Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16463896 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-12-03
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa owoców, warzyw i jaj
Organizator:Gmina Cybinka
Adres: ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka
Województwo / powiat: lubuskie, pow. słubicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:512284532
E-mail:
Opis:Dostawa owoców, warzyw i jaj
do stołówki szkolnej i przedszkolnej
w Zespole Szkół w Cybince
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa owoców, warzyw i jaj do stołówki szkolnej
i przedszkolnej w Zespole Szkół w Cybince wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1
i Zapytania ofertowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa owoców, warzyw i jaj do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Przedszkolu im.
Bajkowe Przedszkole w Cybince, ul. Dąbrowskiego 12. Szczegółowy opis asortymentu
stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Szacunkowe ilości produktów podane w
Załączniku nr 1 nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji zamówienia. Podane
ilości są podstawą dla sporządzenia oferty. Rzeczywiste ilości zamówienia będą wynikać z
bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Koszty związane z dostawą ponosi dostawca.
Miejsce i termin składania ofert: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: Zespół Szkół w Cybince, ul. Szkolna 15, 69 - 108 Cybinka do dnia
12 grudnia 2018 r. Godz. 15;00.
Termin składania ofert upływa dnia 12 grudnia 2018 r. o godz. 15;00, w siedzibie Zespołu Szkół
w Cybince przy ul. Szkolna 15 - sekretariat (pokój nr 18).
Termin składania:2018-12-12
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wybrany Dostawca dostarczy zamawiającemu owoce, warzywa i jaja w okresie :
od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Dostawa zamówionych produktów odbywać się będzie dwa razy w tygodniu (np. poniedziałek
i środa ), po uprzednim złożeniu pisemnego, telefonicznego lub za pomocą faxu zamówienia,
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Wymagania:O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Dostawcy spełniający poniższe warunki:
mogą dostarczyć artykuły żywnościowe zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego;
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
Na potwierdzenie powyższego, każdy z Dostawców zobowiązany jest złożyć oświadczenie wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Dostawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
(załącznik nr 1)
2. Oferta powinna być:
1) Opatrzona pieczątką firmową,
2) Posiadać datę sporządzenia,
3) Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
4) Podpisana czytelnie przez wykonawcę.
3. Formularz ofertowy należy złożyć wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2).
4. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Wartość zamówienia należy ustalić podając ceny jednostkowe na każdy asortyment
wyszczególniony w zadaniu oraz cenę ryczałtową na całe zadanie. Cena podana w ofercie
powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z podatkiem od
towarów i usług VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie trwania umowy. Cena
powinna być podana cyfrowo i słownie zgodnie z załączonym formularzem ofertowym wg
wzoru: cena wykonania netto.......zł. (słownie:.....zł.) + podatek VAT (......zł. =
cena brutto... zł (słownie:....zł.).
6. Okres związania z ofertą wynosi 45 dni od daty złożenia oferty.
7. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką,
wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy.
Dostawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego
wraz z oznaczeniem nazwy zapytania ofertowego: ,,Dostawa owoców, warzyw i jaj do stołówki
szkolnej i przedszkolnej w Zespole Szkół w Cybince". W przypadku nieprawidłowego
zaadresowania lub nie zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe
skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Złożenie oferty uznaje się za akceptację przez Dostawcę zapisów umowy stanowiącej
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Dostawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena-100%
2) Wskazane w załącznikach do formularza ofertowego ilości oraz asortyment poszczególnych
artykułów są szacunkowe i mogą ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony
Zamawiającego. Dostawca, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie
o realizację dostawy w wielkościach podanych w załącznikach do Formularza ofertowego.
3) W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
4) W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z
potencjalnym Dostawcą.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli ofertę
za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, bądź inny zwyczajowo przyjęty sposób przez
Zamawiającego, wskazując jednocześnie datę i miejsce podpisania umowy. Planowany termin
podpisania umowy 02 stycznia 2019r.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w
niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3) Oferta Dostawcy niezgodna z Zapytaniem zostanie odrzucona przez Zamawiającego.
4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania lub
odstąpienie od procedury udzielania zamówienia z powodów, których nie można było
wcześniej przewidzieć.
DODATKOWE INFORMACJE
1. Informacja o postępowaniu o udzielenie Zamówienia oraz publikacja Zapytania ofertowego
zostały ogłoszone na:
a. Stronie internetowej Zamawiającego http: zs.cybinka24.pl
b. Zapytanie ofertowe zostało też skierowane do Dostawców w liczbie 3 za pośrednictwem
poczty i poczty elektronicznej.
2. Wybór o najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim Dostawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe,
zamieszcza na stronie internetowej.
4. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia bez
podania przyczyny.
5. Wszystkie załączniki w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej
Zamawiającego http: zs.cybinka24.pl
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Łukaszewicz pod numerem telefonu 512284532 oraz
adresem email: zskierownik@gmail.com
Kod CPV:15300000-1, 03142500-3
Numer dokumentu:ZS.271.354.2018
Źródło: Internet i własne