4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
5. Instalacja kanalizacji deszczowej
6. Instalacja c.o
7. Wentylacja i klimatyzacja
UWAGA! Zgodnie z zapisami w SIWZ
1) Przewiduje się wykonanie centralnego węzła cieplnego dla ogrzewania budynku usługowego i ciepłej wody użytkowej. Całe opomiarowanie wykonane zostanie w węźle cieplnym. Pobór czynnika grzewczego z miejskiej sieci cieplnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Wykonanie węzła cieplnego leży po stronie Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. W zakres Wykonawcy wchodzi jedynie: przygotowanie wydzielonego pomieszczenia węzła cieplnego, dostępnego o dowolnej porze, zabezpieczonego przed dostępem osób niepowołanych o wielkości umożliwiającej łatwy montaż i demontaż urządzeń węzła. Pomieszczenie powinno spełniać wymagania normy: BN-90/8864-46 Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze i być wyposażone w: przyłącze wody wodociągowej zimnej, wydzieloną instalację elektryczną, wentylację nawiewno - wywiewną, zrzut wody instalacyjnej do sieci sanitarnej poprzez studzienkę schładzającą, odwodnienia i odpowietrzenia na węźle należy sprowadzić do wspólnego kolektora odwadniającego. Granicą wykonania przez przedsiębiorstwo ciepłownicze będą zawory odcinające węzeł cieplny od instalacji odbiorczej przed rozdzielaczami w pomieszczeniu węzła cieplnego. Nawiew powietrza przez kanał nawiewny typu "Z" Fi=20 cm, zakończony kratką nawiewną stalową na wysokości 30 cm nad posadzką, przy czym wysokość kanału nawiewnego powinna wynosić co najmniej 2,0 m. Wyciąg z pomieszczenia zapewni wentylator osiowy wyciągowy, zapewniający min. 5-krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu. Podłoga w pomieszczeniu węzła powinna być wykonana ze spadkiem 1% w kierunku kratki ściekowej podłączonej ze studzienką schładzającą. Odpowietrzenia i odwodnienia instalacji wyprowadzone zostaną do rury spustowej połączonej ze studzienką schładzającą. Ściany pomieszczenia węzła pomalować farbą chroniącą przed przenikaniem wilgoci. Drzwi do pomieszczenia wykonać jako stalowe, min 80/200 cm otwierane na zewnątrz pomieszczenia z zamkiem.
2) Przyłącze ciepłownicze oraz węzeł cieplny zostanie wykonany przez Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego zgodnie z dokumentacją, udostępnienie MSC terenu budowy oraz uzgodnienie terminów prowadzenia poszczególnych etapów prac.
3) Dla przedmiotowej Inwestycji zakłada się etapowe wykonanie robót budowlanych polegające na budowie w pierwszej kolejności segmentu A budynku oraz zagospodarowaniem terenu i przewidzianą infrastrukturą techniczną, a także uzyskanie odbiorów częściowych (warunkowych) pozwalających na użytkowanie segmentu A budynku, w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Następnie wyłączeniu z użytkowania istniejącego budynku szatniowo - sanitarnego i jego rozbiórka wraz z odcięciem istniejących przyłączy (w uzgodnieniu z gestorami sieci) oraz dokończenie budowy tj. budowa segmentu B i uzyskanie odbiorów końcowych inwestycji.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową proszę złożyć do dnia 01.08.2018r
Proszę o potwierdzenie czy otrzymam ofertę , a jeśli tak to w jakim zakresie wymienionych wyżej robót.
Termin składania:2018-08-01
Miejsce i termin realizacji:Przewidywany termin realizacji : segment A - I/II kwartał 2019r, segment B III kwartał 2019r
Wymagania:Ofertę proszę przygotować na podstawie załączonej dokumentacji, STWiOR i przedmiarów robót.
Podstawą wyceny jest dokumentacja, przedmiary stanową materiały pomocnicze.
Można zastosować rozwiązania równoważne wg warunków opisanych w opisie równoważności.
Do oferty nie są wymagane kosztorysy, będą dopiero załącznikami do umowy w przypadku wyboru naszej oferty.
Kontakt:Małgorzata Zięba
Źródło: Internet i własne