Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21278878 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-21
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa słuchawek muzealniczych
Organizator:Ministerstwo Cyfryzacji
Adres: Królewska 27, 00-060 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/49796
Opis:Kampanie edukacyjno-informacyjne" (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu ,,Kampanie edukacyjno-informacyjne" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 ,,Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.4 ,,Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych", oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu ,,Kampanie edukacyjno-informacyjne", zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik.
Powstaje w kontekście projektu
POPC.03.04.00-00-0001/17 - Kampanie edukacyjno-informacyjne

Część 1
DOSTAWA 30 szt. słuchawek muzealniczych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWADW.26.18.2021.MH
Sprzęt IT
Opis
DOSTAWA 30 szt. słuchawek muzealniczych, zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT
7.1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 31 maja 2021 roku o godz. 23:59
7.2. Celem dokonania zmian bądź poprawek - Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowanie określonego w pkt. 7.1. terminy składania ofert.

7.4. Termin związania ofertą wynosi: 30 (trzydzieści) dni.
7.5. Bieg terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 7.4. rozpoczyna się wraz z upływem terminu skła-dania ofert.
Otwarcie ofert:7.3. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 7.1., nie później jednak niż następnego dnia roboczego.
Termin składania:2021-05-31
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-06

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-05-21
Data ostatniej zmiany
2021-05-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena" - 100% (100,00 pkt) - będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Liczba punktów zdobytych w kryterium "cena"=najniższa cena brutto z ocenianych ofert:cena brutto badanej oferty x 100pkt
Kontakt:Osoby do kontaktu
Magdalena Hej
tel.:
e-mail: magdalena.hejj@kopernik.org.pl
Kod CPV:32320000-2
Numer dokumentu:2021-4238-49796, DW.26.18.2021.MH
Źródło: Internet i własne
Załączniki: