Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21847378 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu komputerowego
Organizator:DIGITAL FINGERPRINTS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres: Żeliwna 38, 40-599 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 733 246 813
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68138
Opis:Zapytanie ofertowe nr 1/2021 DOSTAWA sprzętu komputerowego w ramach projektu: Opracowanie i weryfikacja nowych metod ciągłego uwierzytelniania użytkownika korzystającego z usług w kanałach elektronicznych przy wykorzystaniu metod biometrii behawioralnej oraz uczenia maszynowego. Umowa nr POIR.01.01.01-00-0082/20-00
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0082/20 - Opracowanie i weryfikacja nowych metod ciągłego uwierzytelniania użytkownika korzystającego z usług w kanałach elektronicznych przy wykorzystaniu metod biometrii behawioralnej oraz uczenia maszynowego

Część 1
DOSTAWA sprzętu komputerowego

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
Zamawiający w ramach zamówienia oczekuje dostarczenia przez Oferenta sprzętu komputerowego do realizacji prac badawczo - rozwojowych.
według poniższej specyfikacji:
Laptopy: 2 sztuki
Wymagania:
o Przekątna ekranu: 13,5", błyszczący, dotykowy
o Rozdzielczość (px): 2256 x 1504
o Taktowanie maksymalne procesora: minimum 3.9 GHz
o Pamięć podręczna procesora: minimum 12 MB
o Szybkość magistrali: minimum 4 Gt/s
o Liczba rdzeni procesora: minimum 4
o Liczba wątków procesora: minimum 8
o Wielkość pamięci RAM: minimum 16 GB
o Taktowanie pamięci RAM minimum 2.133 MHz
o Maksymalna Przepustowość pamięci (GB/s): minimum 58.3 GB/s
o Typ pamięci RAM: LPDDR4x
o Karta graficzna: zintegrowana
o Taktowanie układu graficznego: minimum 300 MHz
o Pojemność dysku: minimum 512 GB
o Typ dysku twardego: SSD
o Minimum: WiFi 6 802.11ax + Bluetooth 5.0
o Gwarancja jakości minimum 12 miesięcy
Oferowany przedmiot zamówienia musi być pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie może być używany przed dniem dostawy), wolny od wad technicznych i prawnych oraz nie może pochodzić ekspozycji itp.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia, który posiada minimalne parametry techniczne i programowe dla wskazanych w wymaganiach. Oferent, który powołuje się na rozwiązanie równoważne w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego sprzętu musi wykazać, że oferowana przez niego dostawa sprzętu spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i jest równoważna. W tym celu Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne proponowanego urządzenia, inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanego urządzenia.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-09-14
Termin składania:2021-09-14
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających do wysokości 50% zakładanego zakresu zamówienia.
Warunki zmiany umowy
Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego niniejszego postępowania są możliwe pod warunkiem, że nie wpłyną one negatywnie na realizację przedmiotu umowy oraz są dopuszczalne zgodnie z Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r.
Jakakolwiek umowa zawarta w konsekwencji niniejszego Zapytania ofertowego, powinna być wynikiem negocjacji i wzajemnej akceptacji warunków umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym m.in. w zakresie terminu realizacji zamówienia, własności intelektualnej, poufności, wyboru prawa, ewentualnego odszkodowania z tytułu roszczeń osób trzecich pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu przez Instytucję Pośredniczącą.
2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją udzielającą wsparcia, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.
3. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy.
4. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku, jeśli wystąpi zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (,,siła wyższa"), w wyniku którego nie będzie możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zmiany w umowie mogą zostać dokonane, jeśli nastąpi na tyle istotna zmiana w procesie realizacji przedmiotu zamówienia (np. kwestie związane z łańcuchem dostaw), że realizacja umowy nie będzie mogła się odbyć zgodnie z pierwotną propozycją, a zmian tych nie dało się przewidzieć w momencie zawarcia umowy.
Ponadto dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wskazane jest w szczególności, gdy:
1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a. Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej realizację umowy;
b. Posiadają wymaganą infrastrukturę techniczną i serwisową;
c. Nie podlegają wykluczeniu, tj. nie otwarto wobec nich likwidacji i nie ogłoszono upadłości,
d. Zgadzają się ze wszystkimi wymaganiami niniejszego postępowania.
Ocena spełnienia warunków nastąpi według formuły ,,spełnia/nie spełnia".
Termin związania ofertą wynosi 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający, w celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych, wymaga przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-09-07
Data ostatniej zmiany
2021-09-07

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
a) Cena netto (waga kryterium: 90%)
C=Cn/Cob x[90]
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę,
CN - najniższa zaoferowana cena
COB - cena zaoferowa
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
certyfikacja Energy Star (waga kryterium 10%)
Potwierdzony na stronie https://www.energystar.gov/productfinder fakt certyfikacji oznacza przyznanie ofercie 10pkt.
Brak potwierdzenia certyfikacji 0 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Krzysztof Raczyński
tel.: +48 733 246 813
e-mail: krzysztof@fingerprints.digital
Kod CPV:30200000-1
Numer dokumentu:2021-8085-68138, 1/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: