Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-12-24
Przedmiot ogłoszenia:Odbiór odpadów
Organizator:Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Adres: Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. garwoliński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 25 6842665, 6842521, 6842560, 6842505 fax 6842509, 6842560
E-mail:
Opis:Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza zapytanie ofertowe na odbiór odpadów komunalnych z terenu urzędu Starostwa Powiatowego w Garwolinie Ul. Mazowiecka 26. 1. Zakres zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu urzędu Starostwa Powiatowego w Garwolinie Ul. Mazowiecka 26 w 2020 roku:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
2) opakowań z papieru i tektury.
3) opakowań z tworzyw sztucznych i tworzywa sztuczne.
4) opakowań ze szkła, szkło.
5) bioodpady - resztki żywności.
Szacuje się, że w skali roku zostanie odebranych ok.
1) 60 pojemników 1100 litrowych odpadów niesegregowanych.
2) 120 pojemników 1100 litrowych odpadów segregowanych
3) 5 pojemników 240 litrowych - odpady segregowane.
4) 15 pojemników 240 litrowych - bioodpady.
1.1 Zamawiający dopuszcza częstsze odbieranie odpadów, po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego, nie później niż dnia następnego po dniu zgłoszenia.
1.2 Odpady należy odbierać w terminie niezależnie od utrudnień wynikających z warunków drogowych. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu Starostwa Powiatowego w Garwolinie, od poniedziałku do piątku w godz.ch pracy urzędu.
1.3 Wykonawca będzie prowadził usługi odbioru z należytą starannością. Zakazuje się mieszania odpadów zmieszanych z selektywnie zebranymi oraz mieszania poszczególnych odpadów selektywnie zebranych.
1.4 Wykonawca świadcząc usługi odbierania odpadów winien przestrzegać zasad wynikających z prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ich aktów wykonawczych.
1.5 Odpady należy odbierać specjalistycznym sprzętem.
1.6 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem usług, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca usunie i pokryje koszty wszelkich szkód oraz zaspokoi roszczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadku ich powstania z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, w tym w przypadku nienależytego wykonania
przedmiotu zamówienia.
1.7 Wykonawca ma zapewnić kontenery i pojemniki na odpady zmieszane i odpady zbierane selektywnie o pojemności: 3 pojemniki o pojemności 1100 litrów i 2 pojemniki 240 litrów;
1.8 Wykonawca ma zapewnić dezynfekcję okresową eksploatowanych pojemników w okresach wysokich temperatur szczególnie latem co najmniej 4 razy w sezonie letnim tj. od czerwca do września, a także w miarę potrzeb w innych okresach.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 29.12.2020r. Oferty należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Garwolinie Ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, kancelaria (parter budynku) lub przesłać e-mailem: a.szostak@garwolin-starostwo.pl.
Termin składania:2020-12-29
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia-01.01.2021 r- 31.12.2021r.
Wymagania:3. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna zawierać cenę (netto i brutto) za wykonanie zamówienia.
2. Termin realizacji zamówienia-01.01.2021 r- 31.12.2021r.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2020r. Oferty należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Garwolinie ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, kancelaria (parter budynku) lub przesłać e-mailem: a.szostak@garwolin-starostwo.pl.
5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszą łączną cenę (tzn. najniższą) za wykonanie zamówienia oraz który złoży wymagane poniżej dokumenty: a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. KLAUZULA INFORMACYJNA - NA PODSTAWIE RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Garwoliński, adres siedziby Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin;
o administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować telefonicznie tel: 25 684 25 25 *
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Odbiór odpadów komunalnych z terenu urzędu Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Mazowiecka 26" INW 272.86.2020 prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z póżn. zm.);
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dalej ,,ustawa Pzp";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Aneta Szostak ~ tel. 25 684 26 65.
Kod CPV:90511000-2, 90512000-9
Numer dokumentu:INW 272.86.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: