Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17073698 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-27
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa 126 betonowych płyt drogowych
Organizator:Urząd Morski w Słupsku
Adres: Al. Sienkiewicza 18, 76-200 SŁUPSK
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Słupsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. /fax: 842-84-06 do 08
Opis:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 126 betonowych płyt drogowych 3000x1500x150 do miejscowości Łeba, Ustka , Darłowo. Dostawa do miejscowości Łeba, Ustka, Darłowo wraz z rozładunkiem na koszt Dostawcy.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub przesłania poetą na kopercie należy umieścić napis: ,,Zapytanie ofertowe na ,,Dostawę płyt drogowych " dla Urzędu Morskiego w Słupsku". Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Słupsku przy ul. Niemcewicza 15A w pok. nr 13 (Sekretariat, I piętro) do dnia 04.04-2019r. godz. 12:00.
Termin składania:2019-04-04
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:3. Kryterium wyboru: Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi cena (łączna cena oferty brutto) - waga kryterium 100%.
4. Inne istotne warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Wykaz dokumentów, które Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) wypełniony i podpisany formularz ofertowy;
3) wypełniony i podpisany formularz cenowy
7. Opis sposobu obliczenia ceny:
7.1. Wykonawca przedstawi cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia w sposób określony w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena netto realizacji zamówienia powinna odpowiadać łącznej wartości netto zamówienia wynikającej z Formularza cenowego.
7.2. W Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, Wykonawca dokona wyliczenia wartości netto realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o podaną szacunkową wielkość asortymentu.
7.3. Oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe (w szczególności koszty transportu i dostawy oraz podatek VAT).
7.4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1221 z późn. zm.).
7.5. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Tryb oceny ofert:
8.1. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8.2. Oferty nieposiadające dokumentów wymienionych w punkcie 5 lub niezgodne w treści z zapytaniem ofertowym zostaną odrzucone.
Kontakt:9. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie w imieniu Zamawiającego - Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia i Transportu Igor Strąk, tel. 59 84819 90 wew.56,
Starszy Inspektor Wydziału Zaopatrzenia i Transportu Mirosław Gliszczyński, tel. 59 848 19 90 wew.46
Numer dokumentu:ZP 3510/VII/ 34 /19
Źródło: Internet i własne
Załączniki: