Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-12-24
Przedmiot ogłoszenia:Kanalizacja sanitarna
Organizator:Aquanet S.A. w Poznaniu
Adres: ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 618359107, Faks: +48 618359286
E-mail:
Strona www:https://aquanet.ezamawiajacy.pl
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kleszczewo - kanalizacja sanitarna dla Tulec.

Numer referencyjny: Z/121/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Kleszczewo - kanalizacja sanitarna dla Tulec. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tulce, gmina Kleszczewo

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w Ul. Poznańskiej w Tulcach, gm. Kleszczewo, oraz Ul. Szczepankowo w Poznaniu obejmująca:

o sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur średnicy ? 180 mm o długości ok. 1 635,0 mb, w tym ok. 1 543,0 m do wykonania metodą bezwykopową,

o sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur średnicy DN400 mm o długości ok. 277,0 mb, w tym ok. 49,5 m do wykonania metodą bezwykopową,

o przepompownię ścieków o numerze projektowym P17 o wydajności 93,6 m3/h,

o unieczynnienie sieci kanalizacji sanitarnej, włączonej do węzła o numerze projektowym T6,

o usunięcie kolidującej zieleni wraz z jej utylizacją,

o wykonanie robót drogowych, w zakresie rozbiórki i odtworzenia nawierzchni.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia oznakowania inwestycji (terenu budowy) na zasadach określonych w dokumencie ,,CI_sieć kanalizacji sanitarnej" stanowiącym załącznik ,,o" do Umowy o roboty budowlano-montażowe. Odpowiedzialność i czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Wykonawca w zakresie zapewnienia prawidłowego oznakowania inwestycji (terenu budowy) określone zostały w dokumencie ,,Procedura i odpowiedzialność dotycząca znakowania inwestycji" stanowiącym załącznik ,,o" do Umowy o roboty budowlano-montażowe.

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 868 368.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2021
Koniec: 01/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,,procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. - dalej ,,Pzp").
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://aquanet.ezamawiajacy.pl
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/01/2021
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 29/01/2021 Czas lokalny: 13:00 Miejsce: Siedziba Aquanet S.A., Ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, POLSKA, Dział Przetargów, pok. 223. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Osoby mające zamiar uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert muszą najpierw pobrać przepustki osobowe na dolnej wartowni, która jest usytuowana przy wjeździe do siedziby Aquanet S.A. od strony Ul. Dolna Wilda w Poznaniu. Po otrzymaniu przepustek możliwe będzie wejście do budynku administracyjnego do Działu Przetargów i pokoju 223, w którym nastąpi otwarcie ofert.
Termin składania:2021-01-29
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tulce, gmina Kleszczewo
Wadium:80 000,00 PLN
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kontakt:Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126
Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
61-492
Polska
E-mail: tomasz.jerzak@aquanet.pl
Tel.: +48 618359107
Faks: +48 618359286
Kod CPV:45231300, 45232423
Numer dokumentu:626152-2020, Z/121/2020
Źródło: Internet i własne - TED - 23/12/2020 S250
Załączniki: