Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24712472 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-02-16
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż windy przemysłowej
Organizator:BROWAR WRZOS DOMINIK DEMBIŃSKI
Adres: dr. Michała Grażyńskiego 23, 43-450 Ustroń
Województwo / powiat: śląskie, pow. cieszyński
Państwo: Polska
NIP:PL5482677843
Telefon / fax:508823288
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/146909
Opis:DOSTAWA i montaż windy przemysłowej na potrzeby Browaru Wrzos w Ustroniu.
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-0026/20 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie 4 nowych kategorii produktowych, w tym kategorii produktów innowacyjnych

Część 1
DOSTAWA i montaż windy przemysłowej.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż windy przemysłowej, 1 sztuka nowego środka trwałego.
Minimalne parametry techniczne urządzenia (nie gorsze niż):
- winda o udźwigu 1000kg,
- norma 2006/42/WE,
- napęd hydrauliczny,
- moc silnika 3KW,
- prędkość 0,1m/s,
- tablica sterowa mikroprocesorowa,
- zasilanie prąd trójfazowy 3-400V/50Hz,
- wysokość podnoszenia 8m,
- wymiary wew. szybu 1860x1405mm, wymiary zew. szybu 2060x1605mm,
- głębokość podszybia 350mm, wysokość nadszybia 2250mm,
- konstrukcja szybu stalowa, obudowana blachą pełną,
- położenie maszynowni - w szafie ustawionej obok szybu o wymiarach 800x800x1800mm, długość przewodu hydraulicznego 5m,
- rozmiar użytkowy platformy 1400x1250mm,
- drzwi przystankowe 2szt - ręczne wychylne, dwuskrzydłowe, o wymiarach 1400x2000mm, z elektroryglem,
- podłoga - blacha ryflowana, z trzech storn zabezpieczona barierkami na wysokość 1100mm,
- kaseta wezwań montowana na przystanku, sygnalizacja zajętości kabiny.
Wskazane parametry to parametry minimalne, wymagane są parametry nie gorsze niż wyżej
wymienione lub równoważne.

Okres gwarancji
minimum 24 miesiące
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-24

Oferty można składać za pośrednictwem bazy konkurencyjności.
UWAGA! Prosimy o składanie ofert na wzorze znajdującym się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, wraz z załączonymi oświadczeniami. Oferty złożone na innym formularzu bądź złożone bez wymaganych oświadczeń nie zostaną rozpatrzone i zostaną uznane za nieważne.
Termin składania:2023-02-24
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-03

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
cieszyński
Gmina
Ustroń
Miejscowość
Ustroń

Miejsce montażu - budynek Browaru Wrzos, w Ustroniu (43-450 woj. Śląskie), przy Ul. dr. Michała
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w
następujących przypadkach:
- Zmiany harmonogramu realizacji umowy, jednak wyłączne pod warunkiem wcześniejszego uzyskania
przez zamawiającego zgody Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości na zmianę terminu realizacji projektu.
- W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu
realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
- Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych dostawcy lub
zamawiającego (zmiany podmiotowe).
- Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron.
- Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z informacją zawartą poniżej, składając
oświadczenie - wypełniony załącznik Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów.
2. Posiadają zasoby osobowe z uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub
czynności objętych całym niniejszym zamówieniem.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O zamówienie ubiegają się oferenci z co najmniej 12 miesięcznym doświadczeniem w branży.
Weryfikacja przez zamawiającego na bazie wpisów oferentów do CEIDG.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferenci dysponują potencjałem technicznym, ekonomicznym, finansowym i zasobami ludzkimi
odpowiednim do realizacji niniejszego zamówienia we wskazanym zakresie i terminie wypełniają
załącznik Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Oferenci dysponują potencjałem technicznym, ekonomicznym, finansowym i zasobami ludzkimi
odpowiednim do realizacji niniejszego zamówienia we wskazanym zakresie i terminie wypełniają
załącznik Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferenci dysponują potencjałem technicznym, ekonomicznym, finansowym i zasobami ludzkimi
odpowiednim do realizacji niniejszego zamówienia we wskazanym zakresie i terminie wypełniają
załącznik Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
- Formularz oferty - wg załączonego wzoru.
- Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów - wg załączonego wzoru.
- Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg załączonego wzoru.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi. Oferent
jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania
wyboru ofert.
Zamówienie zostanie udzielone jedynie podmiotom, które nie są powiązane osobowo lub kapitałowo
z ogłaszającym postępowanie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Grażyńskiego 23. Możliwa jest wizja na obiekcie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym terminu (nr w ogłoszeniu M.Króliczek).
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-02-16
Data ostatniej zmiany
2023-02-16 15:37:26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według następującego
wzoru:
(Cena oferty najniższej/Cena oferty badanej) x 100 x 60%= ilość punktów
Cenę należy podać w PLN.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty za kryterium ,,Okres gwarancji" zostaną przyznane według następującego wzoru:
(Ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej/ Ilość miesięcy gwarancji w ofercie z najdłuższym terminem
gwarancji) x 100 x 10% = ilość punktów
Przy czym minimalny okres gwarancji to 24 miesiące.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty za kryterium ,,Termin dostawy" zostaną przyznane według następującego wzoru:
(Ilość dni kalendarzowych potrzebnych na dostawę w ofercie z najkrótszym terminem dostawy/ ilość dni
potrzebnych na
dostawę w ofercie badanej) x 100 x 30% = ilość punktów
Kontakt:Osoby do kontaktu
Mariusz Króliczek
tel.: 508823288
e-mail: browar.dembinski@gmail.com
Kod CPV:42416100-6
Numer dokumentu:2023-12354-146909
Źródło: Internet i własne