Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-06-22
Przedmiot ogłoszenia:Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej
Organizator:Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
Adres: ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. nidzicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel./fax. (0-89) 625 32 54
E-mail:
Opis:,,Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy"
Szczegółowy zakres i sposób wykonania zadań określają:
1) przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 2a do zapytania ofertowego,
2) projekt techniczny stanowiący załącznik Nr 2b do zapytania ofertowego,
3) projekt umowy stanowiący załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.

Cała dokumentacja dostępna jest w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, Ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie jednostki (sekretariat) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera.

Miejsce składania ofert:

Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy Ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica (sekretariat)

w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku do godz. 12:00
Termin składania:2022-06-30
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 26 sierpień 2022 rok
Wymagania:Opis kryteriów oceny ofert.
Kryterium - Cena.
Waga kryterium - 100 %

5. Opis sposobu przygotowania ofert
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
2) Ofertę należy przedstawić w języku polskim, w formie pisemnej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
3) Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) - należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).
5) Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
6) Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej:

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta na ,,Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy"
7. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania.

8. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy;
? kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: hanna.draczkowska@gptogatus.pl lub nr tel. 533 327 054*;
? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze zapytania ofertowego ,,Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy";
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2021 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
? posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO
- prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO**
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2) Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie zawarte w załączniku nr 3 - Formularz ofertowy wykonawcy.
9. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego,
2) oświadczenie wykonawcy stanowiący załącznik Nr 1 formularza ofertowego,
Numer dokumentu:SP3.210.2.2022
Źródło: Internet i własne