Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22469770 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-12-22
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowe doradztwo i przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowań
Organizator:Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z siedzibą w Krakowie
Adres: Wybickiego 7A, 31-261 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:(+48) 12 632-33-00
E-mail:
Opis:kompleksowe doradztwo i przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby realizacji zamówień
na rzecz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z siedzibą w Krakowie
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe doradztwo i przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na potrzeby realizacji zamówień w ramach projektu ,,Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią" (dalej także: Projekt) dofinansowanego ze środków UE na rzecz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie (dalej: Przedmiot Zamówienia).
Strona 3 z 36
,,Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2) Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79111000-5 (usługi w zakresie doradztwa prawnego).
3) Przedmiot Zamówienia obejmuje zapewnienie Zamawiającemu kompleksowego wsparcia w procesie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielanie porad i konsultacji, wsparcie w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia, bieżącą i stałą współpracę przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia, doradztwo prawne na rzecz komisji przetargowej, nadzorowanie i kompleksowe prowadzenie postępowania jako członek komisji przetargowej, udział w pracy komisji przetargowej oraz sporządzanie Specyfikacji Warunków Zamówienia, umów, innych dokumentów, informacji i pism. Świadczenie usług w ramach Przedmiotu Umowy odbywać się będzie w języku polskim i/lub w języku angielskim, w zależności od potrzeb Zamawiającego i danego postępowania. Zlecenie obejmuje również redagowanie wyjaśnień na potrzeby kontroli zamówień przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (dalej także: IZ RPO WM 2014 - 2020).
4) W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi doradztwa, w języku polskim i/lub w języku angielskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności p.z.p. oraz rozporządzeń wykonawczych do p.z.p., czy obowiązujących u Zamawiającego regulacji wewnętrznych, a także zasad i wytycznych obowiązujących w przypadku zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Przedmiot Zamówienia obejmuje w szczególności:
a) wybór najbardziej odpowiedniego dla danego przedmiotu zamówienia i zgodnego z przepisami prawa oraz z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych w IGSMiE PAN trybu i warunków udzielenia zamówienia oraz wytycznych UE w zakresie udzielania zamówień publicznych, a następnie opracowanie kompletnej dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego właściwej dla wybranego trybu, w szczególności:
i) opracowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami (m.in. formularza oferty i wzorów oświadczeń) oraz opisu potrzeb i wymagań (OPiW), w tym:
? warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków,
? informacji o wyliczeniu wartości zamówienia,
? wysokości wadium,
? proponowanego zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia,
ii) opracowanie instrukcji dla Wykonawców,
iii) przygotowanie wzoru umowy wraz z ewentualnymi załącznikami,
iv) modyfikacja dokumentów przetargowych w przypadku uwag zgłoszonych przez Zamawiającego,
v) zgłaszanie dostrzeżonych uchybień i błędów w trakcie przygotowania postępowania,
vi) przygotowanie i ogłoszenie zamówienia we wszystkich wymaganych źródłach (informatorach), zgodnie z wymogami p.z.p.,
vii) obsługa platformy e-Zamówienia/ miniportalu/ Bazy Konkurencyjności na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności:
Strona 4 z 36
,,Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
i) przygotowanie odpowiedzi na zapytania potencjalnych Oferentów,
ii) modyfikacja dokumentów przetargowych w wyniku zapytań potencjalnych Oferentów,
iii) aktywne uczestnictwo w pracach komisji przetargowych w charakterze członków komisji,
iv) weryfikacja i ocena ofert oraz rekomendacja wyboru potencjalnego Wykonawcy,
v) unieważnienie postępowania/ postępowań i ogłoszenie nowych postępowań,
vi) obsługa prawna procesu podpisania umowy z Wykonawcą,
vii) obsługa prawna, udzielenie wyjaśnień, sporządzanie opinii podczas kontroli Projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014 - 2020,
c) uczestniczenie w postępowaniach odwoławczych i kontrolnych, w szczególności poprzez:
i) reprezentowanie w ramach potencjalnych postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą lub kontrolnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w tym zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej tych postępowań,
d) uczestniczenie w spotkaniach wewnętrznych Zamawiającego oraz w spotkaniach zewnętrznych z udziałem Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, w tym w trybie zdalnym, na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, przy czym przewiduje się co najmniej 1 spotkanie, każdorazowo w okresie poprzedzającym wszczęcie danego postępowania oraz - w razie potrzeby - na każdym etapie trwania procedury,
e) opiniowanie problematycznych zagadnień związanych z zawartą umową i z p.z.p.,
f) udzielanie wszelkiej pomocy prawnej i odpowiedzi dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji, rozliczenia oraz kontroli zamówienia,
g) w przypadku powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wykonanie wszystkich czynności ponownie w ramach określonej w ofercie ceny,
h) monitorowanie i stosowanie się na bieżąco do wszelkich zmian dotyczących przepisów, zasad, wytycznych i dokumentów związanych z realizacją zamówienia oraz bezzwłoczne przekazywanie Zamawiającemu, w formie pisemnej, niezbędnych informacji, opinii i dokumentów dotyczących tych zmian, a także wprowadzanie na bieżąco stosownych zmian do przygotowywanych raportów i innych dokumentów,
i) wykonywania także innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia postępowań, w tym obsługa kancelaryjna postępowań,
j) na wniosek Zamawiającego i/lub IZ RPO WM 2014 - 2020 - wyjaśnienia, opinie na temat realizacji zasady konkurencyjności UE w ramach realizowanych zamówień.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 04.01.2022 roku o godz.: 12:00, tj. w terminie 14 dni, licząc od dnia opublikowania Zapytania Ofertowego.
2) Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godz. wpływu oferty na adres e-mail Zamawiającego wskazany w ppkt 4 poniżej. Doręczenie ofert na inny adres e-mail Zamawiającego niż określony w ppkt 4 poniżej nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.
Otwarcie ofert:Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - w dniu 04.01.2022 roku o godz.: 13:00.
Termin składania:2022-01-04
Miejsce i termin realizacji:Usługi będą wykonywane w języku polskim i/lub w języku angielskim zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku - o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 75 ze zm.) oraz ustawą z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1651 ze zm.).
Wymagania:Do świadczenia usług objętych niniejszym Zamówieniem Wykonawca powinien wyznaczyć co najmniej 2 osobowy zespół, przy czym każda z osób musi posiadać uprawnienia oraz doświadczenie wymagane przez Zamawiającego określone w pkt 7 Zapytania Ofertowego.
8) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za właściwy dobór personelu. W przypadku kiedy osoba skierowana do realizacji Zamówienia, wskazana przez Wykonawcę nie będzie mogła realizować Zamówienia, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż
Strona 5 z 36
,,Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
w terminie 3 dni roboczych, o tym fakcie poinformować Zamawiającego w formie pisemnej. Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia zastępstwa, a osoba wskazana do realizacji Zamówienia na zastępstwo stałe lub tymczasowe, będzie podlegać takim samym wymaganiom w zakresie: wykształcenia, doświadczenia i uprawnień, jakie są sformułowane w pkt 7 niniejszego Zapytania Ofertowego. Wykaz nowych osób, które będą realizować przedmiot zamówienia w zastępstwie, Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu oraz uzyskać jego akceptację w formie pisemnej.
9) Niezależnie od osób skierowanych do realizacji zamówienia wskazanych przez Wykonawcę, które spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien zapewnić taką liczbę osób, aby Przedmiot Zamówienia był realizowany w sposób należyty i terminowy.
Miejsce i termin realizacji Zamówienia
1) Świadczenie usług doradztwa dla Zamawiającego będzie odbywało się, co do zasady, zdalnie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Na wezwanie Zamawiającego świadczenie usług może odbywać się również w jego siedzibie oraz w miejscach innych niż siedziba Zamawiającego, a uzasadnionych charakterem świadczonych usług.
2) Przedmiot Zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego, do końca trwania Projektu, tj. do dnia 8 kwietnia 2023 roku, licząc od dnia zawarcia Umowy, przy czym Zamawiający przewiduje, że postępowania o zamówienia publiczne zostaną przeprowadzone do dnia 31 grudnia 2022 roku. Zamawiający jednocześnie zastrzega możliwość wydłużenia czasu realizacji umowy do daty zakończenia ostatniego z postępowań o zamówienie publiczne będącego Przedmiotem Zamówienia, co oznacza, że Przedmiot Umowy będzie realizowany do momentu zawarcia przez Zamawiającego umowy dotyczącej danego zamówienia publicznego, a także ewentualnej reprezentacji Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, w tym ewentualnych postępowaniach sądowych w zakresie wynikającym z toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz ewentualne opiniowanie możliwych zmian do zawartych umów o udzielenie zamówienia publicznego przez cały okres ich obowiązywania lub też do momentu udzielenia wyjaśnień w przedmiocie przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne na żądanie IZ RPO WM 2014 - 2020 (w zależności do tego, które z tych zdarzeń nastąpi później).
3) Zamawiający szacuje, że w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku zostanie przeprowadzonych łącznie 4-6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym maks. 5 na dostawę montaż i rozruch urządzeń (w tym aparatury naukowo-badawczej) oraz 1 na roboty budowlane i inne roboty specjalistyczne, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. Zamawiający zastrzega, że wskazane w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego pn. ,,Wykaz zamówień":
a) ilości i tryby postępowań, za zgodą Zamawiającego, mogą ulec zmianie (inny tryb postępowania, połączenie lub podzielenie poszczególnych zamówień) - Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wskaże Zamawiającemu, czy przyjęty przez niego podział postępowań i tryby są zgodne z prawem i najkorzystniejsze z punktu widzenia interesu Zamawiającego,
b) daty wszczęcia postępowań wynikają z obecnie obowiązującego harmonogramu zamówień przyjętego dla Projektu, i mają charakter orientacyjny.
Strona 6 z 36
,,Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
5. Zasady realizacji Zamówienia
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie obowiązany na całym etapie realizowania Zamówienia, do należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania.
2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie obowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym, w szczególności do aktywnej komunikacji zarówno telefonicznej, za pomocą środków elektronicznych lub w uzasadnionych przypadkach do stawienia się osobiście w siedzibie Zamawiającego.
3) Powierzenie świadczenia konkretnej usługi następować będzie w chwili przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy zlecenia przeprowadzenia konkretnego postępowania oraz dokumentów i informacji związanych ze zleceniem (dalej: Zlecenie).
4) Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu Zlecenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia Zlecenia, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie tego terminu z uwagi na skomplikowany charakter zagadnienia.
5) Zamawiający może podjąć negocjacje z Wykonawcą co do sposobu i terminu wykonania oraz osób realizujących Zlecenie.
6) Usługi będą świadczone w formie określonej każdorazowo przez Zamawiającego, a jeśli Zamawiający nie określi formy - to w formie, która będzie najbardziej odpowiednia do charakteru danej czynności.
7) Wykonawca zobowiązany będzie wyznaczyć osobę kontaktową, która bez zbędnej zwłoki będzie kierowała sprawę do realizacji do właściwej osoby/ zespołu i która będzie nadzorowała realizację Zlecenia, a tym samym całego Zamówienia.
8) Przesłanie Zlecenia następuje w formie elektronicznej i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie Zlecenia w możliwie najkrótszym terminie.
9) Zamawiający dołączy do Zlecenia wszelkie niezbędne do realizacji zamówienia materiały i dokumenty, będące w jego posiadaniu.
10) Każde z przygotowanych przez Wykonawcę opracowań w formie pisemnej musi być podpisane przez ekspertów/ specjalistów, którzy uczestniczyli w jego tworzeniu i przekazane niezwłocznie do Zamawiającego.
11) Zamawiający, po dokonaniu weryfikacji przedłożonego przez Wykonawcę opracowania może poinformować o konieczności wprowadzenia zmian, poprawek lub uzupełnień.
12) Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w opracowaniu nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia lub w innym terminie określonym przez Zamawiającego, uwzględniając stopień skomplikowania zgłoszonych uwag.
13) Warunki realizacji Zamówienia określone są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
6. Zasady prowadzenia postępowania w trybie Zapytania Ofertowego
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Niedopuszczalne jest składanie oferty na niepełny zakres Zamówienia. Oferty, w których stwierdzony zostanie niepełny zakres Zamówienia zostaną odrzucone.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
4) Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Strona 7 z 36
,,Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
5) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania Zamówienia.
6) Oferty złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
7) Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, w zakresie przedmiotu lub warunków wykonania Zamówienia oraz ewentualnie wysokości ceny.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części i nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania (Zapytania Ofertowego). W takim przypadku Zamawiający niezwłocznie opublikuje zmiany na stronie internetowej: https://min-pan.krakow.pl/instytut/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyny.
12) Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko oraz nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia postępowania i niedokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i niedokonywania zwrotu ewentualnych kosztów sporządzenia oferty.
14) Zamawiający nie dopuszcza wykonywania zamówienia przez podwykonawców.
15) W przypadku odrzucenia oferty Wykonawcy lub zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze przeciwko Zamawiającemu.
16) W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert i załączników oraz może wezwać do uzupełnienia dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego.
17) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie rachunkowe, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
18) Wyłącza się milczące przyjęcie oferty przez Zamawiającego.
7. Warunki podmiotowe
1) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
2) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 p.z.p.,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w § 2 ust. 15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w IGSMiE PAN.
Strona 8 z 36
,,Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
3) O Zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty pozostające z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze Wykonawcy Zamówienia, w szczególności o Zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia.
4) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca odpowiada za koordynację i nadzór nad wszelkimi działaniami podejmowanymi w związku z realizacją zamówienia przez podwykonawców, zatrudnionych pracowników, osób współpracujących z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego i terminowego wykonania Zamówienia.
5) Wykonawca odpowiada za wypełnienie wszelkich zobowiązań formalno-prawnych i finansowych wobec swoich podwykonawców i pracowników współpracujących z nim przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia oraz za współpracę z nimi, w tym za ich przeszkolenie i przekazanie otrzymanych od Zamawiającego informacji dotyczących Przedmiotu Zamówienia.
6) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej:
a) 2 usługi dotyczące świadczenia kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, montaż i rozruch urządzeń (a tym aparatury naukowo -badawczej), na rzecz podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz
b) 2 usługi dotyczące świadczenia kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowalne, na rzecz podmiotów na zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz
c) 2 usługi polegające na zastępstwie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą, z pozytywnym skutkiem dla obsługiwanego Zamawiającego
oraz
d) co najmniej 3 spośród postępowań określonych w lit. a i w lit b powyżej finansowane lub współfinansowane było ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
7) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwiema osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia, posiadającymi co najmniej 5-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata w rozumieniu odpowiednio ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku
Strona 9 z 36
,,Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
- o radcach prawnych (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 75 ze zm.) lub ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 1651 ze zm.), a co najmniej jedna z tych osób przygotowała i przeprowadziła 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w pkt 6 powyżej. Wykonawca niezależnie od powyższego warunku, jest zobowiązany do zapewnienia takiej liczby osób, aby zrealizować przedmiotowe zamówienie w sposób należyty i terminowy.
8) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których w pkt 6 powyżej, do oferty należy załączyć wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane. Wykaz usług stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
9) W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7 powyżej, do oferty należy załączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia wraz z informacjami w zakresie ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wraz ze wskazaniem numeru wpisu na listę radców prawnych bądź adwokatów oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
8. Kryteria oceny ofert
1) Zamawiający dokona oceny i wyboru Wykonawcy do realizacji Zamówienia, stosując poniżej podane kryterium i przypisane mu znaczenie (wagę):
Kryterium nr 1:
cena brutto z wagą 70% (gdzie 1% = 1 pkt), obliczona w następujący sposób:
Cminimalna
C = _________________________ x 70
Coferta
gdzie:
Cminimalna -- najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Coferta-- cena oferty badanej,
Przeliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium nr 2:
doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, o której mowa w pkt 7 ppkt 7 Zapytania Ofertowego z wagą 30% (gdzie 1% = 1 pkt).
Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz doświadczenia osoby w Załączniku nr 6 do Zapytania Ofertowego, w którym wykaże, inne niż w Załączniku nr 5 do Zapytania Ofertowego, dodatkowe, ponad warunek udziału w postępowaniu doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji Przedmiotu Zamówienia.
W niniejszym kryterium nr 2 oferta może uzyskać maksymalnie 70 punktów. Punkty zostaną przyznane
Strona 10 z 36
,,Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
zgodnie z następującymi zasadami:
a) za każde dodatkowe (ponad warunek udziału, o którym mowa w pkt 7 ppkt 7 Zapytania Ofertowego) przygotowane i przeprowadzone postępowanie, spełniające kryteria:
? które przygotowano i przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawca otrzyma 15 pkt,
? 0 pkt uzyska oferta tego Wykonawcy, który nie przedstawi dodatkowego, o którym mowa wyżej, ponad warunek udziału w postępowaniu, doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji Przedmiotu Zamówienia.
Wykaz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji Przedmiotu Zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego, nie podlega uzupełnieniu. Z wykazu musi jednoznacznie wynikać doświadczenie spełniające warunki, o których mowa wyżej, w przeciwnym razie Zamawiający nie przyzna punktów. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą wykazu, o którym mowa w zdaniach poprzednich, Zamawiający przyzna Wykonawcy w tym kryterium 0 pkt.
2) Oceniane będą wyłącznie oferty:
a) kompletne,
b) złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w Zapytaniu Ofertowym,
c) zgodne z treścią Zapytania Ofertowego.
3) Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwyższą łączną oceną (ilością punktów) w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Wynik przedstawiany będzie w punktach. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów oraz spełni wszystkie wymogi opisane w Zapytaniu Ofertowym.
4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
5) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, przy zachowaniu warunków opisanych w pkt 4 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
9. Cena oferty
1) Cena oferty zostanie podana w formularzu ofertowym, w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Zapytania Ofertowego.
2) Ceną oferty jest cena brutto za wykonanie całości Przedmiotu Zamówienia, czyli wartość Zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT). Wykonawca wskazuje ponadto cenę brutto za przygotowanie każdego z postępowań, o których mowa w pkt 4 ppkt 3 Zapytania Ofertowego.
3) Wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest skalkulować w cenie oferty, w taki sposób, aby Zamawiający nie poniósł żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia. W przypadku pominięcia w cenie oferty, jakiegokolwiek zakresu prac, niezbędnego do prawidłowego wykonania Przedmiotu
Strona 11 z 36
,,Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Zamówienia, Wykonawca wykona ten zakres prac w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.
4) Zaoferowana przez Wykonawcę cena nie ulegnie zwiększeniu przez okres obowiązywania umowy.
5) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych (PLN).
6) Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, oddzielnie za każde wykonane Zlecenie.
7) Cena może być tylko jedna za oferowany Przedmiot Zamówienia.
10. Wyjaśnienia i zmiana treści Zapytania Ofertowego
1) Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego na warunkach w nim określonych.
2) Pytania należy kierować w formie dokumentowej (e-mail) do: Beaty Fraś, e-mail: fras@min-pan.krakow.pl, nie później niż do dnia 28.12.2021 roku. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeśli pytania o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynęły po tym terminie.
3) Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego w całym postępowaniu dotyczącym Zamówienia jest: Beata Fraś, e-mail: fras@min-pan.krakow.pl, tel. +48 660-012-011.
4) Zamawiający udostępni wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego na stronie internetowej: https://min-pan.krakow.pl/instytut/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/.
5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania Ofertowego, o czym poinformuje na stronie internetowej: https://min-pan.krakow.pl/instytut/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/.
11. Termin, miejsce i sposób składania ofert
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4) Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres mailowy: fras@min-pan.krakow.pl.
5) Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty:
a) formularz ofertowy,
b) pełnomocnictwo, w przypadku, kiedy oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,
c) wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Zapytaniu Ofertowym.
6) Ofertę sporządza się w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym albo w postaci skanów podpisanych dokumentów.
7) Wielkość dokumentów nie może przekraczać 50 MB.
Strona 12 z 36
,,Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
8) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy.
9) W przypadku, gdy Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiający może zmienić termin składania i otwarcia ofert przed upływem terminu wskazanego w ppkt 1 powyżej. O zmienionym terminie Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców poprzez zamieszczenie takiej informacji na swojej stronie internetowej: https://min-pan.krakow.pl/instytut/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/.
12) Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert zachowując prawo do złożenia nowej oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być złożone w formie lub w postaci, o której mowa w ppkt 6 powyżej. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
12. Zawarcie umowy
1) W termie 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za korzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy.
2) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia wszystkich dokumentów i danych niezbędnych do zawarcia umowy.
3) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązany będzie także do przedłożenia Zamawiającemu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Zamówienia (polisa) oraz dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie będzie kontynuowane przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy przedstawiona polisa posiada okres ubezpieczenia krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do jej kontynuacji przez okres trwania umowy i każdorazowego dostarczania kopii wznowionej polisy wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składek.
13. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
1) Zamawiający informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że:
a) Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków, tel./fax: (+48) 12 632-33-00/(+48) 12 632-35-24 adres email: centrum@min-pan.krakow.pl, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu - prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Galosa, prof. IGSMiE PAN. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Maria Grala, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: inspektorODO@min-pan.krakow.pl, tel.: (+48) 12- 617-16-25;
Strona 13 z 36
,,Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) prowadzenia postępowania na podstawie przekazanej dokumentacji - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) realizowania przez Państwa czynności na rzecz reprezentowanego podmiotu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest konieczność przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umów z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) zawarcia i wykonania umowy - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze złożeniem oferty - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) realizowania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane beneficjentowi Projektu, kolejnym instytucjom realizującym przekazywanie środków na realizację Projektu nadzorującym jego wykonanie -- IW, IP, Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, organom państwowym, bankom, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi prawne, doradcze, podatkowe oraz podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne oraz innym podmiotom uprawnionym na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74) przez określony czas (art. 78);
4) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych, zgodnie z zatwierdzonymi przepisami kancelaryjno-archiwalnymi, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami.
5) Dane osobowe będą przetwarzane:
a) do momentu zakończenia postępowania w ramach Zapytania Ofertowego;
b) do momentu przedawnienia roszczeń związanych z Przedmiotem Zamówienia;
c) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
d) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych);
6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Strona 14 z 36
,,Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości udziału w postępowaniu oraz ewentualnej realizacji Przedmiotu zamówienia.
9) Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
14. Wykaz załączników
1) Załącznik nr 1 - Regulamin udzielania zamówień publicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, wprowadzony Zarządzeniem nr AO/AF-270-2/2020 Dyrektora Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z dnia 31 grudnia 2020 roku.
2) Załącznik nr 2 - Wykaz zamówień w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
3) Załącznik nr 3 - projektowane postanowienia umowy.
4) Załącznik nr 4 - Wykaz usług.
5) Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia.
6) Załącznik nr 6 - Kryterium nr 2 oceny ofert (dodatkowe doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia).
7) Załącznik nr 7 - Formularz oferty.
Numer dokumentu:AF-272-3/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: