Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17890368 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-28
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
Organizator:Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Adres: ul. Marcelińskiej 90, , 60-324 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 61/ 628 40 00, faks: 61/ 628 40 03
Opis:zaprasza do składania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz sukcesywna dostawa fabrycznie nowych
materiałów eksploatacyjnych tj. tonerów, tuszy i innych części eksploatacyjnych do
urządzeń biurowych tj. drukarek komputerowych, kserokopiarek, i urządzeń
wielofunkcyjnych dla siedziby Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Poznaniu oraz podległych oddziałów w Koninie, Lesznie, Ostrowie Wlkp.,
Pile.
2.2 Szczegółowy wykaz materiałów eksploatacyjnych zawierający modele urządzeń jakie
użytkuje Zamawiający oraz prognozowaną ilość zamawianych materiałów w okresie
objętym zamówieniem wskazano w załączniku nr 2 (formularz rzeczowo-cenowy).
Podane w załączniku nr 2 ilości materiałów są wielkościami szacunkowymi
obliczonymi na podstawie dotychczasowego zużycia materiałów eksploatacyjnych w
jednostce oraz prognozowanych potrzeb jednostki w tym zakresie. Rzeczywista
liczba zamówionych materiałów może ulec zmianie przy czym, Zamawiający
uprawniony będzie do zamawiania materiałów eksploatacyjnych w dowolnych
ilościach - do wyczerpania wartości umowy.
2.3 Zamawiający nie gwarantuje minimalnej liczby zamówionych materiałów
eksploatacyjnych w okresie objętym zamówieniem. Oszacowane w formularzu
rzeczowo cenowym ilości tuszy/tonerów lub innych materiałów eksploatacyjnych
służą tylko do wyliczenia wartości oferty i mogą one w czasie trwania umowy
przybrać inne wartości. Wykonawca wyceniając ofertę, musi to wziąć pod uwagę,
gdyż opłaty będą naliczane tylko za rzeczywiście zrealizowane dostawy. Z tego tytułu
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne.
2.4 Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu
jego wydania upoważnionemu pracownikowi PIP OIP w Poznaniu/upoważnionemu
pracownikowi w Oddziałach Zamawiającego.
2.5 Zamawiający w czasie trwania umowy dopuszcza możliwość zakupu innych niż
wymienione w załączniku nr 2 materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do
zabezpieczenia prawidłowej działalności jednostki a będących w ofercie sprzedaży
Wykonawcy. W takiej sytuacji materiały będą wyceniane przez Wykonawcę. Wartość
zamówionych w ten sposób materiałów będzie wyczerpywać wartość umowy.
2.6. Materiały eksploatacyjne, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym
muszą być oryginalne tzn. fabrycznie nowe, nieużywane, pełnowartościowe,
nieregenerowane, wolne od wad, nie wchodzące wcześniej w całości ani w części w
skład innych materiałów. Materiały eksploatacyjne muszą być wyprodukowane
przez producenta sprzętu, w których mają być zainstalowane. Materiały
eksploatacyjne muszą być opakowane w sposób oryginalny, opakowanie nie powinno
nosić znamion jego otwierania oraz powinno posiadać oznaczenie identyfikujące
produkt, nazwę i typ urządzenia do którego jest przeznaczony oraz datę ważności
produktu, gwarantującą jego użytkowanie przez co najmniej 12 miesięcy od dnia
dostarczenia Zamawiającemu.
2.7. Realizacja dostaw odbywać się będzie na bieżąco według aktualnych potrzeb
Zamawiającego na podstawie zamówień składanych drogą elektroniczną, faksową
lub telefoniczną przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
2.8. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zobowiązany będzie do dostarczania (bezpłatny
transport lub koszt w cenie oferty) oraz zapewnienia wniesienia zamawianych
materiałów eksploatacyjnych do pomieszczeń wskazanych przez pracownika
Zamawiającego w siedzibie lub w oddziale PIP OIP w Poznaniu.
Adresy jednostek Zamawiającego do których odbywać będą się dostawy materiałów:
? Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań
? Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Oddział w Koninie
ul. Bankowa 14
62-500 Konin
? Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Oddział w Lesznie
ul. Magazynowa 4
64-100 Leszno
? Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Oddział w Pile
ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła
? Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Oddział w Ostrowie Wlkp.
ul. Grabowska 29
63-400 Ostrów Wlkp.
2.9. Zamawiający wymaga aby realizacja dostaw odbywała się w ciągu 5 kolejnych dni
roboczych licząc od następnego dnia po zgłoszeniu zapotrzebowania przez
uprawnionych pracowników Zamawiającego. Przez dni robocze Zamawiający
rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (akt
jednolity z dnia 19 grudnia 2014 r. Dz. U. z 2015 r., poz. 90) Realizacja dostaw
powinna odbywać się w godzinach 7:30-15:00.
2.10 W uzasadnionych przypadkach Strony mogą uzgodnić inny niż wskazany w pkt. 2.9
termin na realizację dostawy, w szczególności gdy zamówienie obejmuje artykuły nie
objęte wykazem z załącznika nr 2.
2.11 Przedmiot zamówienia obejmuje również bezpłatny odbiór zużytych w toku
eksploatacji i dostarczonych przez Wykonawcę tuszy, tonerów i pozostałych
materiałów. Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych będzie realizowany
sukcesywnie, partiami na podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego. Po
przekazaniu zużytych materiałów przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy na
własny koszt kartę przekazania odpadu sporządzoną zgodnie z obowiązującymi w
tym obszarze przepisami prawa.
Miejsce i termin składania ofert: 2.3. Pisemną ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do
dnia 11.09.2019 roku do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, kancelaria,
budynek PGK 1, parter. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone
przez Zamawiającego.
Termin składania:2019-09-11
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania zamówienia:
Umowa będzie obowiązywać przez 12 m-cy od dnia wejścia w życie umowy lub do
wcześniejszego wyczerpania wartości umowy, w zależności które ze zdarzeń nastąpi
wcześniej. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia dostaw 01.10.2019 r.
Wymagania:2. Termin, miejsce i sposób składania ofert:
2.1. Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim na formularzach zgodnych z
dołączonymi do niniejszego zapytania ofertowego wzorami stanowiącymi załącznik nr
1 i 2. Oferta ma posiadać datę sporządzenia oraz ma być podpisana przez osobę
wskazaną w dokumentach rejestrowych KRS/CEIDG. W przypadku podpisania oferty
przez inną osobę należy do oferty załączyć stosowne pełnomocnictwo.
2.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert
spowoduje, iż wszystkie z nich nie będą podlegały ocenie.
2.4. Oferta ma znajdować się w kopercie zaklejonej i opisanej: ,,Dostawa materiałów
eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Nie otwierać przed dniem 11.09.2019 r., godz.
11:00". Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez zamawiającego koperta
powinna być oznaczona także pieczątką firmową wykonawcy. Zamawiający może
potwierdzić przyjęcie oferty na kopii pisma wykonawcy składającego ofertę.
2.5. W przypadku, gdy wykonawca chce wysłać ofertę pocztą, należy ofertę umieścić w
zaklejonej i opisanej w sposób jak wyżej kopercie, następnie zaklejoną kopertę
włożyć do kolejnej koperty i ostemplować zgodnie z wymogami dotyczącymi wysłania
listu pocztą oraz dodatkowo umieścić napis: Dostawa materiałów eksploatacyjnych
do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w
Poznaniu. Nie otwierać przed dniem 11.09.2019 r., godz. 11:00". W przypadku braku
ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z
tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,
a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w
trakcie sesji otwarcia ofert.
2.6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
3.1 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy złożone w formie oryginału lub w
formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - w
przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w aktualnym
odpisie z właściwego rejestru lub CEIDG jako osoba uprawniona do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3.2 W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, od
Wykonawcy najwyżej ocenionego (którego oferta, będzie zawierała najniższą cenę za
wykonanie całości zamówienia) Zamawiający zażąda dostarczenia we wskazanym
terminie wykazu wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert w niniejszym postępowaniu a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, dwóch zamówień (tj. odrębnych umów i/lub kontraktów) o
charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia polegających na
sukcesywnej dostawie materiałów eksploatacyjnych (tj. bieżącej/regularnej) w okresie
obejmującym co najmniej 6 m-cy, na kwotę nie mniejszą niż 40 000 zł brutto każde
(wartość zrealizowanych w ramach umowy dostaw) wraz z załączeniem dowodów, że
dostawy te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są
poświadczenia od podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane np.
referencje lub inne dokumenty, z których wynika prawidłowość realizacji dostaw przez
Wykonawcę.
3.3 W przypadku dostaw wykonywanych, które wykazywał będzie Wykonawca, warunek
zostanie uznany za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert część
zamówienia w ramach umowy/kontraktu już faktycznie wykonana spełnia wymogi
Zamawiającego określone w pkt 3.2 zapytania.
3.4. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dowodów o
których mowa powyżej w pkt. 3.2 może przedstawić własne oświadczenie.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy wskazane
w wykazie były realizowane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładać dowodów.
3.5 Oferta nie zawierająca formularza rzeczowo-cenowego (załącznik nr 2) podlega
odrzuceniu.
3.6. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do oferty dołączyć
umowę spółki lub uchwałę wspólników zezwalającą wykonawcy na zawarcie umowy,
jeżeli wartość oferty przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki - art.
230 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 505 ze zm.) dotyczy tylko
podmiotu, który ma siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
5. Kryterium wyboru ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:
5.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena brutto -
100%.
5.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za
wykonanie całości zamówienia, spełniająca wszystkie warunki określone w
niniejszym zapytaniu ofertowym, zawierająca wszystkie wymagane dokumenty.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza.
5.3. Cenę ofertową stanowić będzie zgodna z łączną wartością brutto określoną w
formularzu rzeczowo-cenowym łączna kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie
całości przedmiotu zamówienia, wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca inne
opłaty a także ewentualne upusty i rabaty, zaokrąglona z dokładnością jak w pkt. 5.5,
wyliczona przez Wykonawcę jako suma wartości brutto materiałów
wyszczególnionych w załączniku nr 2.
W przypadku zastosowania opustu ceny ma on być wyrażony w złotych polskich
(PLN), a cena oferty ma być podana po jego uwzględnieniu.
Ponadto, wykonawca w formularzu rzeczowo-cenowym ma podać ceny jednostkowe
netto, stawkę podatku VAT w %, ceny jednostkowe brutto i wartości brutto za
poszczególne materiały eksploatacyjne oraz łączną cenę brutto za dostawę
wszystkich wymienionych w załączniku nr 2 materiałów we wskazanych przez
Zamawiającego ilościach, tak obliczona kwota stanowić będzie cenę oferty.
5.4.Przy wyliczaniu wartości przedmiotu zamówienia publicznego Wykonawca
zobowiązany jest zastosować właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w
wysokości obowiązującej w dniu składania ofert.
5.5. Podana cena może być zakończona ostatnią cyfrą przed przecinkiem a w przypadku
podania cyfr po przecinku ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenia mają być wykonane zgodnie z zasadami matematyki.
Zasada 1: jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy
zaokrąglić z niedomiarem (czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian);
Zasada 2: natomiast jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to
należy zaokrąglić z nadmiarem.
5.6. Cena oferty ma obejmować zakup i dostawę całego asortymentu wskazanego w
formularzu rzeczowo cenowym (załącznik nr 2) z uwzględnieniem przewidywanej
ilości zamawianych materiałów oraz powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki
jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia, w tym koszty dostarczenia materiałów do poszczególnych lokalizacji
Zamawiającego oraz odbioru przez Wykonawcę zużytych materiałów
eksploatacyjnych.
5.7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5.8. W sytuacji nie stawienia się upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego na zawarcie umowy, Zamawiający uprawniony
jest dokonać ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej z pominięciem oferty
uprzednio wybranej.
5.9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona na stronie
biuletynu informacji publicznej Zamawiającego.
6. Zasady uzupełnianie ofert, poprawiania omyłek w ofertach oraz odrzucania ofert:
6.1 W przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub przedłożenia
dokumentów wadliwych/zawierających błędy lub nie potwierdzających spełnianie
warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 3.2 Zamawiający zwróci się do
Wykonawcy o ich uzupełnienie w określonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie
uzupełni prawidłowo dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jego
oferta nie będzie podlegała ocenie (zostanie odrzucona) a Zamawiający ma prawo
wezwać następnego spośród najwyżej ocenionych Wykonawców do złożenia
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.2. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może wezwać Wykonawcę do złożenia,
w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty i/lub
wymaganych dokumentów o których mowa w pkt 3 zapytania.
6.3 Zamawiający będzie uprawniony do poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych
polegających na błędnych obliczeniach matematycznych a w konsekwencji
wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty. Przy
poprawianiu oczywistych omyłek rachunkowych Zamawiający za prawidłowe uzna
jednostkowe ceny netto, określone przez Wykonawcę w formularzu rzeczowocenowym.
6.4 Zamawiający oprócz poprawienia omyłek rachunkowych szerzej opisanych w pkt 6.3.
uprawniony będzie również do poprawy innych drobnych omyłek nie mających
wpływu na treść złożonej oferty (np. poprawa oczywistych omyłek pisarskich,
uzupełnienie numeru telefonu, poprawa oczywistych omyłek pisarskich),
6.5. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
6.6. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki VAT niezgodnej z przepisami ustawy o
podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty, jako zawierającej błąd w
obliczeniu ceny.
7. Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Istotne zasady realizacji zamówienia:
8.1 Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy (sukcesywnej dostawy
materiałów eksploatacyjnych) przez cały okres trwania umowy tj. 12 miesięcy licząc
od dnia wejścia w życie umowy lub do wcześniejszego wyczerpania wartości brutto
umowy, w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
8.2 Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywanie cen jednostkowych netto podanych w
formularzu rzeczowo-cenowym przez cały okres obowiązywania umowy. Zmiana cen
jednostkowych netto wskazanych w formularzu rzeczowo-cenowym będzie możliwa
jedynie w przypadku o którym mowa w §8 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy.
8.3 Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie dostarczony przedmiot
umowy. Wykonawca uprawniony będzie do obciążenia Zamawiającego fakturą VAT
po każdej prawidłowo zrealizowanej dostawie.
8.4 Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, w tym regulacje dotyczące
reklamacji, kar umownych, rozliczeń finansowych oraz rozwiązywania umowy zawiera
załącznik nr 3 - wzór umowy.
8.5 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lokalizacji poszczególnych jednostek na
inną, w granicach miejscowości wskazanych w pkt. 2.8 zapytania, przy czym zmiana
ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wystąpienia sytuacji o której mowa w zdaniu pierwszym zapisy umowy zostaną
stosownie zmienione.
10. Zamawiający zastrzega, iż może odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia
w każdym czasie bez podania przyczyn, a Wykonawcy nie przysługują wobec
Zamawiającego w takim przypadku żadne roszczenia.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania do upływu terminu
składania ofert. O każdej zmianie Zamawiający zobowiązany jest poinformować
wykonawców zamieszczając stosowną informację w BIP.
Uwagi:12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w
Poznaniu z siedzibą: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, tel. 61/628 40 00, fax:
61/628 40 03;
? administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@poznan.pip.gov.pl;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 ze zm), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (zamówienie nie podlegające Pzp),
numer postępowania POR-A-225-14/2018;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela: Przemysław Przywarty - tel. nr 61/628 40 31 lub Beata
Kraska - tel. nr 61/628 40 19, e-mail: kancelaria@poznan.pip.gov.pl
Numer dokumentu:PZ-POR-A.213.9.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: