Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-05
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja sieci zewnętrznej c.o
Organizator:SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie
Adres: ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa
Województwo / powiat: śląskie, pow. Częstochowa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 34 370 23 33, tel. 34 370 21 26
E-mail:
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1 Przedmiotem zamówienia jest ,,Modernizacja sieci zewnętrznej c.o. w Szpitalu przy Ul. Mirowskiej 15"
2 Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - Przedmiar robót
Miejsce i termin składania ofert: VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do:.09.09.2022 r. do godz.: 12.00
2. W przypadku składania oferty w innej formie: oferty tylko w formie papierowej
Termin składania:2022-09-09
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni
Miejsce wykonania zamówienia: Szpital przy ulicy Mirowskiej 15
Wymagania:3. Wymagane oświadczenia/dokumenty:
Wykonawca powinien posiadać:
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
- dołączyć przynajmniej 1 sztukę referencji wykonania robót budowlanych w zbliżonym zakresie na kwotę nie niższą niż 100 000 zł (brutto).
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych*.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom*.
*zaznaczyć odpowiednio
OGŁOSZENIE - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT oznaczenie sprawy:.......................
zapytanie ofertowe znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego/platformie zakupowej

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym w punkcie 10, numeru rachunku bankowego, na który zostanie zrealizowany przelew za wykonany przedmiot zamówienia.
3. W przypadku składania oferty w formie papierowej ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie
i oznaczyć: ,,Oferta na zapytanie ofertowe: ,,Modernizacja sieci zewnętrznej c.o. w Szpitalu przy ul. Mirowskiej 15"
4. W przypadku składania oferty w innej formie - nie dotyczy.
5. Do oferty należy dołączyć:
- pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
- inne dokumenty lub oświadczenia wymagane przez Zamawiającego:

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, póz. 835).
3. W przypadku składania oferty w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście należy złożyć ofertę do siedziby Zamawiającego - SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa - budynek G I piętro - sekretariat.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej/platformie zakupowej Zamawiającego oraz przesłana do Wykonawców.
Uwagi:IV. KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena -100%
Inne: podać i opisać wagi procentowe lub sposób przyznawania punktacji - nie dotyczy
Kontakt:IX. DODATKOWE INFORMACJE
Osobą/ami uprawnioną/ymi do udzielania informacji ze strony Zamawiającego jest/są:
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych - Zbigniew Szyszko
tel. 34 370 23 33 e-mail: kier_techniczny@zsm.czest.pl
kier. Działu Technicznego - Krzysztof Cierpiał Piotr Kaczmarczyk oraz Tomasz Kowalik - DT tel. 34 370 21 26
Źródło: Internet i własne
Załączniki: