Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-11-18
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa artykułów biurowych
Organizator:1 Regionalna Baza Logistyczna
Adres: Ciasna 7, 78-600 Wałcz
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. wałecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261 472 966
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia: dostawa dodatkowych artykułów biurowych.
3. Opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce, termin złożenia oferty: 1 Regionalna Baza Logistyczna, ul Ciasna 7, 78-601 Wałcz, 25.11.2021 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 25.11.2021 r., godz. 10:30.
Termin składania:2021-11-25
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
Zadanie nr 1 -14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia Zadanie nr 2 -14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia Zadanie nr 3 -14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia Zadanie nr 4 -14 dni roboczych od dary otrzymania zamówienia
DOSTAWA na koszt i ryzyko Wykonawcy do Odbiorcy: 1 Regionalna Baza Logistyczna, Ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz.
Wymagania:Okres gwarancji: 24 miesiące.
Termin związania ofertą: 30 dni.
Zamawiający dopuszczalnie dopuszcza składanie ofert częściowych*. Wykonawca winien złożyć ofertę na wybraną przez siebie część (zadanie)*.
13. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium: cena - 100 %.
C of.n.
Cn =-----------------------x 100
Cof.b.
gdzie:
Cn - liczba punktów za kryterium cena
C of.n. - cena oferty najniższej Cof.b. - cena oferty badanej
1) Oferty za kryterium ,,cena" będą rozpatrywane w odniesieniu do każdej części (zadania).
2) Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
14. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy.
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
a) po zatwierdzeniu przez Wnioskującego protokołu z przeprowadzonego rozeznania cenowego zostanie on zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.1rblog.wp.mil.pl,
b) osoba dokonująca zakupu zawiadomi (drogą pisemną lub mailową) Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o wyborze jego oferty,
c) zamówienie lub umowa w sprawie zamówienia zawarta będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
d) wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu do dnia podpisania umowy aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółek cywilnych, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione w okresie wskazanym wyżej, dla każdego wspólnika.
16. Sposób przygotowania oferty cenowej:
1. Ofertę cenową składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie lub w postaci wydruku komputerowego), zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
2. Celem zapewnienia integralności oferty oraz załączników do oferty zaleca się aby Wykonawca:
1) zaparafował każdą stronę oferty oraz załączników do oferty (w przypadku jej zapisania),
2) ponumerował strony oferty oraz załączników do oferty,
3) spiął lub zszył kartki w ofercie oraz załączników do oferty.
3. Koperta powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści - do terminu otwarcia ofert.
4. Kopertę należy opisać hasłem:
,,OFERTA CENOWA na dostawę/usługę dodatkowych artykułów biurowych dla 1 RBLog w Wałczu nr sprawy wg rejestru 1802/2021/S-3 nie otwierać do dnia 25.11.2021 r. do godziny 10:30"
Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
5. Dokumenty winny być wykonane w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
6. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty, jako załącznik kopię wymaganego dokumentu, kopia powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę bądź inną osobę legitymującą się pełnomocnictwem rodzajowym do reprezentowania Wykonawcy.
7. Jeżeli złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a komisja nie będzie mogła sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Ofertę cenową należy sporządzić wg poniższego wzoru w formie pisemnej, w języku polskim, włożyć ją w kopertę, opisać zgodnie z pkt 4 i przesłać do Kancelarii Jawnej Zamawiającego.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: p. Aleksandra SZYNKARUK tel. 261 472 966.
Numer dokumentu:1802/202l/S-3
Źródło: Internet i własne
Załączniki: