Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19220755 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-05-08
Przedmiot ogłoszenia:Obsługa gastronomiczna
Organizator:ZUS II Oddział w Warszawie
Adres: ul. Podkarbińska 25, 03-829 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 590 22 41
Opis:Kategoria zakupowa

Usługi cateringowe

Tytuł postępowania

Obsługa gastronomiczna na rzecz uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia w II Oddziale ZUS w Warszawie.
Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55400000-4 Usługi podawania napojów
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi gastronomicznej na rzecz uczestników szkoleń, warsztatów, seminariów, narad, konferencji, spotkań okolicznościowych i roboczych oraz innych zdarzeń organizowanych na zlecenie Centrum Szkolenia oraz II Oddziału ZUS w Warszawie obejmującej przygotowywanie, dostarczanie oraz wydawanie posiłków (śniadanie, obiad, kolacja), serwisów kawowych oraz menu okolicznościowego.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Miejsce składania ofert:
1. w formie pisemnej - osobiście w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Podskarbińska 25, w Kancelarii, pok. 18 lub przesłać na adres Zamawiającego:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Warszawie
03-829 Warszawa, ul. Podskarbińska 25
Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 401
2. w formie elektronicznej - za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

21 maja 2020 09:00
Termin składania:2020-05-21
Wymagania:Kryteria oceny ofert

1) Cena oferty brutto (C) - 60%
2) Doświadczenie wykonawcy (D) - 25%
3) Eliminacja opakowań plastikowych (E) - 15%

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/234365/Ogłoszenie.zip
1. Identyfikator postępowania: afcff996-be3d-42aa-ad0a-a1dba0c82f72
2. Klucz publiczny jest zamieszczony razem z Ogłoszeniem o zamówieniu w folderze "Klucz publiczny"
Kod CPV:55300000-3, 55400000-4
Numer dokumentu:450000/271/4/2020-ZAP
Źródło: Internet i własne
Załączniki: