Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-27
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa poniższych komponentów
Organizator:PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: Adama Mickiewicza 101A, 17-210 Narew
Województwo / powiat: podlaskie, pow. hajnowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 85 68 27 377
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie ofertowe Nr 89/L/PU/01.02.01-20-0068/17 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. ,,Utworzenie działu B+R w Zakładzie Produkcyjnym firmy PRONAR w Hajnówce celem transferu wiedzy, innowacji i technologii na rzecz wzmocnienia potencjału i konkurencyjności regionu".
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Komponenty
Cel zamówienia
Zamówienie w celu zakupu komponentów potrzebnych do realizacji projektu.
Przedmiot zamówienia
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu oraz załącznikach
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 14-01-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres osoby właściwej do kontaktu z oferentami lub papierowej na adres siedziby spółki:
Pronar Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew
Termin składania:2020-01-14
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podlaskie Powiat: hajnowski Miejscowość: Hajnówka
Harmonogram realizacji zamówienia
Oczekiwany przez zamawiającego termin dostawy to nie później niż 15.03.2020 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo są wykluczone z postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
zestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
siadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
łnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
zostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dodatkowe warunki
Oferta powinna zawierać:
nę jednostkową netto,
runki płatności,
rmin dostawy,
Oferty nie zawierające tych warunków nie będą rozpatrywane.
ERTY CZĄSTKOWE BĘDĄ ANALIZOWANE.
erty, które wpłyną po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
erty, które nie spełniają wymagań zapytania ofertowego w punkcie określenie przedmiotu zamówienia, nie będą rozpatrywane.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia/umowy podpisanej z dostawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego.
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium ceny - maksymalnie 100%, punktacja przyznana według wzoru: waga (100%) x (cena netto najniższa/cena netto rozpatrywana)
100%=100 pkt. - maksymalny wynik jaki może osiągnąć oferta
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Adama Mickiewicza 101A
17-210 Narew
podlaskie , hajnowski
Numer telefonu
856827258
Fax
856827257
NIP
5430200939
Tytuł projektu
Utworzenie działu B+R w Zakładzie Produkcyjnym firmy Pronar w Hajnówce celem transferu wiedzy, innowacji i technologii na rzecz wzmocnienia potencjału i konkurencyjności regionu
Numer projektu
RPPD.01.02.01-20-0068/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Magdalena Ryś
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 85 68 27 377
Kod CPV:44100000-1
Numer dokumentu:1224901, 89/L/PU/01.02.01-20-0068/17
Źródło: Internet i własne
Załączniki: