Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-15
Przedmiot ogłoszenia:Demontaż masztu antenowego
Organizator:Miasto Kalisz
Adres: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:(62) 504 97 25
E-mail:
Opis:,Demontaż masztu antenowego zamontowanego na dachu budynku Urzędu Miasta Kalisza przy Ul. Jasnej 2"
Przedmiot zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż masztu antenowego zamontowanego na dachu
budynku Urzędu Miasta Kalisza przy Ul. Jasnej 2 zgodnie z załączoną dokumentacją
projektową. Prace rozbiórkowe dotyczą całego masztu wraz z podstawą, a także odtworzenia
poszycia dachowego w miejscu oparcia masztu na konstrukcji budynku.
3.2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt
i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem postępowania.
3.3. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem postępowania.
3.4. W przypadku zajęcia pasa drogowego na czas realizacji przedmiotu zamówienia, należy
wystąpić w imieniu Zamawiającego do Miejskiego Zarządu Dróg w Kaliszu składając
stosowny wniosek, ewentualne koszty za zajęcie pasa drogowego obciążają Wykonawcę.
3.5. Wykonawca na swój koszt ustanawia osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika
robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie przedmiotu
postępowania.
3.6. Wykonawca zobowiązany jest do:1) posiadania ubezpieczenia OC;
2) stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do użytkowania w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych;
3) wykonania prac z zachowaniem należytej staranności;
4) wykonania prac w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego, użytkownika i osób
trzecich;
5) zachowania w czasie wykonania prac warunków BHP i P.POŻ. z uwzględnieniem
przepisów pracy na wysokościach;
6) utrzymania porządku na placu budowy i wokół niego w czasie realizacji przedmiotu
zadania, uporządkowania placu budowy niezwłocznie po zakończeniu robót;
7) wywozu odpadów na swój koszt. Wykonawca odpowiada za powstałe w toku prac odpady
oraz właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami o odpadach;
8) właściwego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury i oznakowania terenu prac
rozbiórkowych oraz dbania o ich stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały
czas realizacji zadania;
9) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w toku realizacji robót istniejącej infrastruktury technicznej.
Specyfikacja:Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres
e-mail:wag@um.kalisz.pl;
Miejsce i termin składania ofert: Pisemną ofertę zgodnie z załączonym formularzem cenowym należy złożyć w zaklejonej
kopercie z podaną nazwą i adresem wykonawcy, opatrzoną napisem:
Oznaczenie sprawy WAG.2710.0481.2022 ,,Oferta na demontaż masztu antenowego
zamontowanego na dachu budynku Urzędu Miasta Kalisza przy Ul. Jasnej 2" (nie
otwierać przed terminem otwarcia ofert)
Należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2022 roku do godz. 11 00
wyłącznie w Sekretariacie Wydziału Administracyjno-Gospodarczego pokój nr 50 mieszczący
się na II piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2022 r. o godz. 11 15 w pokoju nr 50 mieszczącym się na II piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza Główny Rynek 20 (Wydział Administracyjno- Gospodarczy) w ten sposób, że Zamawiający odczyta treść złożonych ofert.
Termin składania:2022-11-23
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy
i protokolarnym przekazaniu miejsca pracy, zaś wykonanie zamówienia zakończy nie później
niż do dnia: 15.12.2022 roku.
Wymagania:5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
5.1. Przez Wykonawcę rozumie się wyłącznie osobę, która złożyła ofertę.
5.2. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi
kryteriami: najniższa cena oferty brutto.
5.3. Zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena brutto powinna
zawierać wszystkie koszty wykonania zadania. Ryzyko błędnej kalkulacji ceny w ofercie
obciąża Wykonawcę.
5.4. W toku badania ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonej
oferty.
5.5. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający
poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
5.6. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert:
- niezłożonych na formularzu, o którym mowa w pkt. 6 zapytania ofertowego;
- złożonych po terminie składania ofert, o którym mowa w pkt. 7 zapytania ofertowego;
- niespełniających innych warunków, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5.7. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
6. Opis sposobu przygotowania oferty:6.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na ,,Formularzu oferty", którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
6.2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny i wyliczenia wartości zgodnie z zapisami
zawartymi w pkt. 3 oraz zgodnie z formularzem cenowym.
6.3. Zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena brutto powinna
zawierać wszystkie koszty wykonania zadania. Ryzyko błędnej kalkulacji ceny w ofercie
obciąża Wykonawcę.
6.4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego
Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
niego.
6.5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, równoważnych i wariantowych.
6.6. Ofertę oraz wszelkie dokumenty z nią składane należy przygotować w języku polskim
w sposób czytelny, trwały.
6.7. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy
(ujawnioną w odpowiednim rejestrze) posiadającą stosowne pełnomocnictwo (które w takim
przypadku należy dołączyć do oferty). Złożony podpis musi być czytelny i umożliwiający
identyfikację podpisującego (dopuszczalny podpis z pieczątką imienną).
6.8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania.
6.9. Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie z wymogami
zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści.
6.10. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
6.10.1. ofertę na ,,Formularzu ofert", którego wzór stanowią załączniki do niniejszego
zapytania ofertowego;
6.10.2. kosztorys ofertowy (uproszczony) lub kalkulację kosztorysową
6.10.3. uprawnienia budowlane kierownika robót zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r., poz. 88) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
9. Projekt umowy.
Projekty umów stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
10. Wycofanie lub zmiana złożonej oferty.
10.1. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej.
Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
10.2. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem złożenia Zamawiającemu
przed upływem terminu do składania ofert pisemnego oświadczenia w tej sprawie.
10.3. W przypadku, gdy Wykonawca chce dokonać zmiany, modyfikacji, uzupełnienia
złożonej oferty, może tego dokonać wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert.
Pisemne oświadczenie w tej sprawie wraz ze zmianami musi zostać dostarczone
Zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym widocznym
napisem ,,Zmiana oferty". Koperty tak oznakowane zostaną otwarte po otwarciu koperty
z ofertą Wykonawcy, której zmiany dotyczą.
Uwagi:7.2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych
informacji. Nie jest dopuszczalne złożenie oferty na inny adres Zamawiającego.
7.3. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
7.4. Termin dostarczenie (złożenia) pisemnej oferty Zamawiającemu jest jej wpływ do
miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert (a nie np. Kancelaria
Ogólna Urzędu Miasta Kalisza lub inny sekretariat działający w strukturze organizacyjnej
Zamawiającego).
11.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
12. Informacje dodatkowe:12.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub
telefonicznie o terminie, miejscu i sposobie podpisania umowy.
12.2. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych
w projektach umów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
12.3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny.
12.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienie niniejszego
postępowania na każdym etapie, w tym przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, bez podania przyczyn, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bądź prawo
do ograniczenia przedmiotu zamówienia.
12.5. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które nie ma
zastosowania do niniejszego postępowania (art. 2 ust. 1 pkt. 1 Pzp).
12.6. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
12.7. Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest decyzją
ostateczną.
12.8. Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania
zamówienia i terminów składania ofert, za wyjątkiem sytuacji, w której zostały złożone oferty
o takiej samej cenie. Wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
12.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
Kontakt:Osobą uprawioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Starszy Specjalista
Joanna Kusz tel: (62) 504 97 25, e-mail: jkusz@um.kalisz.pl; Wydział Administracyjno -
Gospodarczy Urząd Miasta Kalisza Główny Rynek 20 pokój nr 48a.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7 30 do 15 30 .
Numer dokumentu:WAG.2710.0481.2022, D2022.11.01454
Źródło: Internet i własne
Załączniki: