Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23150552 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-04-29
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie Biznesplanu
Organizator:WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Adres: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 32 416 74 00
E-mail:
Opis:Opracowanie Biznesplanu dla projektu pn. ,,Działalność obrotu energią i usług okołoenergetycznych w GK WĘGLOKOKS".
2. Przedmiot Postępowania Zakupowego:
Przedmiotem Zamówienia jest Opracowanie Biznesplanu dla projektu pn. ,,Działalność obrotu energią i usług okołoenergetycznych w GK WĘGLOKOKS".
Biznesplan dla projektu pn. ,,Działalność obrotu energią i usług okołoenergetycznych w GK WĘGLOKOKS" winien być wykonany zgodnie z załącznikiem nr 1 do Projektu Umowy - ,,Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy", który stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia - ,,Projekt Umowy"
Wykonawca wyłoniony w postępowaniu, po zawarciu umowy otrzyma od Zamawiającego dodatkowo następujący dokument:
- Raport z przeprowadzonego audytu w wybranych Spółkach Grupy Kapitałowej Węglokoks,
Miejsce i termin składania ofert: 4. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia: 27.05.2022 r. o godz. 10:00.
5. Miejsce i forma składania ofert:
1) Oferty mogą być przesyłane drogą pocztową, kurierem, osobiście na adres: WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice (pokój nr 5.62), w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego Zaproszenia.
Termin składania:2022-05-27
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.
Wadium:nie wymaga
Wymagania:Ze względu na szacowaną wartość zamówienia ustaloną poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami), zwanej dalej ,,ustawą Pzp" lub ,,Pzp", do jego udzjelenia przepisów Pzp, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 3 ust. 2-4 cyt. ustawy, nie stosuje się.
Przeprowadzenie postępowania i jego rozstrzygnięcie nastąpi na podstawie niniejszego Zaproszenia do składania ofert (dalej ,,Zaproszenie") oraz ,,Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki GK WE", który stanowi załącznik nr 8 do ,,Polityki Udzielania Zamówień przez WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.", obowiązującego u Zamawiającego zgodnie z Uchwałą nr 95/2017 z dnia 01.12.2017 r. (dalej: ,,Regulamin Udzielania Zamówień" lub ,,Regulamin")
2) Oferta w wersji papierowej powinna być złożona w zamkniętej i zaklejonej kopercie. Na kopercie należy:
- opisać przedmiot postępowania - Oferta - Opracowanie Biznesplanu dla projektu pn. ,,Działalność obrotu energią i usług okołoenergetycznych w GK WĘGLOKOKS",
- umieścić adnotację: nie otwierać przed upływem terminu składania ofert,
- umieścić dane oferenta.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Organizatora Postępowania.
6. Składanie ofert częściowych lub wariantowych
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia,
- nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
7. Określenie sposobu komunikacji z oferentami:
1) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Organizatora Postępowania zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemności postępowania.
2) Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do przekazania: wezwań do uzupełnienia dokumentów, wezwań do wyjaśnień treści złożonych ofert, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania drogą elektroniczną oraz wymaga od Wykonawcy potwierdzenia ich otrzymania, w przypadku wyboru przez Organizatora Postępowania takiej drogi przekazania informacji.
3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania informacji wysłanych przez Organizatora Postępowania w sposób określony w pkt. 1) i pkt. 2) powyżej, Organizator Postępowania uznaje, iż Wykonawca otrzymał korespondencję wysłaną na e-mail przez Organizatora Postępowania w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
4) Organizator Postępowania udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął do Organizatora Postępowania nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Organizator Postępowania może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.
5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zaproszenia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Zaproszenia. Wprowadzona zmiana zostanie przekazana zaproszonemu do składania ofert Wykonawcy oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz stronie bazy konkurencyjności.
6) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zaproszenia a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
7) Pytania należy kierować do osób wskazanych w ust. 21 niniejszego Zaproszenia, w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Warunki udziału Oferenta w Postępowaniu Zakupowym:
W Postępowaniu Zakupowym o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat wykonał (zakończył) co najmniej 1 (jedno) zamówienie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonał:
?S 1 (jedno) zamówienie polegające na opracowaniu Biznesplanu związanego z działalnością obrotu energią i/lub gazu ziemnego.
Zamawiający dopuszcza również wskazanie opracowań pokrewnych, jak:
o prace dotyczące przejęć spółek obrotu, aliansów strategicznych, fuzji itp. w domenie niniejszego postępowania,
lub
o prace wsparcia w zakresie uzyskiwania koncesji obrotu na rynku polskim.
Dla zamówień referencyjnych należy podać datę i miejsce wykonania oraz załączyć dowody określające, czy zamówienie to zostało wykonane w sposób należyty oraz czy zostało prawidłowo ukończone (wymagane np. protokoły odbioru końcowego bez uwag lub referencje, z których jednoznacznie będzie wynikało, że Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu). Wzór wykazu wykonanych zamówień stanowi Załącznik nr 4 do Zaproszenia.
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Na potrzeby wykazania dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagane jest złożenie przez Wykonawcę ,,Oświadczenia Wykonawcy".
Złożenie oświadczenia przez Wykonawcę dokonywane jest przez odpowiednie wypełnienie formularza oferty, który stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia - ,,OFERTA - Formularz cenowy oferty".
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe wymagania powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie (Zamawiający będzie oceniał ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie).
9. Organizator postępowania przewiduje możliwość rozstrzygnięcia w przypadku złożenia jednej ważnej oferty.
10. Organizator postępowania przewiduje możliwość wezwania Wykonawców w toku Postępowania do uzupełnienia brakujących, bądź błędnych dokumentów, oświadczeń oraz do złożenia wyjaśnień.
11. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert:
1) Na podstawie informacji i dokumentów zawartych w Ofercie, Organizator Postępowania dokona oceny formalnej zdolności Wykonawców do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu i ,,Regulaminie Udzielania Zamówień przez Spółki z GK WE" obowiązującym u Zamawiającego (WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.). Ocena będzie dokonywana metodą binarną (tak/nie), przy której niespełnienie jakiegokolwiek wymogu formalnego stawianego przez Zamawiającego może skutkować wykluczeniem Wykonawcy.
2) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Organizator Postępowania będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą
cena oferty ostateczna netto ,,C" -100% (waga kryterium)
3) Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: a) cena oferty ostateczna netto:
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty ostateczna netto zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny ostatecznej badanej oferty z najtańszą spośród cen ostatecznych przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Zaproszeniu. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość ostateczną netto z oferty.
Punkty będą liczone według wzoru:
Cn
C =---------------x 100 (waga kryterium)
Cb
gdzie:
C - ilość punktów w ramach kryterium ,,cena oferty ostateczna netto" (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn - najniższa cena oferty ostateczna netto spośród ocenianych ofert
Cb - cena oferty ostateczna netto oferty ocenianej Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone - oferty ważne. 4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w
niniejszym Zaproszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów w kryterium ,,cena oferty ostateczna netto" - spośród ważnych ofert.
12. Organizator postępowania przewiduje możliwość przeprowadzenia w toku Postępowania Zakupowego negocjacji.
Po sprawdzeniu zgodności oferty z postawionymi przez Zamawiającego wymaganiami, Wykonawca, pod warunkiem, że nie został wykluczony oraz złożył Ofertę nie podlegającą odrzuceniu, może zostać zaproszony przez Zamawiającego - pisemnie lub w formie mailowej, do udziału w negocjacjach. Organizator Postępowania wyznacza termin oraz miejsce negocjacji. Niestawienie się na negocjacje w wyznaczonym terminie oznacza podtrzymanie zapisów zawartych w ofercie wstępnej, która zyska wówczas status oferty ostatecznej, chyba że oferent prześle informację o zmianie oferowanej ceny w formie pisemnej przed wyznaczonym terminem negocjacji. Zamawiający dopuszcza przesłanie informacji o zmianie oferty cenowej w formie dokumentowej (skan podpisanego dokumentu przesłany pocztą elektroniczną z obowiązkiem przesłania oryginału dokumentu do Organizatora). Zmiana ceny na etapie negocjacji może polegać jedynie na obniżeniu oferowanej ceny, tj. Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach, w ofercie ostatecznej, nie może zaoferować ceny ostatecznej wyższej niż zaoferowana cena wstępna w złożonej ofercie.
Cena po negocjacjach jest ostateczna, z zastrzeżeniem, iż: warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganych zgód organów Spółki.
Negocjacje dotyczące ceny za Przedmiot Zamówienia zostaną przeprowadzone w siedzibie Organizatora Postępowania: WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice. Ostateczny termin negocjacji zostanie przekazany niezwłocznie po rozpatrzeniu złożonych ofert wstępnych
13. Przesłanki decydujące o odrzuceniu oferty:
1) W Postępowaniu zakupowym, Kierownik Zamawiającego na wniosek Zespołu Negocjacyjnego może zdecydować o odrzuceniu Oferty, jeżeli:
a) Oferta nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
b) Oferta wykonawcy zawiera Rażącą niską cenę wykonania przedmiotu zamówienia
c) zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny,
d) Wykonawca nie zgadza się na poprawienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
e) Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego Oferty na wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
f) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów,
g) narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
14. Przesłanki decydujące o wykluczeniu Wykonawcy:
1) W postępowaniu zakupowym ocena wymagań stawianych Wykonawcom polega na ocenie binarnej (tak/nie) spełnienia warunków dopuszczenia do udziału w Postępowaniu zakupowym, przy której niespełnienie jakiegokolwiek z wymagań formalnych może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania zakupowego. Ocena zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
2) W Postępowaniu zakupowym Kierownik Zamawiającego, na wniosek Zespołu Negocjacyjnego może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:
a) Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań koniecznych dla udziału w Postępowaniu zakupowym,
b) Wykonawca nie wykonał umowy zawartej z Zamawiającym lub inną Spółką z GK WE lub wykonał ją nienależycie, bądź znajduje się w sporze ze Spółką GK WE,
c) Wykonawca wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym lub inną Spółką z GK WE nie z winy Zamawiającego lub siły wyższej,
d) ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
e) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego.
3) Oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana jest jako odrzucona.
15. Zamawiający Postępowania przewiduje możliwość unieważnienia Postępowania Zakupowego bez podawania przyczyny.
16. Wadium.
W Postępowaniu zakupowym Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium.
17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
W Postępowaniu zakupowym Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. Warunki zawarcia Umowy zakupowej z Oferentem po wyborze oraz zmiany Umowy:
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia - ,,Projekt Umowy".
W celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
b) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Warunki zmiany umowy zawartej z wybranym Wykonawcą szczegółowo określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zaproszenia - ,,Projekt Umowy".
W celu wywiązania się z obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO w stosunku do osób, których dane osobowe pozyskano w związku z zawarciem i realizacją umowy, przekaże stosowną Klauzulę informacyjną osobom reprezentującym Wykonawcę oraz przekaże stosowną Klauzulę informacyjną osobom wskazanym przez Wykonawcę do realizacji/wykonywania umowy. Przedmiotowe Klauzule będą stanowić załączniki do egzemplarza umowy dla Wykonawcy.
19. Wymagania Zamawiającego:
1) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym Zaproszeniu.
2) Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.
3) Oferta musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
4) Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
5) Sporządzenie ofert powinno nastąpić w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką. Zaleca się ponumerowanie stron.
6) Organizator Postępowania zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.
7) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści powinny być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji.
8) Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w Zaproszeniu. Organizator Postępowania nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszego Zaproszenia.
9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10) Płatność w terminie 30 dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowej faktury.
11) Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu o zamówienie wynosi 40 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
20. Wymagane dokumenty, oświadczenia, zaświadczenia, które Wykonawca dołączy do składanej oferty:
1) OFERTA - Formularz cenowy oferty, zgodna z treścią wzoru Załącznika nr 3 do Zaproszenia,
2) Wykaz wykonanych zamówień (wg. Wzoru Załącznika nr 4 do Zaproszenia) w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w ust. 8 pkt 1) Zaproszenia.
3) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (wg. wzoru Załącznika nr 5 do Zaproszenia).
4) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4) powyżej, składa:
a) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia.
6) Oświadczenie o akceptacji informacji i wymogów określonych w Zaproszeniu, w tym Projektu Umowy Załącznik nr 1 do Zaproszenia (zawarte w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia - ,,Oferta - Formularz cenowy oferty").
7) Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zawarte w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia - ,,Oferta - Formularz cenowy oferty")
8) Oświadczenie o akceptacji 40 dniowego terminu związania ofertą zgodnie z ust. 19 pkt 11) Zaproszenia (zawarte w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia - ,,Oferta -Formularz cenowy oferty").
Wymienione wyżej osoby są w szczególności odpowiedzialne za przyjmowanie pytań od Oferentów, dotyczących treści Zaproszenia.
Pytania należy kierować wyłącznie w formie dokumentowej (za pośrednictwem poczty elektronicznej).
Kontakt:21. Zamawiający informuje, iż z jego strony, do wszelkich kontaktów z Oferentami, oddelegowane zostały następujące, niżej wymienione osoby:
Informacje w zakresie ogólnym procedury udzjelenia zamówienia:
- Wojciech Szczypka, e-mail: w.szczypka@weglokoksenergia.pl,
- Piotr Broniszewski, e-mail: p.broniszewski@weglokoksenergia.pl.
Kod CPV:79400000-8, 79411100-9, 72221000-0, 73220000-0, 79411000-8, 79410000-1
Numer dokumentu:WE/KOZN/39/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: