Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-01-12
Przedmiot ogłoszenia:Budowa elektrowni fotowoltaicznej
Organizator:Małgorzata Pędziwiatr
Adres: Abramów 26, 23-450 Abramów
Województwo / powiat: lubelskie, pow. biłgorajski
Państwo: Polska
Telefon / fax:531404722
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26514
Opis:Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Abramów

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Abramów zgodnie z załączonym projektem budowlanym i warunkami przyłączeniowymi.
Na zamówienie składają się następujące prace:
- Wykonanie konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne,
- DOSTAWA i montaż inwerterów i paneli fotowoltaicznych,
- Ułożenie kabli do połączenia stringów i przyłączenie ich do inwerterów DC
- Montaż słupków kablowych,
- Ułożenie kabli od inwerterów do słupków kablowych i stacji transformatorowej,
- Ułożenie kabli inteligentnego system zarządzania energią i instalacji monitoringu,
- DOSTAWA i posadowienie stacji transformatorowej z transformatorem,
- Montaż i uruchomienie inteligentnego system zarządzania energią wykorzystującego technologie informatyczne,
- Instalacji oświetlenia i monitoringu terenu.
- Wykonanie instalacji odgromowej,
- Wykonanie ogrodzenia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych określają następujące dokumenty:
- Pozwolenie na budowę,
- Projekt budowlany,
- Warunki przyłączeniowe.
- Badania geotechniczne,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- Przedmiar robót.
Okres gwarancji
3 lata
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-02-03
Termin składania:2021-02-03
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
biłgorajski
Gmina
Goraj
Miejscowość
Abramów
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-05-15
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
5.1 Zamawiający określa termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 15.05.2021 r.
Przez zakończenie przedmiotu zamówienia rozumie się podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPLU.04.02.00-06-0032/20 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Abramów
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej Umowy zgodnie z § 17 wzoru umowy, tj.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej Umowy w zakresie:
1) terminu końcowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczególnych terminów pośrednich określonych Harmonogramem - w przypadku:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub nastąpi opóźnienie w realizacji robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający bądź nie ponosi odpowiedzialności żadna ze Stron;
b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
c) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności przez właściwe organy, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
e) wystąpienia Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przy czym na potrzeby niniejszej Umowy za siłę wyższą uważa się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.
Przedłużenie terminu wykonania Umowy nastąpi o czas występowania danych przeszkód.
2. materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy - w przypadku:
a) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, polecenie Zamawiającego, bądź inne przyczyny powodujące konieczność dokonania ww. zmiany w celu prawidłowego wykonania lub rozliczenia Przedmiot Umowy,
b) wystąpienia Siły Wyższej uzasadniającej ww. zmianę.
3. zakresu Przedmiotu Umowy - w przypadku:
a) gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych zgodnie z § 13, bądź zaniechania wykonania części Przedmiot Umowy;
b) zaistnienia przyczyn uzasadniających zmianę zakresu Przedmiot Umowy w celu umożliwienia Zamawiającemu rozliczenie dofinansowania w sposób jak najkorzystniejszy dla Zamawiającego;
4. Wynagrodzenia należnego Wykonawcy - w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przez dostosowanie stawki podatku do stawki obowiązującej, przy czym wynagrodzenie netto Wykonawcy obowiązujące w dniu zawarcia Umowy nie ulega zmianie,
b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych zgodnie z § 13, bądź zaniechania wykonania części Przedmiot Umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że:
- dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi liczone od dnia uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w posiadanej specjalności.
- dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi liczone od dnia uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w posiadanej specjalności.
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1202 ze zm.) (rozdz. 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2272).
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wybudował elektrownie fotowoltaiczną o mocy co najmniej 0,5 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zamawiający nie określa minimalnej wartości wykonanych robót zgodnych z zamówieniem.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że:
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN (słownie: milion złotych).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1. który nie wykaże, że spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale 6 SIWZ.
2. w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono;
3. będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2019 r. poz. 628 i 1214);
4. wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.),
b) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769).
6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 7.1.5 SIWZ;
7. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
8. należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1574 i 1667), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu;
9. który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.
10. który nie wniósł wadium zgodnie z SIWZ, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-01-12
Data ostatniej zmiany
2021-01-12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena całkowita brutto oferty jest jedynym kryterium oceny ofert
Kontakt:Osoby do kontaktu
Małgorzata Pędziwiatr
tel.: 531404722
e-mail: pedziwiatr@onet.eu
Kod CPV:09300000-2, 09331200-0, 09332000-5, 45000000-7, 45100000-8, 45223210-1, 45223800-4, 45231000-5, 45232221-7, 45311000-0
Numer dokumentu:2021-14247-26514
Źródło: Internet i własne
2021-01-25 08:10
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.