Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20373635 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-12-09
Przedmiot ogłoszenia:Doraźna ochrona fizyczna obiektu
Organizator:Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
Adres: ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Jelenia Góra
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 75 647 31 00, tel.: 75 64 73 103, tel.: 75 64 73 119;
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze - w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego do kwoty 30.000 euro - zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:
,,Doraźna ochrona fizyczna obiektu Skarbu Państwa w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r."
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na doraźnej ochronie obiektu Skarbu Państwa przy ulicy Sienkiewicza 7 w Kowarach, poprzez:
1) podjazdy Grupy patrolowo-interwencyjnej i patrolowanie terenu wokół w/w zamkniętego obiektu budowlanego Skarbu Państwa, co najmniej jeden raz w tygodniu, w celu przeprowadzenia kontroli naruszenia zewnętrznej strefy chronionego obiektu.
Dokumentacja fotograficzna w/w obiektu dostępna jest w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego - zaproszenia do złożenia oferty.
2) system elektronicznego dozoru - czujników ruchu zintegrowanych z centralą alarmową, zamontowany przez agencję ochrony. Zamawiający wymaga zamontowania dwóch czujników ruchu w/w obiekcie, w newralgicznych miejscach określonych przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Uwaga:
Obiekt jest wyłączony z użytkowania. Działka, na której znajduje się obiekt, jest w całości ogrodzona, brama i furtka są zabezpieczone przed otwarciem. Obiekt jest przeznaczony do sprzedaży. Budynek jest zasilany energią elektryczną, pozostałe media są odcięte. Budynek posiada elektroniczny system dozoru (stanowiący własność dotychczasowego Wykonawcy).
3) interwencję Grupy patrolowo-interwencyjnej w przypadku:
a) naruszenia strefy elektronicznego sytemu dozoru,
b) odnotowanego w trakcie doraźnego patrolowania naruszenia strefy chronionej obiektu;
4) powiadamianie straży pożarnej oraz Zamawiającego o wystąpieniu pożaru na terenie chronionej nieruchomości;
5) interwencję wobec osób nieuprawnionych do przebywania na terenie chronionej nieruchomości;
6) powiadamianie policji oraz Zamawiającego o wtargnięciu osób nieuprawnionych na teren chronionej nieruchomości;
7) powiadamianie policji oraz Zamawiającego o włamaniu do chronionego obiektu;
8) powiadomienie policji oraz Zamawiającego o kradzieży mienia będącego częścią lub wyposażeniem chronionej nieruchomości;
9) zabezpieczanie obiektu do czasu przybycia powiadomionej o zaistniałym zdarzeniu służby, tj. policji, straży pożarnej;
10) przybycie Grupy patrolowo-interwencyjnej do chronionego obiektu na wezwanie telefoniczne w przypadku wykrycia przez Zamawiającego usługę:
a) wtargnięcia osób nieuprawnionych na teren chronionego obiektu,
b) włamania lub kradzieży,
11) Usługa będzie realizowana przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 838).
12) Wykonawca musi posiadać koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia - wydaną na podstawie przepisów cytowanej powyżej ustawy o ochronie osób i mienia.
13) Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu powstałe przy realizacji zamówienia - o ile powstaną one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
14) Wykonawca nie może przewidywać dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem czynności wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
15) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy na warunkach określonych w projekcie umowy - stanowiący Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego - zaproszenia do złożenia oferty.
16) Rozliczenie za realizację usługi - na podstawie comiesięcznych faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę za miesiąc poprzedni z terminem płatności 14 dni licząc od daty otrzymania faktur VAT przez Zamawiającego.
17) Sposób realizacji usługi zawiera Projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego - zaproszenia do złożenia oferty.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Forma, miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
1) Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego) należy złożyć w terminie do godz. 12:00 w dniu 17 grudnia 2020r. w formie elektronicznej na adres: bzp@powiat.jeleniogorski.pl - w jednym (wybranym przez Wykonawcę) z dwóch n/w sposobów:
Termin składania:2020-12-17
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia dotyczy zamówienia - od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31.12.2021 r.
Wymagania:3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium wyboru:
NAJNIŻSZA CENA przy zastosowaniu następującego wzoru:
( Cmin. / Cb ) x 100 x 100 % = K
gdzie oznacza:
K - liczbę punktów za kryterium NAJNIŻSZA CENA,
Cmin. - najniższą cenę brutto z przedstawionych ofert,
Cb - cenę brutto oferty badanej
Maksymalna ilość punktów za kryterium NAJNIŻSZA CENA - 100 punktów.
4. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
1) Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego - zaproszenia do złożenia oferty.
2) Cenę ryczałtową należy podać jako wartości netto, podatku VAT oraz brutto w polskich złotych w formie cyfrowej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykonawca nie może przewidywać dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem przez Wykonawcę czynności wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
4) W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia, w tym koszt dzierżawy wraz z montażem elektronicznego systemu dozoru, należne opłaty i podatki w szczególności podatek od towarów i usług VAT.
5) Wykonawca, podając w Formularzu ofertowym zerową stawkę podatku VAT, zobowiązany jest podać podstawę zwolnienia z podatku VAT.
6) W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (powyższe dotyczy wykonawców prowadzących działalność poza granicami RP).
7) Cena nie wzrośnie przez pełny okres realizacji zamówienia.
5. Zasady porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1) Wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail), przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2) Dane adresowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, e-mail: bzp@powiat.jeleniogorski.pl, tel.: 75 64 73 103.
3) Zamawiający zastrzega, że żadne informacje nie będą udzielane Wykonawcom telefonicznie.
4) W przypadku składania ofert lub uzupełniania dokumentów w postępowaniu dopuszczalną formą jest forma pisemna oraz drogą elektroniczna. Natomiast w przypadku składania przez Wykonawców wyjaśnień, Zamawiający dopuszcza wszystkie formy wskazane w pkt 1 niniejszego ustępu.
6. Wydział prowadzący sprawę - Biuro Zamówień Publicznych przy udziale Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
a) poprzez przesłanie skanu dokumentów (w formacie nieedytowalnym),
b) poprzez przesłanie dokumentów podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2) Dopuszcza się złożenie oferty w wersji pisemnej (za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście na adres: Starostwo Powiatowe, ul Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, Punkt kancelaryjny, parter, pokój nr 7). O ważności złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego nie będzie decydowała data stempla
pocztowego, a wyłącznie data wpływu do Zamawiającego. Składając ofertę w formie pisemnej na kopercie należy podać znak sprawy: BZP.272.2.48.2020 oraz umieścić napis: OFERTA na ,,Ochrona obiektu Skarbu Państwa". UWAGA: W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzonymi w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze ograniczeniami w sposobie wykonywania obsługi klientów (w tym przyjmowania korespondencji), zamiar złożenia oferty w formie pisemnej należy wcześniej zgłosić telefonicznie pod numerem: (75) 64 73 125 (Punkt kancelaryjny) albo (75) 64 73 103, (75) 64 73 102 lub (75) 64 73 119 (Biuro Zamówień Publicznych). Przyjmowanie ofert w formie pisemnej odbywać się będzie na zewnątrz budynku przy wejściu do obiektu od strony parkingu - po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
3) Oferty, które wpłyną do Zamawiającego (w formie elektronicznej lub pisemnej) po wskazanym powyżej terminie, nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Oferty złożone w formie pisemnej (które wpłyną po wyznaczonym terminie) zostaną odesłane bez otwierania, chyba, że na kopercie zewnętrznej nie będzie wskazana nazwa i adres, na jaki ofertę należy zwrócić - wówczas oferta podlega otwarciu w celu ustalenia tych danych. Oferty złożone drogą elektroniczną (które wpłyną po wyznaczonym terminie) nie będą rozpatrywane.
4) Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - o ile ofertę podpisuje pełnomocnik.
5) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści wskazywać uprawnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu osoby udzielającej pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa albo w kopii poświadczonej notarialnie.
6) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma informację o tym przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani też zmienić jej treści po upływie oznaczonego terminu składania ofert.
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty - również w przypadku unieważnienia postępowania.
8. Informacje dotyczące procedury:
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro - z zastosowaniem przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Zapytania ofertowego i/lub załączników do Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, w tym w szczególności w: opisie przedmiotu zamówienia, terminie realizacji zamówienia, kryteriach oceny ofert, warunkach udziału w postępowaniu oraz terminie składania ofert. Dokonaną zmianę treści Zapytania ofertowego i/lub załączników Zamawiający opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce dedykowanej niniejszemu postępowaniu) oraz przekaże Wykonawcom zaproszonym do udziału w postępowaniu i złożenia oferty.
3) Udzielanie wyjaśnień - wyjaśnienia dotyczące treści Zapytania ofertowego i/lub załączników udzielane będą na podstawie złożonych przez Wykonawców zapytań.
Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego i/lub załączników. Wnioski składane są drogą elektroniczną (e-mail na adres: bzp@powiat.jeleniogorski.pl). Wnioski, aby zostały rozpatrzone przez Zamawiającego, muszą wpłynąć do Zamawiającego do godziny 12:00 w dniu 14.12.2020 r. Wnioski, które wpłyną po w/w terminie, mogą zostać rozpatrzone przez Zamawiającego albo pozostać bez rozpatrzenia.
4) Unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić w szczególności:
a) jeśli nie złożono żadnej oferty;
b) jeśli nie złożono żadnej oferty spełniającej ustalone przez Zamawiającego warunki, tj. oferty niepodlegającej odrzuceniu;
c) jeśli - w przypadku określonym w pkt 9 - zostaną złożone oferty dodatkowe z taką samą ceną;
d) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty albo przeprowadzi dodatkowe negocjacje, o których mowa w pkt 10;
e) z innej przyczyny powodującej niemożność rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, np. w sytuacji, gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, albo w przypadku podjęcia przez Kierownika Zamawiającego decyzji o odstąpieniu od udzielenia przedmiotowego zamówienia.
5) Odrzucenie oferty może nastąpić w szczególności:
a) gdy treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
b) jeśli oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
6) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie uzupełnił brakujących lub zawierających błędy pełnomocnictw. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7) W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość występowania do Wykonawców o wyjaśnienie treści złożonych ofert oraz dokumentów i pełnomocnictw - przy czym niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu i odrzucenie oferty.
8) Zamawiający poprawia w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona - przy czym Wykonawca może nie wyrazić zgody na dokonaną przez Zamawiającego korektę innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią Zapytania ofertowego i wówczas taka oferta podlega odrzuceniu.
9) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.
10) Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył najwyżej ocenioną ofertę. Jeśli Wykonawca, który złożył najwyżej ocenioną ofertę, odmówi udziału w negocjacjach, Zamawiający może unieważnić postępowanie.
9. Informacje dotyczące zawierania umowy:
1) Umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym między stronami (Zamawiającym i Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza).
2) Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy korespondencyjnie, a także podpisanie umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedłoży Zamawiającemu kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia - wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Kontakt:Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
1) Urszula Kasica - dyrektor Biura Zamówień Publicznych, e-mail: bzp@powiat.jeleniogorski.pl, tel.: 75 64 73 103;
2) Karolina Eszrych - pracownik w Biurze Zamówień Publicznych, e-mail: bzp@powiat.jeleniogorski.pl, tel.: 75 64 73 119;
Numer dokumentu:BZP.272.2.48.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: