Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19283995 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-05-21
Przedmiot ogłoszenia:Dowóz osób
Organizator:Urząd Gminy Wólka
Adres: Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. lubelski
Państwo: Polska
Telefon / fax:81 478-17-50
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:,,Dowóz uczestników projektu ,,Top Senior" do siedziby klubu seniora w Rudniku " na terenie gminy Wólka, powiat lubelski, województwo lubelskie.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu ok 60 osób (dwie gr ok 30 osób) powyżej 60 roku życia ( w tym osób niepełnosprawnych) do siedziby Klubu Seniora w miejscowości Rudnik na terenie gminy Wólka. Usługa będzie świadczona w ramach projektu ,,Top Senior" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach osi priorytetowej: XI Włączenie społeczne.
Cel zamówienia
,,Dowóz uczestników projektu ,,Top Senior" do siedziby klubu seniora w Rudniku " na terenie gminy Wólka, powiat lubelski, województwo lubelskie.
Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu ok 60 osób (dwie gr ok 30 osób) powyżej 60 roku życia ( w tym osób niepełnosprawnych) do siedziby Klubu Seniora w miejscowości Rudnik na terenie gminy Wólka. Usługa będzie świadczona w ramach projektu ,,Top Senior" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach osi priorytetowej: XI Włączenie społeczne.
2) Usługa będzie świadczona od czerwca 2020 r. do grudnia 2020 r.
3) Termin świadczenia usługi może ulec zmianie we względu na sytuację epidemiczną w kraju.
4) Usługa świadczona na terenie gminy Wólka z miejscowości zamieszkania Beneficjenta do siedziby Klubu Seniora.
5) Przewóz odbywać się będzie trzy razy w tygodniu dla jednej grupy.
6) Orientacyjna dzienna ilość kilometrów do pokonania oszacowana przez Zamawiającego wynosi ok: 55 km dziennie (z miejscowości zamieszkania Beneficjenta do siedziby Klubu Seniora i z siedziby Klubu Seniora do miejscowości zamieszkania Beneficjenta) dla 1 grupy.)
7) Wykonawca musi zapewnić wystarczającą transport autobusem lub autobusami (busami) o łącznej liczbie 30 miejsc siedzących, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych.
8) Zamawiający dopuszcza wykonania kursu mniejszym autobusem pod warunkiem zapewnienia miejsc siedzących każdemu uczestnikowi kursu.
9) Zamawiający przedstawi Wykonawcy przebieg trasy po przeprowadzeniu podziału Uczestników Projektu na grupy.
10) Dowozy będą realizowane na podstawie przygotowanego przez Zamawiającego harmonogramu.
11) Wykonawca zapewni stały dowóz osób w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
12) Kursy nie mogą być odwołane.
13) Dodatkowo Wykonawca zapewni dowóz w uzasadnionych przypadkach.
14) Autobusy dowożące uczestników projektu muszą spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do wymienionej ustawy, a w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), ustawie z dnia 6 września 2001 r. - ustawa o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).
15) Trasy przewozu biegną po drogach asfaltowych. Część z tych dróg ma znacznie zużytą nawierzchnię. W okresie zimowym może dochodzić do niewielkiego zawiewania jezdni pomiędzy jednym a drugim odśnieżaniem. Wykonawca musi zaoferować autobusy pokonujące takie przeszkody.
16) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożonych pasażerów. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na własny koszt.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 29-05-2020
Miejsce i sposób składania ofert
1) Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin do dnia 29.05.2020 r. do godziny 15:30.
2) Ofertę należy złożyć w godzinach pracy Zmawiającego 7:30 -15:30, od poniedziałku do piątku.
3) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczenie jej nienaruszalności. Koperta powinna zawierać:
a) Nazwę oraz adres Oferenta,
b) Nazwę i adres Zamawiającego
Gmina Wólka,
Jakubowice Murowane 8,
20-258 Lublin
c) Oferta w postępowaniu na zadanie
,,Transport uczestników projektu ,,Top Senior".
4) Złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście bądź za pośrednictwem kuriera. Decyduje data wpływu a nie data wysłania przesyłka kurierską lub pocztową.
5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.sedlak@wolka.pl
Termin składania:2020-05-29
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Jakubowice Murowane
Harmonogram realizacji zamówienia
Czerwiec 2020 r. - grudzień 2020 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Udokumentowane uprawnienia do wykonywania przewozu zgodnie z przepisami ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób opisany w niniejszym rozdziale kierując się niżej podanymi kryteriami i ich wagami.
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów.
4) Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga);
Lp. Nazwa kryterium Waga %
1. Cena 100%
5) Sposób oceny ofert:
Cena oferty ( C ) - waga kryterium 100%
Kryterium ,,Cena" ocenione będzie poprzez porównanie cen całkowitych brutto poszczególnych ofert do ceny najniższej wśród zaproponowanych. Najwięcej punktów w niniejszym kryterium uzyska oferta zawierająca najniższą cenę otrzymując 100 pkt. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) w następujący sposób:
C = najniższa zaoferowana cena x 100 pkt
----------------------------------------
cena oferty badanej
6) Wybór najkorzystniejszej oferty: Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, można osiągnąć oferta wynosi 100.
7) Zamawiający poprawi w ofercie:
a) Oczywiste omyłki pisarskie.
b) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych, dokonanych poprawek.
8) Wybór najkorzystniejszej oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z podwyższymy kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA WÓLKA
Adres
20-258 Jakubowice Murowane
lubelskie , lubelski
Numer telefonu
81 478-17-50
Fax
81 746-50-01
NIP
7132872953
Tytuł projektu
Top Senior
Numer projektu
RPLU.11.02.00-06-0018/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Sędłak - inspektor, adres e mail: anna.sedlak@wolka.pl
Kod CPV:60140000-1
Numer dokumentu:1246634
Źródło: Internet i własne
Załączniki: