Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24213469 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-16
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa warzyw i owoców
Organizator:Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10
Adres: Ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 177483619
E-mail:
Opis:,, Sukcesywną dostawę warzyw i owoców do stołówki ZSP nr 10 w Rzeszowie"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców w ilości i o jakości wskazanej w załączniku nr 2.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, partiami - wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.ch od 07:00 do 08:30. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia składanego pisemnie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Zamawiający wymaga dostarczenia towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, iż jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy)zobowiązany jest w czasie do 2 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad.
2. Warunki realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia powinien być dostarczany do siedziby Zamawiającego od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r., na koszt Wykonawcy. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami - wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.ch 07:00 - 08:30
3. Okres gwarancji:
Zamawiający wymaga dostarczenia towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, iż jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy)zobowiązany jest w czasie do 2 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
osobiście w zamkniętej kopercie w seKretariacie szkoły do 01.12.2022r. do godz. 9:00 lub na adres email;
sekretariat@zsp10.resman.pl
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w di u 01.12.2022r. o godz. 9:30, analiza ofert bez obecności strony składającej ofertę.
Termin składania:2022-12-01
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2023 roku do 31.12.2023 roku
Wymagania:Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
Termin związania ofertą: 30 dni
Kontakt:Klaudia Bąk,
tel. 177483619
Numer dokumentu:ZSP10/17/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: